Een energiecoach adviseert huishoudens hoe energie te besparen

Energiebank Fryslân versneld van start door subsidie

Provincie Fryslân verleent een incidentele subsidie ter waarde van € 300.000 aan de Energiebank Fryslân. Het college van Gedeputeerde Staten heeft met deze subsidieaanvraag van de ANBI-stichting ingestemd.

De subsidie stelt de Energiebank Fryslân in staat een vliegende start te maken met projecten om energiearme Friese huishoudens te ondersteunen bij energiebesparing. In totaal wil de stichting ondersteuning bieden aan 9.000 energiearme Friese huishoudens voor het einde van 2023. Er is momenteel een tekort aan energiecoaches. Met de middelen beschikbaar uit de incidentele subsidie leidt de Energiebank Fryslân minstens twaalf nieuwe energiecoaches op. Die kunnen flexibel worden ingezet, om projecten van bijvoorbeeld gemeenten of woningcorporaties te ondersteunen.

Samen met ‘de mienskip’

De winter staat voor de deur. De nood is hoog om energiearme huishoudens te ondersteunen bij het besparen van energie. Zeker nu de energieprijzen fors zijn gestegen. De Energiebank Fryslân is dit jaar opgericht om elk huishouden dat minstens tien procent van het besteedbaar inkomen kwijt is aan de energierekening, te helpen bij verduurzaming. Dit doen zij op projectmatige wijze, in nauwe samenwerking met de ‘mienskip’, van dorpsbelangen, woningcorporaties tot kerken. Van gemeenten, energiecoöporaties tot fixteams (bestaande uit leden van sportverenigingen).

Energiecoaches en fixteams

Friese energiearme huishoudens worden met name ondersteund middels energiecoaches en fixteams. Energiecoaches brengen per woning in kaart hoe men kan verduurzamen en fixteams passen energiebesparende maatregelen toe. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn tochtstrippen, waterbesparende douchekoppen en radiatorfolie. Aan de hand van informatie van Data Fryslân kan de Energiebank Fryslân de inzet van energiecoaches en fixteams richten op de meest energiearme buurten binnen een gemeente.

Provinciebreed

Met de incidentele subsidieverlening wordt de Energiebank Fryslân versneld actief in de hele provincie. De Energiebank Fryslân opereert onder de vlag van de Energiebank Nederland. De meeste Energiebanken onder deze vlag opereren binnen één gemeente. De werkwijze van de Energiebank Fryslân is daarom opvallend. Er is bewust voor een provinciebrede aanpak gekozen. Omdat de aanpak van energiearmoede wordt vertraagd door een tekort aan energiecoaches, worden er extra mensen voor opgeleid.

De groene glasvezelkabel van Delta Netwerk in Grou

Trottoirs Grou mogelijk twee keer open voor glasvezel

Grou – Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van snelle glasvezelkabels. Zowel Glaspoort als Delta Netwerk leggen kabels in het dorp. De verschillende providers die van het netwerk gebruik maken werven op dit ogenblik klanten. Het kan dus zijn dat de stoep voor je huis twee keer opengebroken wordt, omdat beide partijen er een kabel leggen.

In sommige wijken is Delta Netwerk al begonnen met het aanleggen van de groene glasvezel kabel. Op sommige plekken in Grou levert dat bij opengebroken stoepen soms gevaarlijke situaties op, laten inwoners weten. Binnenkort begint Glaspoort ook met de aanleg van glasvezel, dat is een oranje kabel.

Gevaarlijke situaties melden

De aannemers die voor de aanleg verantwoordelijk zijn, halen in principe één rij tegels uit het trottoir. Daar waar de stoep er na de tijd slecht aan toe is laat de gemeente Leeuwarden het herstellen. Zijn er gevaarlijke situaties in je straat, meldt dat dan bij de gemeente. Die kan het helaas niet voorkomen dat het trottoir in korte tijd twee keer open gaat.

Gewijzigde plannen

In eerste instantie was het de bedoeling dat Glaspoort eerst in Stiens met de aanleg van de glasvezel zou beginnen. Deze partij heeft z’n plannen gewijzigd en gaat dus binnenkort eerst in Grou met graven.

Telecomwet

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er begrip is voor de verwarring die bij de inwoners van Grou ontstaat. “De situatie is lastig uit te leggen. Dat is iets waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is namelijk zo geregeld in de Telecomwet.”

Niet verplicht

Bewoners zijn in geen geval verplicht om glasvezel tot aan huis te laten leggen. Vaak is de aanleg tot de deur wel gratis en ben je niet verplicht om bij de verschillende providers een abonnement af te nemen.

Blik van boven op Eiland de Burd met de draaiende Borgmolen. Foto: Press4All

Friese Staten: Geen nieuwe vaarweg van Grou naar Drachten

Een grote meerderheid in de Friese Staten wil geen nieuwe vaarweg van Grou door de Burd en door de Hegewarren naar Drachten. Dat blijkt uit het debat dat woensdagmiddag 21 september 2022 in de Statenzaal gehouden is. Alleen de fracties van Forum voor Democratie, ChristenUnie en mevrouw Wymenga-Kooistra (ex-FvD) willen een nieuwe vaarweg door de Hegewarren niet uitsluiten. Mevrouw Wymenga is er zelfs vlak voor.

Onvoldoende synergie

De meeste fractiewoordvoerders bleken de argumenten van het college van Gedeputeerde Staten (GS) te delen: een nieuwe vaarweg door de Hegewarren levert onvoldoende ‘synergie’ op, met name voor de (toekomstige) recreatieve ontwikkeling en voor de natuur. “De kosten fan de ynfestearring weagje net op tsjin it geunstige effekt foar de ekonomy”, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA), die haar (zieke) collega Avine Fokkens (VVD) verving.

De Hegewarren

De Friese Staten debatteren vanaf circa 15:40 uur over de eventuele herinrichting van de Hegewarren, nu nog een grotendeels agrarisch (schier-)eiland ten noordwesten van de Veenhoop. Daarbij gaat het om twee alternatieven: ‘iepen en natuerlik’ of ‘polderakwarel’.

Bron: Dit artikel is in samenwerking met Actief Media tot stand gekomen