Glasvezel in Grou

Glasvezel aanbieders in Grou moeten straten netjes opleveren

Grou – De aanbieders van glasvezelkabel in Grou zijn verantwoordelijk voor een nette herbestrating in het dorp. Dit laat het college van B&W in een schriftelijk antwoord op vragen van de FNP weten.  Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van een snelle glasvezelverbinding.

Zowel Glaspoort met oranje kabels, als Delta Netwerk met groene glasvezel leggen op dit ogenblik kabels in het dorp aan.  De FNP maakt zich zorgen over de manier van werken en de gevaarlijke situaties die dit op kan leveren voor voetgangers en stelde hierover vragen aan de gemeente.

Gevaarlijke situaties

Volgens de FNP worden de stoeptegels na aanleg van de kabel in de kletsnatte grond teruggelegd. Daarbij wordt geen extra zand gebruikt en worden de tegels niet aangetrild. ‘Een leek kan begrijpen dat dit géén manier van werken is’, aldus de FNP. De trottoirs en straten in onder andere Mantgum, Grou en Stiens zijn lang niet zo netjes opgeleverd als voor de aanleg het geval was. Op sommige plekken is het niet om aan te gluren.

Er is tevens een verlengde garantietermijn met de kabelmaatschappijen afgesproken. Daarbij zal voor het eind van de garantietermijn de toestand van de trottoirs en bermen worden gecontroleerd. Mocht deze tekort schieten dan zijn de herstelkosten voor de aanbieders.

Eén keer graven

De gemeente is er in Grou deels in geslaagd, om te bewerkstelligen dat de straat maar één keer open gaat. Daarnaast zal er voortaan een ‘graafrust’ van zes maanden gehanteerd worden.

Glaspoort glasvezelnetwerk Grou

Zorgen over slordige herbestrating na aanleg glasvezelkabel Grou

Grou – Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van snelle glasvezelkabels. Zowel Glaspoort als Delta Netwerk leggen kabels in het dorp. Delta Netwerk heeft haar werkzaamheden vorig jaar afgerond. De huidige werkzaamheden zorgen voor een slordige herbestrating na aanleg van de betreffende kabels. FNP maakt zich zorgen over de manier van werken en de gevaarlijke situatie die dit op kan leveren voor voetgangers.

De verschillende providers die van het netwerk gebruik maken werven op dit ogenblik klanten. Het kan dus zijn dat de stoep voor je huis twee keer opengebroken wordt, omdat beide partijen er een kabel leggen. Na Delta Netwerk met de groene kabel is nu Glaspoort druk bezig met de aanleg van glasvezel, dat is een oranje kabel.

Gevaarlijke situaties

Volgens de FNP worden de stoeptegels na aanleg van de kabel in de kletsnatte grond teruggelegd. Daarbij wordt geen extra zand gebruikt en worden de tegels niet aangetrild. Een leek kan begrijpen dat dit géén manier van werken is. De trottoirs en straten in onder andere Mantgum, Grou en Stiens zijn lang niet zo netjes opgeleverd als voor de aanleg het geval was. Op sommige plekken is het niet om aan te gluren.

De aannemers die voor de aanleg verantwoordelijk zijn, halen in principe één rij tegels uit het trottoir. Daar waar de stoep er na de tijd slecht aan toe is laat de gemeente Leeuwarden het herstellen. Zijn er gevaarlijke situaties in je straat, meldt dat dan bij de gemeente. Die kan het helaas niet voorkomen dat het trottoir in korte tijd twee keer open gaat.

Telecomwet

Een woordvoerder van de gemeente liet in oktober aan de redactie van Grousters.nl weten dat er begrip is voor de verwarring die bij de inwoners van Grou ontstaat. “De situatie is lastig uit te leggen. Dat is iets waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is namelijk zo geregeld in de Telecomwet.”

De FNP vraagt zich af wie de herstelkosten van de bestrating in de zomer moet betalen als de toestand van trottoirs en straten door de kabelaanleg slecht is geworden. Zijn deze kosten bijvoorbeeld ook contractueel vastgelegd? Verder dringt de partij erop aan dat de gemeente actie onderneemt zodat de verantwoordelijke partijen voor eventuele kosten van herbestrating aangesproken kunnen worden.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Grou.

(video) Meer biodiversiteit bij waterzuivering (rwzi) Grou

Grou / Video – Het verbeteren van de biodiversiteit krijgt een prominente plaats in het werk van Wetterskip Fryslân. Op eigen grond, bijvoorbeeld bij rioolwaterzuiveringsintallaties (rwzi’s) zoals bij Grou, wil het waterschap een goed voorbeeld geven.

Dat staat in het ‘Utfieringsplan bioferskaat’ dat het dagelijks bestuur onlangs heeft vastgesteld. Het is gemaakt in opdracht van het algemeen bestuur, dat hier 200.000 euro voor uittrok. Dit geld besteedt Wetterskip Fryslân de komende drie jaar aan de uitvoering en aanstelling van een aanjager, die het belang van biodiversiteit (rijkdom aan planten- en dierensoorten) bewaakt bij grote projecten en in de dagelijkse praktijk.

‘Oanjager’ 

“Yn ús behears- en ûnderhâldswurk lizze in protte kânsen om ek daliks wat te dwaan foar it fergrutsjen fan it bioferskaat. Om derfoar te soargjen dat sokke kânsen herkend wurde, stelle wy no dizze oanjager oan”, zegt dagelijks bestuurslid Frank Jorna.

Passende zaadmengsels 

Rond de 27 eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties is winst te behalen. De meeste staan op terreinen van een paar hectare die eerder vooral regelmatig werden gemaaid. Met de beheerders bekijkt Wetterskip Fryslân in hoeverre minder maaibeurten, het planten van inheemse bomen en struiken en het inzaaien van passende kruidenmengsels bijdragen aan meer biodiversiteit.

Het waterschap zet specifieke zaadmengsels in die passen bij de streek en grondsoort. Die zijn ook te gebruiken op polderdijken wanneer hieraan wordt gewerkt. Zulke kruiden trekken insecten aan. Ook kunnen ze met hun wortelstelsel bijdragen aan de stevigheid van dijken.

Natuurvriendelijke oevers 

Als het gaat om de biodiversiteit in en om het water, wil Wetterskip Fryslân onderscheidend zijn. In Fryslân en het Groningse Westerkwartier zijn al veel maatregelen toegepast voor de Europese Kaderrichtlijn Water die bijdragen aan de biodiversiteit. Zo is er meer dan 100 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd en kregen meren ondiepe zones, waar het goed toeven is voor planten en dieren.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media