Bomen planten Kievistraat Grou.

(video) Derde boomplantdag in vogelbuurt Grou

Grou / Video – Onder de vlag van Grou 2030 zijn vandaag 21 fruitbomen in de vogelbuurt geplant. Na de Roerdompstraat vorig jaar en eerder dit jaar de Gruttostraat is er vandaag flink gespit in de Kievitstraat en Reigerstraat. Het is dit jaar één van de vele acties om Grou groener te maken.

Met een flinke ploeg vrijwilligers van Grou 2030 heeft vanochtend van de Kievistraat een extra boomrijke straat gemaakt. Zowel fruitbomen als bessenstruiken vonden een dankbare plek in de voortuinen.

Bomen planten in de Kievitstraat Grou.

Bomen planten in de Kievitstraat Grou. Foto: Press4All

Bomen planten

“De wintermaanden zijn de maanden bij uitstek om bomen en struiken te gaan planten”, legt Joël van de Broek van tuinderij Yn’e Sinne Farm uit. “In deze koude tijd komen de sapstromen van de boom namelijk tot stilstand.” Vandaag, donderdag 25 november is de grond nog lekker zacht om een flink gat te kunnen graven. De vrijwilligers van Grou 2030 zijn blij dat er zoveel enthousiaste bij bewoners van de Kievitstraat en Reigerstraat is om gebruik willen maken van het aanbod.

Dick Willemsen en Albert Wester planten een fruitboom.

Dick Willemsen en Eildert Meeter planten een fruitboom in de Kievistraat. Foto: Press4All

Fruitbomen

Er was keuze uit een perenboom, appelboom, kersenboom of bessenstruik. Grouster Eildert Meeter die in de Kievitstraat woont maakte dankbaar gebruik van het aanbod en hielp zelf mee de boom in zijn voortuin te planten.

Brandbrief tegen Gaswinning rondom Grou

Brandbrief naar Vermilion en minister Blok over gaswinning rondom Grou

Grou – Plaatselijk belangen in en rondom Grou  hebben vandaag een brandbrief gestuurd naar Vermilion en minister Blok van Economische Zaken en Klimaat. In dit schrijven wordt bezorgdheid geuit over de vergunning tot gaswinning in de driehoek Raerd-Grou-Reduzum.

Teleurgesteld

De besturen van de dorpsbelangen van Idaerd, Eagum en it Hoflân, Friens, Reduzum, Raerd en Grou zijn teleurgesteld dat gaswinning in dit gedeelte van Midden-Friesland opnieuw wordt overwogen. Dit ondanks het feit dat het Ministerie een negatief advies heeft gekregen van de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân, de Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân. Alle negatieve adviezen ten spijt heeft de minister toch besloten een vergunning te verlenen aan Vermilion.

Dorpje Idaerd onder de rook van Grou

Dorpsbelang Idaerd mede ondertekenaar brandbrief. Dronefoto: Press4All

Brandbrief

De hervatting van gaswinning leidt volgens de dorpsbelangen tot veel onrust onder de bewoners van de dorpen. ‘Het burger- en politieke signaal wordt niet gehoord in Den Haag’, staat in de brandbrief geschreven.

In het schrijven staat verder te lezen dat de dorpsbelangen het ondoenlijk achten om voor 17 augustus een bezwaar in te dienen tegen de verleende vergunning.

‘Als het de professionals al niet lukt om door te dringen tot de minister en uw directie en gezien de complexiteit van de Mijnbouwwet is het voor ons als bewoners van het gebied een onbegonnen zaak een fatsoenlijk bezwaar dan wel zienswijze in te dienen. De bewoners van de dorpen hebben zich de afgelopen jaren volop ingezet om duurzame energie en energiebesparing te bewerkstelligen. Projecten als een dorpsmolen en gezamenlijke aankoop zonnepanelen en de aankoop van een schoolbus en een e-mobiel (leenauto) voor ouderen hebben in onze dorpen bijgedragen aan een duurzaam, maatschappelijk belang. 

Gas winning Vermillion Grou

Vermillion productielocatie gas en winning Hoflan Grou. Foto: Press4All

Het draagvlak voor de alternatieven voor aardgas zijn groter dan ooit tevoren en aardgaswinning – in dit eigen gebied- komt dan ook als hoogst ongelukkig over. Bovendien maken de besturen zich zorgen om de risico ́s voor schade aan het gebied en de waterwegen en gebouwen. Ook al wordt door de erkende instituten het risico als minimaal beschouwd, de maatschappelijke onrust die ermee gepaard gaat vinden wij bezwaarlijk genoeg. Om vooral hierin helderheid te krijgen dringen wij er bij uw onderneming op aan een nulmeting te doen, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, en een monitoring van bodemdaling en trillingen tijdens de winning met een maximale nauwkeurigheid uit te voeren en hierin inzage te blijven geven.’

Compensatie

Om aan de niet te vermijden onrust toch enige verlichting te geven willen de dorpsbelangen graag met Vermilion om tafel gaan om de mogelijkheden voor maatschappelijke compensatie voor de dorpen in het winningsgebied te bespreken. Dit kunnen bijvoorbeeld bijdragen zijn aan de al genoemde dorpsprojecten rondom duurzame energie, maar ook aan andere leefbaarheidsinitiatieven. De dorpsbelangen laten vervolgens weten dat deze maatschappelijke compensatie niet dient als een schadeloosstelling bij aantoonbare individuele schade aan woningen etc. Hiervoor geldt de normale juridische procedure.

Locatie Trije Hus bij Grou

Provinsje Fryslân doet aankoop perceel bij eiland Trije Hûs Grou

Grou – Voorzitter Gerard Bouma van Grou Breed is onaangenaam verrast door provinciale aankoop van land rond eiland Trije Hûs. “Vooruitlopend op een beslissing over een vaarweg vanaf Drachten is de provincie Fryslân overgegaan tot aankoop van grond bij eiland Trije Hûs.” De Polder Hege Warren, Trije Hûs en eiland de Burd zijn in beeld om een nieuwe vaarweg naar Drachten door te graven.

Uit kadastrale gegevens blijkt dat de Provinsje Fryslân vorig jaar juli Trije Hûs 2 voor een bedrag van ruim een half miljoen euro heeft aangekocht. “Daar de Provincie Fryslân inmiddels, ondanks dit proces en zonder politieke meerderheid in de Staten, Trye Hûs en het witte vakantiehuisje daartegenover heeft aangekocht om daarmee alvast mogelijke bezwaren tegen de beoogde route van de vaarweg te elimineren en ruimte te kopen voor de vaarweg, hebben we gemeend om nu een krachtig signaal af te geven”, laat Gerard Bouma als toelichting op het proces weten. Dit is gedaan in de vorm van een schrijven naar griffie van de provincie (zie onderaan dit verhaal).

De brand bij Restaurant Trije Hûs. Videostill: Omroep LeoMiddelsé

De brand bij Restaurant Trije Hûs. Videostill: Omroep LeoMiddelsé

Eigendom

Ruim twee jaar na de brand van restaurant Trije Hûs in april 2017 werd de grond van het afgebrande restaurant Trije Hûs aangekocht door Eric Kooistra van handelsonderneming Kooistra.com. Dit gedeelte staat volgens het kadaster nog steeds op naam van Kooistra. Hij wil er vakantiehuizen bouwen. Dit project zou volgens Gerard Bouma voorlopig stop zijn gezet. Vorig jaar juni waren op het eiland nog geen bouwwerkzaamheden waarneembaar.

Situatie Trije Hûs volgens Google Maps.

Co-creatie

Gerard Bouma: “Ik heb afgelopen jaar namens Grou Breed deelgenomen aan het zogenaamde co-creatieproces Hege Warren. Vorige week zijn daarvan de concept resultaten via de website https://toekomsthegewarren.frl/concept-resultaten/ bekend gemaakt. Wij (Grou, De Burd en watersportverenigingen) hebben steeds gepleit voor een optie zonder vaarweg en met behoud van de fietsroute! Daarnaast is kleinschalige watersport en behoud van een gevoelig natuurgebied voor weidevogels belangrijk voor het toerisme en de leefbaarheid nabij Grou.” 

Acties

“De Provincie heeft ons gevraagd om zonder voorwaarden vooraf deel te nemen aan het co-creatieproces, maar nu is ons vertrouwen beschaamd!” Daarom is het volgens de voorzitter van Grou Breed nu tijd voor acties en stevige(r) stellingname.

Brief naar de Provinciale staten:

Geachte leden van Provinciale Staten,

Tot ons oprecht ongenoegen, voelen we ons genoodzaakt om u nog voor het einde van het co-creatieproces Hege Warren, deelgenoot te maken van onze bevindingen. De gebiedsontwikkeling van De Hege Warren is noodzakelijk en vergt weloverwogen keuzes voor de toekomst, daar doen en deden we graag aan mee.

Door de (bestuurlijke) opdracht om hierbij ook een groot kanaal (eufemistich spreekt men van een vaarweg) te plannen, was al reden om te twijfelen over deelname vanuit Grou aan het co-creatieproces. Wij vreesden dat we daardoor in een fuik zouden zwemmen, resulterend in plannen voor zowel gebiedsontwikkeling als de aanleg van een grote vaarweg dwars door druk recreatief vaarwater en nu nog ongerepte natuur.

Nu blijkt dat Provinciaal gemeenschapsgeld is gebruikt om een groot kanaal daadwerkelijk te kunnen aanleggen, heeft ons zeer onaangenaam verrast. Door dit weinig transparante handelen bevestigt de Provincie ons vermoeden en zijn we daadwerkelijk in de fuik terecht gekomen.

Hoewel de Provincie enkele jaren geleden nog sprak van de ontwikkeling van een visie voor een vaarweg voor over 30 jaar en u steeds in meerderheid heeft aangegeven dat deze vaarweg niet reëel is, dreigt nu de gebiedsontwikkeling te worden misbruikt.

Wij uiten u nu reeds deze bevindingen en zullen later (wellicht dit najaar) u wederom benaderen, om er alles aan te doen om dit onzalige plan definitief niet door te laten gaan. Wij gaan er vanuit, dat dan tijdens de bestuurlijke afweging wél sprake zal zijn van het wegen van alle feiten. Daarbij zullen we niet nalaten om dan wel de relevante feiten tegen de investering voor een groot kanaal in te brengen en tevens aandacht te vragen voor zowel een duurzame aanpak als het verantwoord besteden van publieke middelen.

Met vriendelijke groet, Gerard Bouma – Voorzitter Grou Breed