Wonen in Grou

Vragenlijst over woonwensen bewoners Grou

Grou – Het is fijn wonen in de dorpen van gemeente Leeuwarden. Toch wil of moet je soms een volgende woonstap in je wooncarrière zetten. Gemeente Leeuwarden wil graag middels een vragenlijst in beeld krijgen welke woonwensen de inwoners van de Leeuwarder dorpen hiervoor hebben. 

Actueel woonbeleid

Samen met een groot aantal dorpsbelangen heeft de gemeente daarom een vragenlijst gemaakt. Zij vragen bewoners deze in te vullen en op die manier mee te denken aan een actueel woonbeleid. Met de informatie uit de vragenlijsten wil de gemeente het woonbeleid actueel maken. Dat is nodig, want in het bestaande beleid zijn de dorpen nog onvoldoende meegenomen. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past binnen de wensen en behoeften van dorpsbewoners. De uitwerking van het beleid gaat de gemeente samen met de dorpen en woningcorporaties bespreken en uitwerken. De resultaten uit de vragenlijst helpen daarbij. De dorpsbelangen kunnen de informatie ook gebruiken voor de dorpsvisie en in gesprekken in het dorp en met de gemeente.

Wolkom in Grou

Wolkom in Grou. Foto: Press4All

Dorpsbewoners én geïnteresseerden

Een dezer dagen valt een brief met het verzoek om de digitale vragenlijst in te vullen op de deurmat bij een groot aantal dorpsbewoners. Thuis of uitwonende meerderjarige kinderen mogen de vragenlijst ook invullen. Net als mensen die geïnteresseerd zijn in wonen in een dorp.

Voor uw (t)huis

“Het opstellen van het woonbeleid kunnen we en willen we niet vanuit het gemeentehuis doen”, vindt Hein de Haan, wethouder Wonen. “Samen zorgen we voor een mooi (t)huis voor iedereen, in de stad én de dorpen van gemeente Leeuwarden. Daarom nodig ik dorpsbewoners van harte uit, mede namens de dorpsbelangen, om de vragenlijst in te vullen.”

Dronefoto dorpsgezicht Grou

Dronefoto dorpsgezicht Grou. Foto: Press4All

Samen met dorpsbelangen

De vragenlijst is opgesteld In samenwerking met dorpsbelangen van de dorpen Mantgum, Jellum-Bears, Baard, Stiens, Grou, Hilaard, Alde Leie, Hijum, Jirnsum, Jorwert, Britsum, Warten, Wergea, Wirdum-Swichum en Koarnjum-Jelsum.

 Vragenlijst

De vragenlijst kan men van 1 februari tot 1 maart invullen, ook als iemand geen brief heeft ontvangen. De vragenlijst is te vinden op de volgende manieren: