Berichten

Dorpscoöperatie Grou kan rekenen op brede steun

Grou – In hun drukbezochte bijeenkomst in hotel Oostergoo lieten zo’n honderd belangstellenden zich dinsdagavond 6 september informeren over de dorpsvisie en de op te richten dorpscoöperatie in Grou. 

Het initiatief tot een op te richten dorpscoöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid wordt door partijen zoals Grou Breed, Pleatslik Belang Grou en Businessclub Grou volledig omarmt. Het klinkt hen als muziek in de oren. Het ligt in de bedoeling dat de oprichting van deze coöperatie eind dit jaar een statutair feit is.

Dorpsvisie

De voorbereiding om tot een gezamenlijke visie te komen is ook positief ontvangen door de gemeente Leeuwarden. Projectmanager Feiko de Boer van de gemeente, heeft de voortvarendheid, de samenstelling en de aanpak rondom deze visie als krachtig ervaren, zo liet hij tijdens de bijeenkomst weten. “Maar we zijn er nog niet.”  Er liggen voldoende uitdagingen die opgepakt moeten worden. De kosten die gemaakt zijn voor onderzoek en samenstelling van het rapport Wetterhûs Grou, door Identity Matching Academy (IMA) is voor 50% door de gemeente gefinancierd.

Dorpscoöperatie Grou

Na de oprichting van de coöperatie zal er een flinke uitdaging liggen om de plannen een gezicht te geven. Dat is op het gebied van woningbouw, recreatie, het sociale domein voor ouderen en jongeren, parkeerproblematiek en het Wetterfront. Daarnaast is een fysieke plek waar de dorpscoöperatie vorm krijgt eigenlijk een must. Onder de paraplu van de coöperatie kunnen belangenclubs uit Grou een plek vinden. Iedereen in Grou kan lid van de dorpscoöperatie worden en zodoende invloed uitoefenen op de besluitvorming. Het één en ander zal aangestuurd worden door een dorpsmanager die als betaalde kracht in functie zal zijn.

Innovatief

En hoewel de historie en het verleden van Grou een permanente plek moet krijgen, wordt door diverse partijen zoals de Businessclub Grou onderzocht, hoe duurzaamheid een permanente plek in het dorp kan krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door zonnepanelen op bedrijfspanden in Grou te installeren zodat deze bedrijvigheid voor een groot gedeelte zelfvoorzienend kan worden. Ook wordt er gekeken naar het halen van energie uit water, waar in Grou volop beschikking is en wordt er gedacht aan een energiecoöperatie.

Een aantal doelstellingen die voor de ontwikkeling van Grou geformuleerd zijn:

  • Het verbeteren van de leefbaarheid
  • Ontwikkeling stimuleren voor bedrijven en toerisme
  • Het aantrekkelijker maken van Grou voor jonge gezinnen en starters en verdere vergrijzing tegengaan
  • Vitaliteit van Grou in zijn algemeenheid verbeteren

Bouwen met karakter

Binnen de toekomstige bouw is het belangrijk om rekening te houden met het karakter van Grou in wat dorpsbouwkunde genoemd wordt. De kern hiervan is gevarieerde bouw in een hybride vorm van wonen, werken, recreëren en zorg. Alles in een mix door elkaar. Door te bouwen met thema’s zoals hout, water en duurzaamheid moet ook de skyline als Wetterfront z’n eigen unieke karakter behouden.

Wil je als betrokken bewoner van Grou meedenken of meedoen in een actueel of toekomstig project laat dat dan weten via info@pbgrou.nl

Woningbouw in Grou

Praat mee over de toekomst van woningbouw in Grou

Het college van de gemeente Leeuwarden heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het Beleidskader wonen in de dorpen, ‘Ruimte voor kwaliteit, aandacht voor eigenheid, vast te stellen. Met dit kader wordt ruimte geboden voor woningbouwinitiatieven in dorpen zoals Grou en de woningbehoefte in de dorpen gefaciliteerd. 

Dit wordt gedaan door de indicatieve groeiruimte per dorp aan te geven en door duidelijkheid te geven over welke ontwikkelingen gewenst zijn. Specifiek voor jongvolwassenen en ouderen wordt ruimte geboden aan bij hun levensfase passende woonvormen, zoals sociale huurwoningen, particuliere huurwoningen, koopwoningen passend bij inkomen en levensloopbestendige woningen.

Woonvormen

Verder zijn er kansen voor bijzondere woonvormen en bijzondere ontwikkelmethodes zoals een Collectief particulier opdrachtgeverschap. (Klik op link om te lezen wat CPO is). De ruimte wordt met name geboden binnen bestaand bebouwd gebied, bouwen binnen bestaand bebouwd gebied gaat voor uitbreiding. Uitgangspunt is dat het aantal woningen en de kwaliteit van woningbouw passend moeten zijn bij aard, schaal en het karakter van het dorp. Hiermee is er oog voor de demografische transitie en reeds bestaande woningvoorraad in de dorpen.

Inspreken

Op woensdag 14 september staat het beleidskader wonen in de dorpen voor de informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad geagendeerd. Vanaf 19.00u is er de mogelijkheid om aanwezig te zijn in de raadszaal (of via de digitale uitzending) bij deze behandeling. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om in te spreken. Leden van het bestuur van Pleatslik Belang Grou zullen hierbij aanwezig zijn.

Naar verwachting zal de gemeenteraad op 12 oktober een besluit nemen over het beleidskader.

Inwoners van Grou die ook gebruik willen maken van de inspreekmogelijkheid kunnen zich tot uiterlijk 12 september opgeven via raadadviseur Jellie Rijpma van de gemeente Leeuwarden: jellie.rijpma@leeuwarden.nl

Halbertsmaterrein in Grou

Projectontwikkelaar stuurt brief naar gemeente Leeuwarden over trage voortgang ontwikkeling Halbertsma terrein Grou

Grou – Op het gebied van wonen zijn er verschillende ontwikkelingen gaande binnen het dorp Grou. Eén daarvan is de ontwikkeling van het terrein Halbertsma / Faber. De plek waar de voormalige palletfabriek was gevestigd. Middels een ingezonden brief naar de gemeente Leeuwarden laat projectontwikkelaar Bart Mertens namens Fagot Projectontwikkeling zijn ongerustheid blijken omtrent de trage besluitvorming.

Plannen

Al meteen na de sluiting van de palletfabriek in 2013 werden de eerste plannen gemaakt omtrent het bekende terrein Faber/Halbertsma. In het voorjaar van 2016 waren de verkenningen zover gevorderd dat er met een uitwerking begonnen kon worden. Omdat ook in Grou een woningtekort is, is de invulling met wonen en recreatie een ideale hybride vorm.

De voormalige palletfabriek van Halbertsma in Grou

De voormalige palletfabriek van Halbertsma in Grou. Dronefoto: Press4All

Hybride

In het voorjaar van 2019 presenteerde Fagot een nieuw plan voor het gebied met een hybride vorm van wonen en recreëren als invulling. Er moet, onder andere vanwege eventuele vervuiling van de grond, nog onderzocht worden, waar en hoe deze hybride vorm gerealiseerd kan worden. Uit de ingezonden brief blijkt dat een gepland overleg voor eind 2021 met Grou Breed en de gemeente door een woordvoerder van de gemeente is afgezegd (zie onderstaande ingezonden brief).

Voortgang

Volgens projectontwikkelaar Bart Mertens is hij in contact met de gemeente Leeuwarden. “Wij worden door de gemeente Leeuwarden ingelicht over de voortgang van het aanvullende onderzoek”, geeft Bart Mertens via een telefonische toelichting aan.

In de door de redactie van Grousters.nl opgevraagde brief staat:

“Op 12 november hebben we wederom met een ambtelijk/bestuurlijke vertegenwoordiging van uw gemeente gesproken. We hebben daarin samen afgesproken dat een overleg zou worden ingepland over de locatie met Grou Breed en uw gemeente, u zou daarin het voortouw nemen. Dit onder meer vanwege het feit dat het naar uw en onze mening ongewenst is dat over de ontwikkeling van de locatie Faber/Halbertsma wordt gesproken zonder dat wij als grondeigenaar en initiatiefnemer, daarbij aanwezig zijn.

Het verbaast ons dan ook ten zeerste om al na een week na het overleg van 12 november 2021 van u telefonisch te horen dat het bedoelde overleg niet zal plaatsvinden, maar dat u ‘tijd neemt om zelf nog verder te onderzoeken’ of en in hoeverre reguliere woningbouw op de locatie Faber/Halbertsma planologisch mogelijk en gewenst is.

Dit verbaast ons des te meer daar u in 2014 al aangegeven hebt dat u een nieuwe strategische ontwikkelingsvisie wilde opstellen in samenspraak met de omgeving. Daarnaast had ook in 2021 zo’n studie veel eerder kunnen plaatsvinden. Nu is 2021 wat de ontwikkeling betreft een verloren jaar.”