jachthaven

Jachthaven Grou wordt uitgebaggerd

Grou – Voorafgaand aan het komende vaarseizoen vinden er baggerwerkzaamheden plaats in de jachthaven van Grou. Deze starten op maandag 19 februari 2024.

Het betreft hier de Pikmeerhaven die door de baggerwerkzaamheden weer op de juiste diepte komt. Verschillende deellocaties zullen achtereenvolgens uitgediept worden. De planning is dat de werkzaamheden op 29 maart zijn afgerond. 

Planning baggerwerkzaamheden jachthaven Pikmeer Grou.

Het gedeelte naast het kantoor van watersportbedrijf Anja (tussen de steiger en vaste wal) wordt aansluitend vanaf de wal meegenomen.

Grou Bloeit

Grou Bloeit in 2024: ‘Denk je mee?’

Grou – Hoe het begon: Wergea stond in juni vorig jaar een week lang in het teken van Bloeidorp! Veel verenigingen en inwoners werden die week buitengewoon actief. Ze fietsten naar het werk, gingen massaal zwemmen in de ochtend. Er was film, theater, energie besparen, hergebruik, lokaal voedsel eten met de gehele straat en de basisschoolkinderen deden volop mee. Cultuur, Natuur, Klimaat, Hergebruik: In navolging van Wergea zet Grou dit jaar volop in op een eigen bloeiweek.

Grou is een van de eerste dorpen die zich gemeld heeft om dit in 2024 ook te willen organiseren Daarnaast doen de dorpen Akkrum/Nes, Eastermar, Woudsend, Berlikum en (wederom) Wergea mee. Het doel is om met zijn allen een onvergetelijke week te organiseren die weer het voorbeeld is voor 26 andere Friese dorpen om in 2025 een Friese Bloeiweek te houden.

Kernteam

Er is een voorlopig kernteam geformeerd bestaande uit afgevaardigden vanuit Pleatslik Belang Grou, Grou 2030, de scholen, DKG, Grou Aktief. Het voornemen is om de bloeiweek te organiseren in de week van 3 tot en met 9 juni. De komende maanden willen we de Grouster jeugd, de ondernemers, de verenigingen, de ouderen en alle andere inwoners uitnodigen om juist in die week uitdagende activiteiten te organiseren. Wat in Wergea kan, moet ook zeker mogelijk zijn in Grou! Kunnen wij als inwoners van Grou samen in actie komen? Wij denken van wel!

Grou Bloeit

Dit jaar staat Grou dus van 3 tot en met 9 juni in bloei. Wat kan er deze week gebeuren? Zoals de plannen er nu voor liggen komen er themadagen met thema’s als gezondheid, mobiliteit, lokaal eten, vergroening en nog veel meer. Iedereen kan uiteraard meedoen. Het programma zal steeds meer vorm en inhoud krijgen en wordt bepaald door de ideeën uit de Grouster Mienskip.

Meedenken?

We willen graag een meedenkavond organiseren op donderdag 1 februari 2024 in het speellokaal van beide basisscholen in Grou. We benaderen uiteraard verenigingen, maar vragen bij deze iedereen om die avond mee te denken. Wil je meedenken om deze prachtige week tot een succes te maken, geef je dan voor 30 januari op via: groubloeit@gmail.com.

Halbertsmaterrein in Grou

Inloop bijeenkomst ontwerp bestemmingsplan ‘Grou – Woningbouw Halbertsmaterrein’

Grou – Om de woningbouwplannen voor het Halbertsmaterrein mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan daarvoor is klaar. Van donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ligt dit ontwerpbestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan ter inzage. Dat betekent dat u deze documenten kunt bekijken en erop kunt reageren. Ook worden inwoners van Grou uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over dit onderwerp. Deze is op dinsdag 16 januari van 19:00 tot 21:00 uur in Hotel Oostergoo aan de Nieuwe Kade 1 in Grou

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Wij willen omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden graag de mogelijkheid geven om de plannen en het ontwerpbestemmingsplan ‘Grou – Woningbouw Halbertsmaterrein’ in te zien en hierover vragen te stellen. We nodigen u daarom uit voor een inloopbijeenkomst.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 januari 2024 in hotel Oostergoo in Grou. We starten om 19:00 uur en eindigen om 21.00 uur. U kunt binnenlopen op het moment dat u dat wenst. Medewerkers van de gemeente en initiatiefnemer Paiva staan klaar om u uitleg te geven over de plannen en uw vragen over het ontwerpbestemmingsplan te beantwoorden.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het bouwen van een nieuwe woonwijk mogelijk ten noordwesten van het centrum van Grou op het voormalige Halbertsmaterrein. Aan de westkant van dit plangebied ligt een bedrijventerrein, waar bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 zijn toegestaan. Om een woonwijk mogelijk te maken, wordt de milieucategorie aangepast naar bedrijven tot en met categorie 3.2. Dit belemmert de daar gevestigde bedrijven niet in hun huidige bedrijfsvoering. In de nieuwe woonwijk komen 195 woningen in een gevarieerd aanbod. In het plan komt water waar men met de boot kan varen. Er komt ook een brug tussen de nieuwe woonwijk en de bestaande dorpskern.

 

Het ontwerp bestemmingsplan bekijken

U kunt van donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 het ontwerp bestemmingsplan bekijken op het gemeentehuis van Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden). Het plan staat ookop www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke viewer: https://Leeuwarden.tercerago.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NL.IMRO.0080.12007BP00OW01

Reageren op het ontwerp bestemmingsplan

U kunt tot en met 1 februari 2024 officieel uw mening geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u dat wilt doen dan stuurt u een brief of e-mail naar de gemeente (gemeente@leeuwarden.nl) en geeft u aan met welke punten u het wel of niet eens bent. Vermeld in uw brief/mail dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan ‘Grou – Woningbouw Halbertsmaterrein’, de datum en uw naam en adres. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente om uw mening mondeling te geven. Maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 058.  Heeft u vragen over het bestemmingsplan of over hoe u uw mening kunt geven? U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst.

Hoe verder?

De gemeente gaat na 1 februari 2024 alle reacties verwerken in een document. Dit heet een zienswijzenota. Burgemeester en wethouders sturen het ontwerpbestemmingsplan samen met de zienswijzenota naar de gemeenteraad. Wij verwachten dat de gemeenteraad hier in het 2e kwartaal van 2024 een besluit over kan nemen. Daarna is het bestemmingsplan definitief en kan ontwikkelaar Paiva de plannen verder uitwerken.