Beammen foar Elkenien

92.000 ‘Beammen foar Elkenien’

Fryslân wordt groener! In het project ‘Beammen foar Elkenien’ gaan 92.000 bomen wortelschieten in de bodem van Friese grondeigenaren. Dit met als doel bij te dragen aan landschapsversterking in Fryslân. Het is mogelijk om nieuwe plantlocaties hiervoor aan te melden. De nieuwe aanplant zal vooral bestaan uit streekeigen bomen en struiken.

“Deze dragen optimaal bij aan het herstel van de biodiversiteit. Door meer jonge bomen te planten vergroten we de CO2-opname en wordt ons Fryslân groener, mooier, diverser én koeler!” is het uitgangspunt van Landschapsbeheer Friesland (LBF) en de Friese Milieufederatie (FMF), die samen het initiatief namen voor deze actie

Meerdere redenen

Om de klimaatdoelen te kunnen halen is de aanplant van bomen heel belangrijk. Bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar vergroten ook de leefbaarheid omdat ze schaduw en verkoeling geven op warme dagen. Daarnaast geven ze ook de biodiversiteit een ‘boost’. Veel grondeigenaren of bedrijven zijn zich ook bewust van deze voordelen en willen graag bomen planten op hun percelen of op hun erf.

Locaties eerst bekijken

Om deze aanplant mogelijk te maken, is het project Beammen foar Elkenien gestart. Foppe van der Meer, senior-projectleider bij Landschapsbeheer Friesland: “We gaan bij potentiële plantlocaties langs en gaan in gesprek met de grondbezitters. Vervolgens stellen we samen een beplantingsplan op, dat past in het gebied. Hierbij kijken we naar beplanting die hier van oorsprong voorkomt.”

Subsidie verstrekt

Dit project is onderdeel van Plan Boom Friesland. Om 92.000 bomen te kunnen planten is er € 365.000 aan subsidie verstrekt. De subsidieverstrekkers zijn Stichting Trees for All, Iepen Mienskipsfûns en Plan Boom. Frans van Zijderveld, programmamanager Bos Nederland van Stichting Trees for All: “Wij zijn blij dat we, dankzij onze donateurs, met dit project de aanplant van zoveel bomen in Friesland mogelijk kunnen maken.”

92.000 bomen voor Fryslân

Verspreid over de hele provincie worden de komende twee plantseizoenen 92.000 inheemse bomen door particulieren geplant. De plantseizoenen zijn van november tot en met maart. Paulien Kruiper, programmamanager Biodiversiteit en Natuur bij de Friese Milieu Federatie: “We merken dat er veel interesse is om bomen te planten. De afgelopen hete en droge zomer werd nog duidelijker hoe belangrijk bomen zijn voor onze leefomgeving én om klimaatverandering tegen te gaan. Gelukkig willen veel particulieren ook bijdragen aan het vergroenen van hun erf of perceel. Hoe mooi is het dat we met de aanplant van zoveel bomen de biodiversiteit van Friesland een flinke ‘boost’ kunnen geven!”

Ook meedoen?

Binnen het budget is nog ruimte voor nieuwe locaties. Om mee te doen aan dit project moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Het beschikbare stuk grond voor de aanplant van bomen en/of struiken moet minimaal 500 m² zijn en de grond moet ook in eigen bezit zijn. Belangrijk is verder dat het bestemmingsplan toestaat dat er bomen geplant kunnen worden. Meer informatie of aanmelden voor Beammen foar Elkenien? Dat kan via https://www.fmf.frl/project/beammen-foar-elkenien/ of door contact op de nemen met Paulien Kruiper via p.kruiper@fmf.frl.

Poldermolen op de Burd bij Grou kan bijspringen bij te hoge waterstand.

Participatie beleid ‘Samen voor ons water’ ter inzage

Grou – Wetterskip Fryslân wil inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij haar werk. Dat is niet nieuw, dat deden we al. Hoe we dat doen leggen we nu vast in participatiebeleid. Dat beleid heet ‘Samen voor ons water’. Hierin staat hoe we de mienskip betrekken bij ons werk. Maar ook hoe we omgaan met initiatieven vanuit de omgeving. Hiermee spelen we in op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2023. Van 10 november tot en met 21 december 2022 ligt de inspraak- en -participatieverordening ter inzage.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Wij betrekken de omgeving bij ons werk. Voorbeelden daarvan zijn de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer, de visie klimaatbestendig Fryslân en het gebiedsproject de Groote Veenpolder.  Het participatiebeleid brengt de bestaande en nieuwe mogelijkheden voor het betrekken van de mienskip bij elkaar. Dat vinden we belangrijk. Dijkgraaf Luzette Kroon: `We halen graag op wat mensen van ons werk vinden. Maar ook of zij oplossingen zien voor de uitdagingen waar we voor staan. Zo werken we aan een grotere betrokkenheid van de mienskip. Dat leidt meestal tot beter gedragen besluiten.’

Eigen initiatief

Steeds vaker nemen inwoners en ondernemers zelf het initiatief voor plannen in hun omgeving. Ook hierover staan in het participatiebeleid afspraken. Zo kunnen we mogelijk helpen als het initiatief bijdraagt aan veilig, voldoende of schoon water. En wanneer het aansluit bij huidige of toekomstige werkzaamheden.

Participatiebeleid ter inzage: 10 november tot en met 21 december 2022

Van 10 november tot en met 21 december 2022 ligt het participatiebeleid ‘Samen voor ons water’ ter inzage. Wie op het beleid wil reageren kan een zienswijze indienen. Dit kan via de website van Wetterskip Fryslân, www.wetterskipfryslan.nl/omgevingswet of overheid.nl. Er wordt een reactienota vastgesteld waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie worden voorzien. Deze reactienota leggen we samen met het beleid en de verordening voor aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt in februari 2023 het definitieve beleid en de definitieve verordening vast. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Zodra het beleid en de verordening definitief zijn vastgesteld, maken we dit bekend in het Waterschapsblad.

steenmarterbeheer

Steenmarter beheer draagt bij aan nestsucces weidevogels

Meer weidevogeleieren komen uit als de steenmarter beheerd wordt. Dat wijst de evaluatie van de pilot steenmarterbeheer (2017-2022) uit. Het percentage uitgekomen nesten bij optimaal steenmarterbeheer nam gemiddeld met 28% toe in de pilotgebieden. 

Uit cameraonderzoek bij weidevogelnesten blijkt dat veel nesten verloren gaan omdat steenmarters de eieren opeten. Daarom is de pilot steenmarterbeheer van 2017 tot en met 2022 uitgevoerd, waarbij is onderzocht wat het effect van het vangen en doden van steenmarters op het percentage uitgekomen nesten is. De pilot startte in 2017 in het gebied Soarremoarre bij Akkrum. Vanaf 2020 is dat uitgebreid naar in totaal acht gebieden, in 2021 naar veertien en het afgelopen jaar naar negentien gebieden*. Het gaat om gebieden waar boeren het weidebeheer al afstemmen op weidevogels. Bijvoorbeeld door later te maaien of het land in stroken te maaien (mozaïekbeheer).

Nestsucces

De resultaten werden gemonitord met ongeveer 3800 wildcamera’s. De pilot laat zien dat wanneer het steenmarterbeheer optimaal is uitgevoerd (aangevuld met beheer van de vos) het percentage uitgekomen nesten significant toeneemt. Waar dat vóór de pilot gemiddeld 50% was, is dat nu gemiddeld 78%. Het aandeel van de steenmarter in het totale nestverlies (de niet uitgekomen nesten) was 3,5% bij optimaal beheer van de predatoren. Dit was 17,7% in het jaar voorafgaand aan de pilot.

Wat verder opvalt is dat er jaarlijks een vrij constante instroom van nieuwe steenmarters in de pilotgebieden is. Om het beheer effectief uit te voeren dient het steenmarterbeheer dus elke winter en voorjaar opnieuw te worden uitgevoerd. Ook laat het onderzoek zien dat het doden van steenmarters niet leidt tot hogere nestpredatie door andere soorten.  

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Wy hawwe ús belied foar it behâld fan greidefûgels yn de Nota Weidevogels 2021-2030 beskreaun. Mei dit belied wolle wy it weromrinnen fan de greidefûgeloantallen omkeare nei in opgeande line. Goed behear fan de greiden is dan wichtich, mar it predaasjebehear is dêr ek ûnderdiel fan.”

Steenmarterbeheer in 2023

Op basis van de pilotresultaten heeft de Faunabeheereenheid Friesland voor het weidevogelseizoen 2023 een ontheffingsaanvraag voor steenmarterbeheer in de negentien pilotgebieden aangevraagd. Dit is aangevuld met nog eens zeven nieuwe gebieden. De pilot steenmarterbeheer was een samenwerking van de provincie Fryslân met de partners van het Olterterp overleg.