Berichten

Marktonderzoek woningbouw Grou

Welke woningen zijn nu en in de toekomst gewenst in Grou?

Op 21 juni 2022 heeft de Koöperatieve Architekten Werkplaats (KWA) uit Groningen een nieuw marktonderzoek afgerond naar de stand van de woningmarkt in Grou. De hoofdvraag in dit onderzoek is: ‘Welke woningen zijn nu en in de toekomst gewenst in Grou?

Er is vervolgens gekeken welke plekken zich lenen voor deze ontwikkelingen en of er voldoende plancapaciteit in Grou is. Eén van de conclusies is dat er tot 2030 behoefte zou zijn naar 100+ woningen in Grou.

In het onderzoek wordt ingegaan op de volgende punten:

Welke woningen staan nu in Grou, en wat is de afgelopen jaren toegevoegd? –  Welke plannen zijn er voor de komende jaren (gemeente)? – Welke (ruimtelijke) kansen zien we aanvullend op deze plannen? –  Welke rol vervult het Halbertsmaterrein in relatie tot de huishoudensgroei en de overige locaties in Grou? – Wat is de huidige vraag- aanbodbalans in Grou? Welke types en welke prijsklassen zou gebouwd moeten worden?

In het rapport wordt het navolgende opgemerkt. ‘Op mogelijke herontwikkellocaties in Grou is er ruimte om een groot deel van de woningbehoefte te kunnen realiseren. Echter zijn deze locaties lastig te ontwikkelen door milieuzoneringen. Het lijkt dus niet haalbaar om de gehele woningbehoefte binnen de huidige contouren van het dorp te realiseren. Daarnaast is het ook stedenbouwkundig niet wenselijk om alle plekken in het dorp op te vullen.’

Workshop inwoners

Tijdens een workshop met inwoners van Grou is naar voren gekomen dat er binnen het betaalbare segment gebouwd moet worden voor jongeren die terug willen komen naar Grou. Nieuwe huisvesting in de vorm van seniorenwoningen voor ouderen die graag in Grou willen blijven wonen is ook gewenst. Dit zorgt tevens voor de nodige doorstroming.

Halbertsmaterrein

Het onderzoeksbureau ziet op twee gebieden kansen voor het Halbertsma terrein. Ten eerste is het geschikt voor het realiseren van de woonbehoefte en leent het Halbertsmaterrein zich ook voor het creëren van meer water en het beter openbaar bereikbaar maken van het water. Hierin zou ook een combinatie met recreatiewoningen mogelijk zijn,

Huidige situatie woningbouw Grou

KWA merkt verder op dat: ‘Er in verhouding tot een kerndorp als Stiens in Grou de afgelopen jaren weinig gebouwd is. Ook blijkt dat de huidige planlijst in Grou niet voldoende projecten omvat om aan de vraag te voldoen. Hiernaast zitten er ook weinig plannen ‘in de pijplijn’. Tegelijkertijd is de vraag die op Grou afkomt niet gering.’

Klik op onderstaande link om het volledige rapport te lezen.

Marktonderzoek Woningbouw Grou

Wonen in Grou

Vragenlijst over woonwensen bewoners Grou

Grou – Het is fijn wonen in de dorpen van gemeente Leeuwarden. Toch wil of moet je soms een volgende woonstap in je wooncarrière zetten. Gemeente Leeuwarden wil graag middels een vragenlijst in beeld krijgen welke woonwensen de inwoners van de Leeuwarder dorpen hiervoor hebben. 

Actueel woonbeleid

Samen met een groot aantal dorpsbelangen heeft de gemeente daarom een vragenlijst gemaakt. Zij vragen bewoners deze in te vullen en op die manier mee te denken aan een actueel woonbeleid. Met de informatie uit de vragenlijsten wil de gemeente het woonbeleid actueel maken. Dat is nodig, want in het bestaande beleid zijn de dorpen nog onvoldoende meegenomen. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past binnen de wensen en behoeften van dorpsbewoners. De uitwerking van het beleid gaat de gemeente samen met de dorpen en woningcorporaties bespreken en uitwerken. De resultaten uit de vragenlijst helpen daarbij. De dorpsbelangen kunnen de informatie ook gebruiken voor de dorpsvisie en in gesprekken in het dorp en met de gemeente.

Wolkom in Grou

Wolkom in Grou. Foto: Press4All

Dorpsbewoners én geïnteresseerden

Een dezer dagen valt een brief met het verzoek om de digitale vragenlijst in te vullen op de deurmat bij een groot aantal dorpsbewoners. Thuis of uitwonende meerderjarige kinderen mogen de vragenlijst ook invullen. Net als mensen die geïnteresseerd zijn in wonen in een dorp.

Voor uw (t)huis

“Het opstellen van het woonbeleid kunnen we en willen we niet vanuit het gemeentehuis doen”, vindt Hein de Haan, wethouder Wonen. “Samen zorgen we voor een mooi (t)huis voor iedereen, in de stad én de dorpen van gemeente Leeuwarden. Daarom nodig ik dorpsbewoners van harte uit, mede namens de dorpsbelangen, om de vragenlijst in te vullen.”

Dronefoto dorpsgezicht Grou

Dronefoto dorpsgezicht Grou. Foto: Press4All

Samen met dorpsbelangen

De vragenlijst is opgesteld In samenwerking met dorpsbelangen van de dorpen Mantgum, Jellum-Bears, Baard, Stiens, Grou, Hilaard, Alde Leie, Hijum, Jirnsum, Jorwert, Britsum, Warten, Wergea, Wirdum-Swichum en Koarnjum-Jelsum.

 Vragenlijst

De vragenlijst kan men van 1 februari tot 1 maart invullen, ook als iemand geen brief heeft ontvangen. De vragenlijst is te vinden op de volgende manieren:

Elkien wil 91 nieuwe woningen in Grou bouwen

Grou – Woningcorporatie Elkien is van plan om een groot aantal verouderde woningen in het dorp te slopen. Het gaat hierbij om 109 huizen aan de Friesmastrjitte en de Nijdjipstrjitte. In totaal moeten hier 91 nieuwe woningen voor in de plaats komen.

Op dit ogenblik voert Elkien gesprekken met de bewoners van de betreffende panden. Volgens woordvoerder Nikkie Smit van de corporatie zijn de meesten vooralsnog wel positief. “Als tenminste 70 procent van de bewoners het met het plan eens is kan met het project van start gaan.” De huizen zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

In juli 2018 werden de tijdelijke senioren-units verwijderd. Op het betreffende terrein staan nu 15 seniorenwoningen in de planning. Foto: Press4All

Ook de nieuwbouw van vijftien seniorenwoningen in de nabijgelegen Tureluurstraat en de Gruttostraat maakt deel uit van het plan. Dit terrein heeft lange tijd braak gelegen. Het woonzorgcentrum Friesmastate maakte hier afgelopen jaren gebruik van en had er een paar tijdelijke wooneenheden gerealiseerd. Deze werden een jaar geleden verwijderd. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de vijftien seniorenwoningen ligt nog tot halverwege augustus ter inzage. Het is de bedoeling dat de bouw in november begint en in het voorjaar van 2020 wordt opgeleverd.