Vogelgriep gesignaleerd in Grou

Grou – Er komen berichten bij de Fûgelwacht Grou binnen dat er ook in Grou vogelgriep is gesignaleerd. Voormalig dierenarts Erik Havik uit Grou heeft al een eend uit zijn lijden verlost. Zie je in Grou op dezelfde plek één of twee zieke wilde eenden, zwanen of ganzen meld dit dan bij de  Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Kom in geen geval in de buurt en raak beslist geen zieke vogels aan.

Eend met vogelgriep gevonden in Grou. Foto: Freepik – License Press4All

In de winter van 2020/2021 zijn in Fryslân veel (water)vogels gestorven door vogelgriep. Ook eind 2021 en begin 2022 is de vogelgriep helaas weer in Fryslân geconstateerd. Raak gevonden dode vogels niet aan, meld de vondst en laat gebieden met watervogels met rust.

Vogelgriep

Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is. Ook honden kunnen deze ziekte oplopen als ze in aanraking komen met een zieke vogel. Hierover valt meer te lezen op Nature ToDay.

Deze besmettelijke ziekte kan jaarlijks terugkomen in Nederland. Je vindt hier of vogelgriep weer in het land is. Je leest daar ook of er maatregelen gelden om de ziekte te bestrijden, zoals een ophokplicht voor pluimveebedrijven, een afschermplicht voor hobbyhouders of een vervoersverbod.

Foto: Freepik – License Press4All

Ik heb dode wilde (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden? 

Heb je op dezelfde plek één of twee dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).

Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188. Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij de dierenarts in Grou.

Fryslân

In Fryslân werken onder andere de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Veiligheidsregio Fryslân samen aan de aanpak van vogelgriep. Met elkaar houden zij de situatie in Fryslân in de gaten en wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn. Wilt je meer weten over vogelgriep of hoe u zieke of dode vogels kunt melden? Kijk dan op www.veiligheidsregiofryslan.nl.

Actuele landelijke maatregelen

Er gelden landelijke maatregelen tegen vogelgriep voor bedrijven en hobbyhouders. Op de website van de Rijksoverheid vindt je een overzicht van alle landelijke maatregelen. Bij een uitbraak zijn verschillende overheidsorganisaties betrokken. Lees meer over wie wat doet bij een uitbraak.

Ransuil gespot in Grou

Nog maar één ransuil gezien in Grou

Grou – Begin dit jaar ging Age Kleinhuis onder toeziend oog van reporter Jantine Weidenaar van Omrop Fryslân op zoek naar ransuilen in Grou. Morgen gaat hij weer met de omrop op pad op zoek naar de hoarnulen.  Vorig jaar bleven ze onvindbaar. Dit jaar kreeg Age Kleinhuis tot nu toe maar één melding vanuit Grou. De fotograaf van Grousters.nl Henk Brinkman, spotte op Tweede Kerstdag een zonnende uil in een hoge conifeer.

Ransuil gespot in Grou

Ransuil gespot op Tweede Kerstdag in Grou. Foto: Henk Brinkman / Press4All

Ransuilen

Het blijft in Grou leeg wat betreft de ransuilen. In het verleden konden er wel tachtig in één boom zitten. Zo werden ze op verschillende plekken gezien zoals achter de Hema. De eerste melding van een ransuil in Grou kwam op Tweede Kerstdag binnen van Henk Brinkman de fotograaf van Grousters.nl “Dat was de tweede melding uit de buurt, die andere kwam uit Akkrum”, laat teller Age Kleinhuis weten. Vandaag ging hij op de betreffende plek in Grou kijken. De bewoners van het huis wisten niet eens dat er een ransuil in hun grote conifeer zat. Helaas bleek de vogel vandaag gevlogen “Het moet eigenlijk flink koud zijn, dan gaan de uilen bij elkaar op de roestplek zitten. Het is nu te warm”, aldus de uilenexpert uit Grou. Dinsdagochtend 28 december komt Omrop Fryslân weer langs bij Age. In januari dit jaar zag verslaggever Jantine Weidenaar geen enkele Ransuil in Grou. Het zal dus spannend worden of het deze keer wel lukt om een ransuil in beeld te krijgen. Van het geluid moet je het in de winter niet hebben, ze zitten namelijk stilletjes in groenblijvende bomen.

Oehoe

Volgens medewerkers van de plantsoenendienst zitten er wel meerdere Ransuilen in Grou, zo wisten zo onlangs te melden. Eén van hen wist ook met grote zekerheid te vertellen dat er een Oehoe in Grou rondvliegt. Op de vraag of degene niet een volwassen ransuil bedoelde werd ten stelligste ontkennend geantwoord. Tot nu toe is deze voor Friesland zeldzame Oehoe nog niet gezien in Grou. Wel zijn er in de oude palletfabriek van Halbertsma in het verleden kerkuilen gespot.

Roestplaatsen 

Bij het tellen van ransuilen is het belangrijk om te weten waar hun slaapplaatsen zijn. Uilen rusten en slapen namelijk in groepen op zogenaamde roestplaatsen. Op deze roestplaatsen tref je soms vijf uilen aan, maar het komt ook voor dat dit er meer dan twintig zijn. Als je wilt weten hoeveel ransuilen er in Fryslân zijn, moet je dus de uilen op de roestplaatsen tellen.

Wie in deze tijd Ransuilen in Grou ziet, wordt gevraagd deze waarnemingen door te geven aan Age Kleinhuis; 0615671494 of Gerrit Jellema; 0566623484.

 

Blik van boven op Eiland de Burd met de draaiende Borgmolen. Foto: Press4All

Dreiging nieuwe vaarweg bij De Burd Grou nog steeds reëel

Grou – Onlangs is de problematiek rondom een eventueel nieuw te realiseren vaarweg voor grotere vrachtschepen weer actueel geworden. De FNP stelde vragen over de aankoop van een perceel op de Burd naast het voormalige Trije Hûs. De Polder Hege Warren, Trije Hûs en eiland de Burd zijn namelijk in beeld om een nieuwe vaarweg naar Drachten door te graven.

Varianten

Vooralsnog zijn er twee varianten voor de invulling van het genoemde gebied. “Hierbij geniet de variant Polderaquarel de voorkeur bij veel partijen zoals Grou Breed”, geeft voorzitter Gerard Bouma van Grou Breed aan. Een tweede variant Open en Natuurlijk houdt de optie van een nieuwe vaarweg open.

Watersport bij Grou. Foto: Press4All

Watersport en recreatie bij Grou. Foto: Press4All

Co-creatie

Gerard Bouma: “Ik heb afgelopen jaar namens Grou Breed deelgenomen aan het zogenaamde co-creatieproces Hege Warren. In oktober zijn daarvan de concept resultaten via de website https://toekomsthegewarren.frl/concept-resultaten/ bekend gemaakt. Wij (Grou, De Burd en watersportverenigingen) hebben steeds gepleit voor een optie zonder vaarweg en met behoud van de fietsroute! Daarnaast is kleinschalige watersport en behoud van een gevoelig natuurgebied voor weidevogels belangrijk voor het toerisme en de leefbaarheid nabij Grou.”

Kruidenrijk Grasland De Burd Grou

Kruidenrijk grasland. Foto: Press4All

Polderaquarel

In het alternatief Polderaquarel wordt stapsgewijs toegewerkt naar een polder met bloem- en kruidenrijke graslanden. In ongeveer 10-20 jaar zal het waterpeil stapsgewijs worden opgezet om de vereiste verhoging van de grondwaterstand te bereiken. Het laagste deel van de polder wordt moerasnatuur. Een deel van de polder kan gebruikt worden voor extensieve landbouw. Dit alternatief kan op steun rekenen van o.a. recreatiewoningeigenaren aan het Grytmansrak, buren van de Burd, Grou Breed en andere betrokkenen uit Grou.

Het weidse polderlandschap blijft bestaan en de boer als lokale, agrarisch natuurbeheerder wordt gewaardeerd. Ook weidevogelliefhebbers hebben een voorkeur voor Polderaquarel. Al heeft de Hegewarren op zichzelf niet de kwaliteiten hét nieuwe weidevogelgebied te worden; men ziet kansen het gebied in te zetten voor nieuwe verbindingen, ter versterking van omliggende weidevogelgebieden.

De Burd met invulling natuur. Foto: Press4All

De Burd met invulling natuur en water. Foto: Press4All

Open en Natuurlijk

In dit alternatief krijgt water de hoofdrol. De Hegewarren wordt grotendeels getransformeerd tot moerasnatuur en open water. Het waterpeil wordt verhoogd naar boezempeil, zo zijn er vrijwel geen polderkades meer nodig. Het waterrijke landschap wordt ingezet om de natuur en verschillende vormen van recreatie te versterken. Nieuwe recreatieve vaarverbindingen tussen de Kromme Ee en de Grutte Krite maken dit alternatief ook op regionale schaal interessant.

Er is een variant die uitgaat van enkel lokaal grondverzet en een variant waar meer gegraven wordt om ruimer vaarwater te creëren. Open en Natuurlijk is geliefd bij watersport- en natuurliefhebbers, vanwege de vele kansen voor waterrecreatie en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Bestaande natuurwaarden verdwijnen – het gebied zal ingrijpend transformeren – maar daar komen royale kansen voor laagveenontwikkeling voor terug. Recreatie als nieuw perspectief voor het gebied kan op steun rekenen van de deelnemers, al zijn er ook zorgen over toenemende drukte; dit mag niet ten koste gaan van het nieuwe landschap, de rust, de leegte en de natuur.

Binnen dit tweede alternatief blijft echter wel de optie open voor een vaarweg van grote vrachtschepen. Iets wat Grou Breed beslist niet ziet zitten. “Sinds 2018 heb ik de zienswijze van Grou Breed en andere partijen diverse keren onder de aandacht van de provincie gebracht”, vertelt Gerard Bouma.

Trije Hus 2 aangekocht door de Provinsje Fryslan. Foto: Press4All

Het door de provincie aangekocht huis met perceel Trije Hûs 2. Foto: Press4All

Aankoop provinsje

Uit kadastrale gegevens blijkt dat de Provinsje Fryslân vorig jaar juli Trije Hûs 2 voor een bedrag van ruim een half miljoen euro heeft aangekocht. Daarvan is de inschrijving in het Kadaster op 15 juli 2020 vastgelegd. Dit in tegenstelling tot wat gedeputeerde Douwe Hoogland beweert, die in de Leeuwarder Courant laat weten dat de aankoop al enkele jaren geleden gedaan is. “Daar de Provincie Fryslân inmiddels, ondanks dit proces en zonder politieke meerderheid in de Staten, het witte vakantiehuisje heeft aangekocht om daarmee alvast mogelijke bezwaren tegen de beoogde route van de vaarweg te elimineren en ruimte te kopen voor de vaarweg, hebben we gemeend om begin juli 2021 middels een officieel schrijven een krachtig signaal af te geven”, laat Gerard Bouma als toelichting op het proces weten. Hierover was Gerard Bouma in de media al uitgebreid aan het woord.

Noodzaak

Inmiddels wordt er door de Provincie onderzoek gedaan naar ‘nut en noodzaak van de vaarweg’. De besluitvorming over de vaarweg is in de zomer van 2022. In het voorjaar van 2022 zal eerst worden bepaald welke variant voor de Hege Warren de voorkeur krijgt. Namens Grou zal, samen met vele medestanders, weer worden gepleit voor de variant ‘polderaquarel’. Dat is goed voor dit gebied én de dreiging van een vaarweg is dan geweken!

Brief naar de Provinciale staten juli 2021

Geachte leden van Provinciale Staten,

Tot ons oprecht ongenoegen, voelen we ons genoodzaakt om u nog voor het einde van het co-creatieproces Hege Warren, deelgenoot te maken van onze bevindingen. De gebiedsontwikkeling van De Hege Warren is noodzakelijk en vergt weloverwogen keuzes voor de toekomst, daar doen en deden we graag aan mee.

Door de (bestuurlijke) opdracht om hierbij ook een groot kanaal (eufemistich spreekt men van een vaarweg) te plannen, was al reden om te twijfelen over deelname vanuit Grou aan het co-creatieproces. Wij vreesden dat we daardoor in een fuik zouden zwemmen, resulterend in plannen voor zowel gebiedsontwikkeling als de aanleg van een grote vaarweg dwars door druk recreatief vaarwater en nu nog ongerepte natuur.

Nu blijkt dat Provinciaal gemeenschapsgeld is gebruikt om een groot kanaal daadwerkelijk te kunnen aanleggen, heeft ons zeer onaangenaam verrast. Door dit weinig transparante handelen bevestigt de Provincie ons vermoeden en zijn we daadwerkelijk in de fuik terecht gekomen.

Hoewel de Provincie enkele jaren geleden nog sprak van de ontwikkeling van een visie voor een vaarweg voor over 30 jaar en u steeds in meerderheid heeft aangegeven dat deze vaarweg niet reëel is, dreigt nu de gebiedsontwikkeling te worden misbruikt.

Wij uiten u nu reeds deze bevindingen en zullen later (wellicht dit najaar) u wederom benaderen, om er alles aan te doen om dit onzalige plan definitief niet door te laten gaan. Wij gaan er vanuit, dat dan tijdens de bestuurlijke afweging wél sprake zal zijn van het wegen van alle feiten. Daarbij zullen we niet nalaten om dan wel de relevante feiten tegen de investering voor een groot kanaal in te brengen en tevens aandacht te vragen voor zowel een duurzame aanpak als het verantwoord besteden van publieke middelen.

Met vriendelijke groet, 

Gerard Bouma – Voorzitter Grou Breed