Laat weten hoe je denkt over de verkeerssituatie in Grou

Grou – De gemeente maakt dit jaar een nieuw beleidskader mobiliteit. In dit plan staat hoe we de komende jaren om willen gaan met verkeer en vervoer in onze gemeente, dus ook in Grou.

Want wat is de rol van de auto, het openbaar vervoer of deelvervoer in de toekomst? Hoeveel ruimte krijgen fietsers of voetgangers? Hoe belangrijk vinden we onderwerpen, zoals duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van wegen? En wat betekenen keuzes voor het parkeren, het groen en spelen in de straat? Dit zijn allemaal onderwerpen waar ook inwoners van Grou dagelijks mee te maken hebben. Daarom heeft de gemeente een vragenlijst voor inwoners gemaakt. Alle inwoners van de gemeente kunnen de vragenlijst invullen via www.leeuwarden.nl/mobiliteit. Wat gaat er goed op het gebied van mobiliteit en waar kan het beter?

Thema’s beleidskader mobiliteit

Mobiliteit is aan het veranderen. We zien nieuwe typen voertuigen op de weg verschijnen, data speelt een steeds grotere rol en er liggen grote opgaven op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Bovendien is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan aan een update toe. Daarom herziet de gemeente het strategisch mobiliteitsbeleid in een nieuw beleidskader mobiliteit.

Op het gebied van wet- en regelgeving zijn er veranderingen die gevolgen hebben voor het mobiliteitsbeleid van een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Green Deal met afspraken over de maximale milieu impact die mobiliteit mag hebben, de landelijke mobiliteitsvisie 2050 en het mobiliteitsprogramma van de provincie.

Bouw Halbertsma terrein

De gemeente zelf verandert ook. Er zijn verschillende woningbouwlocaties in de stad en de dorpen. In Leeuwarden worden bijvoorbeeld Middelsee en De Zuidlanden ontwikkeld en wordt het Spoordok omgevormd tot een aantrekkelijk binnenstedelijk woongebied. In Grou gaat bijvoorbeeld gebouwd worden op het Halbertsma terrein.

Betrekken inwoners

Wethouder Evert Stellingwerf: “Ik hoop dat veel inwoners en belangenorganisaties de vragenlijst invullen. Inwoners weten het beste wat er in hun omgeving gebeurt. Wij nemen deze ervaringen en ideeën graag mee in het maken van de plannen voor de toekomst. De uitkomsten van de vragenlijst presenteren wij aan inwoners tijdens een mobiliteitscafé waar we graag verder met hen van gedachten wisselen. Als gemeente zullen we de verschillende belangen afwegen en keuzes maken, zodat ons mobiliteitssysteem klaar is voor de toekomst.”

Het mobiliteitscafé is in juni 2023. De datum, locatie en het programma komen op de website www.leeuwarden.nl/mobiliteit te staan. Ook komt er in juni een bijeenkomst voor de gemeenteraad waar raadsleden het college inhoudelijke accenten mee kunnen geven als input voor de verdere uitwerking van het beleidskader.

Planning

Het is de bedoeling dat eind 2023 het beleidskader mobiliteit in concept klaar is. Begin 2024 kunnen inwoners en belangenorganisaties officieel hun mening geven tijdens een inspraakprocedure. In het voorjaar van 2024 legt het college het beleidskader voor aan de gemeenteraad. Zij stellen het uiteindelijk vast.

lintje Fenna Bijlstra Grou

Fenna Bijlstra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Grou – Fenna Dettje Bijlstra-Visser geboren op 25 november 1944 te Utingeradeel Wonend te Grou is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Bijlstra heeft zich verdienstelijk gemaakt in een groot aantal besturen van verenigingen en stichtingen. Ze was bestuurslid en verzorgde het secretariaat van de Kulturele ferienging Krite Grou, bestuurslid van de Tennisvereniging Grou, bestuurslid bij Stichting Museum Hert Fan Fryslân en secretaris van de Stichting Wetterherbergen Fryslân. Ook was ze bestuurslid en meewerkend vrijwilliger bij de VVV Grou. Voor Pleatslik Belang Grou vervulde mevrouw Bijlstra als bestuurslid de functie van secretaris. Daarnaast is zij werkgroeplid bij het Dorpsarchief Grou en commissielid bij de Skûtsjewike.

Fenna Bijlstra Lid orde van Oranje Nassau

Fenna Bijlstra Lid orde van Oranje Nassau Foto: Press4All

koningsdag

Arriva zet extra en langere treinen in op Koningsnacht- en dag

Op Koningsnacht- en dag rijden er in Fryslân en Groningen langere en extra treinen van Arriva. De bussen van de maatschappij rijden op Koningsdag volgens een zaterdagdienstregeling.

De extra lange treinen rijden op Koningsnacht vanaf 23.00 uur tussen Leeuwarden en Groningen. Op Koningsdag vertrekken deze vanaf 21.00 uur. Om 00.24 gaat er een extra trein van Groningen naar Leeuwarden.

Overdag rijdt Arriva met langere treinen op de tijdstippen dat extra drukte wordt verwacht. Tussen Leeuwarden – Stavoren, Leeuwarden – Groningen, Groningen Veendam/Weener en Groningen Delfzijl is dit van 12.00 tot 18.00 uur.

Bussen volgens zaterdagdienstregeling

De bussen van Arriva gaan op Koningsdag volgens een zaterdagdienstregeling. Dat betekent dat er vroeg in de ochtend minder bussen de weg op gaan.

Bron tekst en foto: www.leomiddelse.nl