Kievit in kruidenrijk Grasland. Foto: Fûgelwacht Grou

Succesvol broedseizoen weidevogels rondom Grou en Lege Midden

Grou – Na drie droge voorjaren op rij was het voorjaar van 2021 nat, heel nat. Dat is gunstig voor de overleving van weidevogelkuikens. Dit blijkt uit de cijfers die De Bond Friese VogelWachten onlangs over het jaar 2021 presenteerde. Het jaarbericht geeft een beeld van een broedseizoen met vliegvlugge kuikens en tellers die daar heel blij van worden. De vrijwilligers van Fûgelwacht Grou registreerden in hun gebied de nesten en broedparen.

Nest weidevogels. Foto: Fûgelwacht Grou

Nest van weidevogels. Foto: Fûgelwacht Grou

Opsteker

Spraken we vorig jaar nog van een historisch slecht jaar, dit jaar gaat het broedseizoen juist de boeken in als succesvol. Dat kunnen de weidevogels goed gebruiken en is een opsteker voor de motivatie van al die mensen die zich met hart en ziel voor de vogels inzetten! De telling van de weidevogels richt zich vooral op de grutto, kievit, tureluur en scholekster. 

Weidevogel telling Friesland 2021

Telling weidevogels Friesland 2021. Illustratie: BFVW

Op bovenstaande kaartje is te zien dat in het Lege Midden, het gebied waar de Fûgelwacht Grou aktief is een positieve ontwikkeling te zien is ten opzichte van 2020. Hieruit blijkt dat de nest, en duidelijke broedparen toename tussen de 1 en 10% te zien is voor de kievit, grutto en scholekster. Voor de tureluur is dat zelfs meer dan 10%. De algemene trend over meerdere jaren gemeten vanaf 1996 tot en met 2020 laat nog altijd een daling zien. Door een tekort aan tellers bij de fûgelwachters van Grou kon helaas niet overal geteld worden.

Grafiek Afname nesten weidvogels in Friesland

Grafiek Afname nesten weidvogels in Friesland.

De indexgrafieken van Fryslân van de vier hoofdsoorten van 1996 tot en met 2020, waarbij is gesteld dat het aantal van 1996 voor 100% staat, laten alle een matige jaarlijkse afname zien. (bron: Sovon & CBS)

Deze diashow vereist JavaScript.

Weidevogels

Vogels die op de grond broeden in weilanden en op akkers, noemen we weidevogels. De grutto, kievit, tureluur, scholekster, wulp, kemphaan en watersnip zijn steltlopers die horen bij de groep die we ‘echte’ of ‘primaire’ weidevogels noemen. Ook eenden als wilde eend, slobeend, zomertaling en kuifeend en zangvogels als graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik horen bij de ‘echte’ weidevogels. Een andere groep vogels broedt op graslanden, maar ook net zo vaak in andere landschappen. Zij worden tot de ‘secundaire’ weidevogels gerekend. In deze groep vallen soorten als wintertaling, meerkoet, kluut, paapje en bergeend.

Bron: Jaarbericht BFVW 2021 Fotografie: Fûgelwacht Grou en Press4All