Berichten

Halbertsmaterrein in Grou

Projectontwikkelaar stuurt brief naar gemeente Leeuwarden over trage voortgang ontwikkeling Halbertsma terrein Grou

Grou – Op het gebied van wonen zijn er verschillende ontwikkelingen gaande binnen het dorp Grou. Eén daarvan is de ontwikkeling van het terrein Halbertsma / Faber. De plek waar de voormalige palletfabriek was gevestigd. Middels een ingezonden brief naar de gemeente Leeuwarden laat projectontwikkelaar Bart Mertens namens Fagot Projectontwikkeling zijn ongerustheid blijken omtrent de trage besluitvorming.

Plannen

Al meteen na de sluiting van de palletfabriek in 2013 werden de eerste plannen gemaakt omtrent het bekende terrein Faber/Halbertsma. In het voorjaar van 2016 waren de verkenningen zover gevorderd dat er met een uitwerking begonnen kon worden. Omdat ook in Grou een woningtekort is, is de invulling met wonen en recreatie een ideale hybride vorm.

De voormalige palletfabriek van Halbertsma in Grou

De voormalige palletfabriek van Halbertsma in Grou. Dronefoto: Press4All

Hybride

In het voorjaar van 2019 presenteerde Fagot een nieuw plan voor het gebied met een hybride vorm van wonen en recreëren als invulling. Er moet, onder andere vanwege eventuele vervuiling van de grond, nog onderzocht worden, waar en hoe deze hybride vorm gerealiseerd kan worden. Uit de ingezonden brief blijkt dat een gepland overleg voor eind 2021 met Grou Breed en de gemeente door een woordvoerder van de gemeente is afgezegd (zie onderstaande ingezonden brief).

Voortgang

Volgens projectontwikkelaar Bart Mertens is hij in contact met de gemeente Leeuwarden. “Wij worden door de gemeente Leeuwarden ingelicht over de voortgang van het aanvullende onderzoek”, geeft Bart Mertens via een telefonische toelichting aan.

In de door de redactie van Grousters.nl opgevraagde brief staat:

“Op 12 november hebben we wederom met een ambtelijk/bestuurlijke vertegenwoordiging van uw gemeente gesproken. We hebben daarin samen afgesproken dat een overleg zou worden ingepland over de locatie met Grou Breed en uw gemeente, u zou daarin het voortouw nemen. Dit onder meer vanwege het feit dat het naar uw en onze mening ongewenst is dat over de ontwikkeling van de locatie Faber/Halbertsma wordt gesproken zonder dat wij als grondeigenaar en initiatiefnemer, daarbij aanwezig zijn.

Het verbaast ons dan ook ten zeerste om al na een week na het overleg van 12 november 2021 van u telefonisch te horen dat het bedoelde overleg niet zal plaatsvinden, maar dat u ‘tijd neemt om zelf nog verder te onderzoeken’ of en in hoeverre reguliere woningbouw op de locatie Faber/Halbertsma planologisch mogelijk en gewenst is.

Dit verbaast ons des te meer daar u in 2014 al aangegeven hebt dat u een nieuwe strategische ontwikkelingsvisie wilde opstellen in samenspraak met de omgeving. Daarnaast had ook in 2021 zo’n studie veel eerder kunnen plaatsvinden. Nu is 2021 wat de ontwikkeling betreft een verloren jaar.”

Woonvisie gemeente Leeuwarden ter inzage

Ter inzage legging ontwerp ‘Beleidskader Wonen in de dorpen’

Grou – Van 23 december tot en met 2 februari 2022 ligt het ontwerp ‘Beleidskader Wonen in de dorpen’ van de gemeente Leeuwarden ter inzage. De gemeente heeft daarin nieuw woonbeleid voor de dorpen opgesteld om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. Het ontwerp is met ingang van 23 december in te zien op de website www.leeuwarden.nl/wonen. Reageren kan tot en met woensdag 2 februari.

Recordhoogte

Net als in grote delen van Nederland zit ook in de dorpen zoals Grou in de gemeente Leeuwarden de woningmarkt op slot. Er staan weinig woningen te koop en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren tot recordhoogte gestegen. In de huurwoningmarkt is minder doorstroming, met name de jongvolwassenen kunnen geen zelfstandige woning vinden of betalen. Dit vindt de gemeente Leeuwarden een ongewenste situatie.

Inzicht

Om meer inzicht te krijgen in de woningbehoefte in de dorpen heeft de gemeente in februari 2021 een vragenlijst uitgezet, waarin de dorpsbewoners hun woonwensen en – behoeften kenbaar konden maken. Maar liefst 1.946 huishoudens hebben hieraan bijgedragen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd en zijn een informatiebron geweest voor het ontwerp Beleidskader Wonen in de dorpen.

Woonvisie gemeente Leeuwarden ter inzage

Woonvisie gemeente Leeuwarden ter inzage. Dronefoto: Press4All

Analyse

Uit de analyse bleek dat met name jongvolwassenen moeite hebben om een huur- of betaalbare koopwoningen te vinden, waardoor ze langer dan gewenst thuis bij hun ouders blijven wonen. Daarnaast geven ook veel huishoudens aan graag een volgende stap te willen zetten naar bijvoorbeeld een vrijstaande woning, maar dat er weinig aanbod is voor de juiste prijs. De ouderen die een verhuiswens hebben, hebben aangegeven dat er weinig levensloopgeschikte woningen beschikbaar zijn.

Ruimte

Om beweging in de woningmarkt in de dorpen te krijgen, biedt de gemeente ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied om woningen toe te voegen. Dit kan op diverse manieren, onder meer door herbestemming, splitsing en verdichting. Bij plannen buiten het bebouwd gebied, maar wel aansluitend aan bestaand bebouwd gebied, gaat de gemeente graag in gesprek met initiatiefnemers. Bij woningbouwplannen buiten het bebouwd gebied vindt de gemeente het belangrijk dat een segment wordt toegevoegd voor doelgroepen waarvoor nu te weinig passend aanbod is in de woningmarkt. In het beleidskader worden geen nieuwe gebieden aangewezen, waar woningbouwplannen kunnen worden gerealiseerd.

Van onderop

“Ik vind het belangrijk dat plannen van onderop komen en met het dorp worden afgestemd”, legt wethouder Hein de Haan uit. “Ik roep de dorpen daarom op om met plannen te komen en ga daarover graag met hen in gesprek. Zo kunnen we samen kijken hoe we zorgen voor een betere doorstroming in de woningmarkt en iedereen een (t)huis kunnen bieden in de dorpen.”

Informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert een digitale informatiebijeenkomst voor dorpsbewoners, dorpsbelangen en andere betrokkenen op maandag 17 januari 2022 om 19.30 uur.  Men kan aansluiten bij de digitale informatiebijeenkomst via de link https://online.mhbav.nl/wonenindorpen. Meer informatie staat met ingang van 23 december 2021 op de website www.leeuwarden.nl/wonen.

Nieuwbouw aan de Dobbe op bedrijventerrein Frisia te Grou

Bedrijventerrein Frisia Grou in trek bij ondernemers

Grou – Een tijd lang leek het er op dat een groot gedeelte van het Frisia industrieterrein leeg zou blijven. Zo’n twee jaar geleden kwam daar verandering in. Dit jaar zijn al diverse bedrijven neergestreken op dit mooie bedrijventerrein op een steenworp van de A32. Met name aan de Dobbe wordt flink gebouwd.

Vakgarage A32

Het meest recente verhuisbericht komt van Marijke Binnema uit Jirnsum. Zij laat op Linkedin weten dat Vakgarage Jirnsum beslist niet gaat stoppen. Het garagebedrijf vestigt zich per 1 januari 2023 aan de Dobbe 2 in Grou. Op het bedrijventerrein Frisia gaat het autobedrijf verder onder de naam Vakgarage A32. Daar investeren ze in een nieuw bedrijf zodat ze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

Watersportbedrijf Anja aan de Dobbe 4 te Grou.

Bootverhuur Anja

Ruim anderhalf jaar na de brand in de opslagloods van Watersportbedrijf Anja werd van start gegaan met de bouw van een compleet nieuw pand op het Frisia terrein aan de Dobbe 4. Het betreft nu een eigen, grotere loods op een nieuwe, goed bereikbare locatie aan open vaarwater. Deze nieuwe loods was het eerste pand dat werd gebouwd op het nieuwe stuk industrieterrein aan De Dobbe in Grou.

Montagemarkt Grou

Die A32 van Leeuwarden naar Heerenveen blijkt een magneet te zijn voor bedrijven die nog niet in Grou aktief waren. Zo bouwde op de hoek van het terrein Montagemarkt Grou een compleet nieuw onderkomen met loods. Dit bedrijf was daarvoor in Reduzum gevestigd. 

Nieuwbouw Wiersma & Jonker bedrijventerrein Frisia Grou.

Wiersma & Jonker

Op de hoek van de Dobbe aan de ingang van de ontsluitingsweg zijn aan de grond de eerste contouren te zien van nieuwbouw. Op deze plek komt een gezamenlijk gebouw Wiersma en Jonker. De heiwerkzaamheden hiervan zijn inmiddels afgerond.

Nieuwbouw Folkert de Haan aan de Dobbe 10 te Grou.

Hanen Vastgoedontwikkelaars

Aan de Dobbe 10 wordt op dit ogenblik druk gebouwd aan een pand voor Hanen Vastgoedontwikkelaars.

Bouwunit Dobbe Frisia Grou.

Andere locaties

Tussen Bootverhuur Anja en de Dobbe 10 staat een tijdelijke bouwunit opgesteld en ook voor  Dobbe nr.  15  is inmiddels  een bouwvergunning aangevraagd.