Berichten

Greppelpomp Fugelwacht Grou

Greppelpomp op zonne-energie voor weidevogels

Kievit in kruidenrijk Grasland. Foto: Fûgelwacht Grou

Succesvol broedseizoen weidevogels rondom Grou en Lege Midden

Grou – Na drie droge voorjaren op rij was het voorjaar van 2021 nat, heel nat. Dat is gunstig voor de overleving van weidevogelkuikens. Dit blijkt uit de cijfers die De Bond Friese VogelWachten onlangs over het jaar 2021 presenteerde. Het jaarbericht geeft een beeld van een broedseizoen met vliegvlugge kuikens en tellers die daar heel blij van worden. De vrijwilligers van Fûgelwacht Grou registreerden in hun gebied de nesten en broedparen.

Nest weidevogels. Foto: Fûgelwacht Grou

Nest van weidevogels. Foto: Fûgelwacht Grou

Opsteker

Spraken we vorig jaar nog van een historisch slecht jaar, dit jaar gaat het broedseizoen juist de boeken in als succesvol. Dat kunnen de weidevogels goed gebruiken en is een opsteker voor de motivatie van al die mensen die zich met hart en ziel voor de vogels inzetten! De telling van de weidevogels richt zich vooral op de grutto, kievit, tureluur en scholekster. 

Weidevogel telling Friesland 2021

Telling weidevogels Friesland 2021. Illustratie: BFVW

Op bovenstaande kaartje is te zien dat in het Lege Midden, het gebied waar de Fûgelwacht Grou aktief is een positieve ontwikkeling te zien is ten opzichte van 2020. Hieruit blijkt dat de nest, en duidelijke broedparen toename tussen de 1 en 10% te zien is voor de kievit, grutto en scholekster. Voor de tureluur is dat zelfs meer dan 10%. De algemene trend over meerdere jaren gemeten vanaf 1996 tot en met 2020 laat nog altijd een daling zien. Door een tekort aan tellers bij de fûgelwachters van Grou kon helaas niet overal geteld worden.

Grafiek Afname nesten weidvogels in Friesland

Grafiek Afname nesten weidvogels in Friesland.

De indexgrafieken van Fryslân van de vier hoofdsoorten van 1996 tot en met 2020, waarbij is gesteld dat het aantal van 1996 voor 100% staat, laten alle een matige jaarlijkse afname zien. (bron: Sovon & CBS)

Deze diashow vereist JavaScript.

Weidevogels

Vogels die op de grond broeden in weilanden en op akkers, noemen we weidevogels. De grutto, kievit, tureluur, scholekster, wulp, kemphaan en watersnip zijn steltlopers die horen bij de groep die we ‘echte’ of ‘primaire’ weidevogels noemen. Ook eenden als wilde eend, slobeend, zomertaling en kuifeend en zangvogels als graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik horen bij de ‘echte’ weidevogels. Een andere groep vogels broedt op graslanden, maar ook net zo vaak in andere landschappen. Zij worden tot de ‘secundaire’ weidevogels gerekend. In deze groep vallen soorten als wintertaling, meerkoet, kluut, paapje en bergeend.

Bron: Jaarbericht BFVW 2021 Fotografie: Fûgelwacht Grou en Press4All

Dronepiloot Fugelwacht in actie

Fûgelwacht Grou zoekt dronepiloten voor opsporen nesten

Grou – Vorig jaar heeft de Bond Friese Vogelwachten (BFVW)  enkele drones aangeschaft die kunnen worden ingezet voor het opsporen van nesten. De drones zijn hiervoor uitgerust met een warmtecamera. Ook in het gebied van Fûgelwacht Grou zijn enkele keren dronepiloten ingezet. 

Nu de eerste kieviten hun ei alweer hebben gelegd gaat Fûgelwacht Grou aan de slag met het opsporen van nesten middels de inzet van een drone. Niet iedereen mag zomaar met een drone vliegen: daar moet je een vliegbrevet voor bezitten. “Wij zijn verheugd dat we in ons wachtgebied een piloot in de persoon van Geert Baar hebben. Maar er zijn minimaal twee piloten nodig om met de drone nesten te kunnen opsporen: één voor het vliegen en één voor het bedienen van de warmtecamera”, laat Bonne Bruinsma van Fûgelwacht Grou weten.

Dronevliegers Fûgelwacht bij maatschap Bouma

Dronevliegers van de Fûgelwacht Grou in actie bij maatschap Bouma.

Dronepiloten gezocht

“Wij zoeken daarom mensen die dronepiloot willen worden voor het opsporen van nesten. Naast de piloten blijft er een taak voor de nazorger. Wanneer een nest is gelokaliseerd moet de nazorger het nest markeren. Nazorgers blijven dus noodzakelijk voor de bescherming van de nesten.”

Geen verstoring

De drone heeft een groot voordeel boven het klassieke ’aaisykjen’: omdat de locatie van het nest bekend is, hoeft er niet te veel in het land te worden gelopen. Hierdoor worden minder (reuk)sporen gemaakt waarvan de predatoren gebruik maken.

Meld je aan

Heb je belangstelling of weet je iemand die dronepiloot wil worden, geef je dan op. Samen met Geert Baar gaan we dan aan de slag. Stuur je mail naar info@fugelwachtgrou.nl of bel naar Bonne Bruinsma 06-19762962