Aanleg glasvezel netwerk in Grou

Friese dorpen zoals Grou profiteren van snel glasvezel netwerk

Vrijdag, 23 september 2022 zette wethouder Jacobse (gemeente Leeuwarden) samen met Michiel Admiraal (directeur DELTA Netwerk) en Willeke van Dam (manager Allinq) in Grou de eerste schop in de grond. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het zuiden van de gemeente Leeuwarden.

Blij met aanleg

Wethouder Gijs Jacobse van gemeente Leeuwarden is blij dat de graafwerkzaamheden zijn gestart. Hij onderstreept het belang van een snelle internetverbinding voor de leefbaarheid in zijn gemeente Gijs Jacobse: “Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook als het gaat om snel internet in de dorpen en buitengebieden. Werken, gamen, streamingsdiensten vragen meer capaciteit en snelheid van de internetverbinding. Glasvezel maakt dat mogelijk. Ik ben daarom blij met de start van de aanleg van deze glasvezelkabel in de dorpen van onze gemeente.”

Wethouder Jacobse (gemeente Leeuwarden) in het midden samen met Michiel Admiraal rechts (directeur DELTA Netwerk) en Willeke van Dam (manager Allinq) zetten de eerste schop in de grond in Grou

Wethouder Jacobse (gemeente Leeuwarden) in het midden samen met Michiel Admiraal rechts (directeur DELTA Netwerk) en Willeke van Dam (manager Allinq) zetten de eerste schop in de grond in Grou.

Mooie samenwerking met mooie resultaten

Directeur Michiel Admiraal (DELTA Netwerk) spreekt zijn dank uit naar de gemeente Leeuwarden waarin wederzijds vertrouwen van groot belang is geweest in het samenwerkingsproces. “Wij zijn blij dat onze goede samenwerking heeft geleid tot enthousiaste reacties van inwoners. Dat is wel gebleken uit de resultaten die wij tijdens onze campagne hebben behaald. Een positieve trend die wij in heel Fryslân ervaren. Inwoners hebben doorgaans veel interesse in onze gratis glasvezelaansluiting en openen graag hun deuren. Reden te meer om ook in deze mooie Friese gemeente, ons gigasnel glasvezelnetwerk met snelheden tot 8.000 Mbps zo snel mogelijk te realiseren. Dan kunnen inwoners straks zorgeloos genieten van een stabiele en toekomstbestendige glasvezelverbinding. 

Verwachte planning

In opdracht van DELTA Netwerk is aannemer Allinq deze week gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Leeuwarden. De graafwerkzaamheden zijn nu ook in Grou volop bezig en duren in de gemeente Leeuwardn tot medio 2023.

Eerste aansluiting

Naar verwachting worden in januari 2023 de eerste inwoners met een glasvezelabonnement op het netwerk aangesloten. Willeke van Dam, manager bij aannemer Allinq vult aan: “Wij zijn blij met deze opdracht en stellen alles in werking om onze werkzaamheden zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.”

Communicatie tijdens de aanleg

Zowel DELTA Netwerk als aannemer Allinq communiceren voor en tijdens de aanleg met de inwoners over de voortgang van de graafwerkzaamheden en het plaatsen van de glasvezelaansluiting in de woning. Inwoners ontvangen vooraf een brief met uitgebreide informatie. Voor vragen met betrekking tot de uitvoering van de aanleg van glasvezel kunnen inwoners contact opnemen met Allinq. Zij helpen graag op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur en zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 60 071 07 of via deltafibernetwerk@allinq.nl.

Meer informatie

Meer informatie kan worden gevonden op de website www.deltanetwerk.nl. Via de postcodecheck die eveneens op www.deltanetwerk.nl staat, kunnen inwoners met een abonnement de voortgang van de werkzaamheden op hun adres bekijken.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media uit Burgum

Dorpscoöperatie Grou kan rekenen op brede steun

Grou – In hun drukbezochte bijeenkomst in hotel Oostergoo lieten zo’n honderd belangstellenden zich dinsdagavond 6 september informeren over de dorpsvisie en de op te richten dorpscoöperatie in Grou. 

Het initiatief tot een op te richten dorpscoöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid wordt door partijen zoals Grou Breed, Pleatslik Belang Grou en Businessclub Grou volledig omarmt. Het klinkt hen als muziek in de oren. Het ligt in de bedoeling dat de oprichting van deze coöperatie eind dit jaar een statutair feit is.

Dorpsvisie

De voorbereiding om tot een gezamenlijke visie te komen is ook positief ontvangen door de gemeente Leeuwarden. Projectmanager Feiko de Boer van de gemeente, heeft de voortvarendheid, de samenstelling en de aanpak rondom deze visie als krachtig ervaren, zo liet hij tijdens de bijeenkomst weten. “Maar we zijn er nog niet.”  Er liggen voldoende uitdagingen die opgepakt moeten worden. De kosten die gemaakt zijn voor onderzoek en samenstelling van het rapport Wetterhûs Grou, door Identity Matching Academy (IMA) is voor 50% door de gemeente gefinancierd.

Dorpscoöperatie Grou

Na de oprichting van de coöperatie zal er een flinke uitdaging liggen om de plannen een gezicht te geven. Dat is op het gebied van woningbouw, recreatie, het sociale domein voor ouderen en jongeren, parkeerproblematiek en het Wetterfront. Daarnaast is een fysieke plek waar de dorpscoöperatie vorm krijgt eigenlijk een must. Onder de paraplu van de coöperatie kunnen belangenclubs uit Grou een plek vinden. Iedereen in Grou kan lid van de dorpscoöperatie worden en zodoende invloed uitoefenen op de besluitvorming. Het één en ander zal aangestuurd worden door een dorpsmanager die als betaalde kracht in functie zal zijn.

Innovatief

En hoewel de historie en het verleden van Grou een permanente plek moet krijgen, wordt door diverse partijen zoals de Businessclub Grou onderzocht, hoe duurzaamheid een permanente plek in het dorp kan krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door zonnepanelen op bedrijfspanden in Grou te installeren zodat deze bedrijvigheid voor een groot gedeelte zelfvoorzienend kan worden. Ook wordt er gekeken naar het halen van energie uit water, waar in Grou volop beschikking is en wordt er gedacht aan een energiecoöperatie.

Een aantal doelstellingen die voor de ontwikkeling van Grou geformuleerd zijn:

  • Het verbeteren van de leefbaarheid
  • Ontwikkeling stimuleren voor bedrijven en toerisme
  • Het aantrekkelijker maken van Grou voor jonge gezinnen en starters en verdere vergrijzing tegengaan
  • Vitaliteit van Grou in zijn algemeenheid verbeteren

Bouwen met karakter

Binnen de toekomstige bouw is het belangrijk om rekening te houden met het karakter van Grou in wat dorpsbouwkunde genoemd wordt. De kern hiervan is gevarieerde bouw in een hybride vorm van wonen, werken, recreëren en zorg. Alles in een mix door elkaar. Door te bouwen met thema’s zoals hout, water en duurzaamheid moet ook de skyline als Wetterfront z’n eigen unieke karakter behouden.

Wil je als betrokken bewoner van Grou meedenken of meedoen in een actueel of toekomstig project laat dat dan weten via info@pbgrou.nl

Woningbouw in Grou

Praat mee over de toekomst van woningbouw in Grou

Het college van de gemeente Leeuwarden heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het Beleidskader wonen in de dorpen, ‘Ruimte voor kwaliteit, aandacht voor eigenheid, vast te stellen. Met dit kader wordt ruimte geboden voor woningbouwinitiatieven in dorpen zoals Grou en de woningbehoefte in de dorpen gefaciliteerd. 

Dit wordt gedaan door de indicatieve groeiruimte per dorp aan te geven en door duidelijkheid te geven over welke ontwikkelingen gewenst zijn. Specifiek voor jongvolwassenen en ouderen wordt ruimte geboden aan bij hun levensfase passende woonvormen, zoals sociale huurwoningen, particuliere huurwoningen, koopwoningen passend bij inkomen en levensloopbestendige woningen.

Woonvormen

Verder zijn er kansen voor bijzondere woonvormen en bijzondere ontwikkelmethodes zoals een Collectief particulier opdrachtgeverschap. (Klik op link om te lezen wat CPO is). De ruimte wordt met name geboden binnen bestaand bebouwd gebied, bouwen binnen bestaand bebouwd gebied gaat voor uitbreiding. Uitgangspunt is dat het aantal woningen en de kwaliteit van woningbouw passend moeten zijn bij aard, schaal en het karakter van het dorp. Hiermee is er oog voor de demografische transitie en reeds bestaande woningvoorraad in de dorpen.

Inspreken

Op woensdag 14 september staat het beleidskader wonen in de dorpen voor de informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad geagendeerd. Vanaf 19.00u is er de mogelijkheid om aanwezig te zijn in de raadszaal (of via de digitale uitzending) bij deze behandeling. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om in te spreken. Leden van het bestuur van Pleatslik Belang Grou zullen hierbij aanwezig zijn.

Naar verwachting zal de gemeenteraad op 12 oktober een besluit nemen over het beleidskader.

Inwoners van Grou die ook gebruik willen maken van de inspreekmogelijkheid kunnen zich tot uiterlijk 12 september opgeven via raadadviseur Jellie Rijpma van de gemeente Leeuwarden: jellie.rijpma@leeuwarden.nl