Locatie Trije Hus bij Grou

Provinsje Fryslân doet aankoop perceel bij eiland Trije Hûs Grou

Grou – Voorzitter Gerard Bouma van Grou Breed is onaangenaam verrast door provinciale aankoop van land rond eiland Trije Hûs. “Vooruitlopend op een beslissing over een vaarweg vanaf Drachten is de provincie Fryslân overgegaan tot aankoop van grond bij eiland Trije Hûs.” De Polder Hege Warren, Trije Hûs en eiland de Burd zijn in beeld om een nieuwe vaarweg naar Drachten door te graven.

Uit kadastrale gegevens blijkt dat de Provinsje Fryslân vorig jaar juli Trije Hûs 2 voor een bedrag van ruim een half miljoen euro heeft aangekocht. “Daar de Provincie Fryslân inmiddels, ondanks dit proces en zonder politieke meerderheid in de Staten, Trye Hûs en het witte vakantiehuisje daartegenover heeft aangekocht om daarmee alvast mogelijke bezwaren tegen de beoogde route van de vaarweg te elimineren en ruimte te kopen voor de vaarweg, hebben we gemeend om nu een krachtig signaal af te geven”, laat Gerard Bouma als toelichting op het proces weten. Dit is gedaan in de vorm van een schrijven naar griffie van de provincie (zie onderaan dit verhaal).

De brand bij Restaurant Trije Hûs. Videostill: Omroep LeoMiddelsé

De brand bij Restaurant Trije Hûs. Videostill: Omroep LeoMiddelsé

Eigendom

Ruim twee jaar na de brand van restaurant Trije Hûs in april 2017 werd de grond van het afgebrande restaurant Trije Hûs aangekocht door Eric Kooistra van handelsonderneming Kooistra.com. Dit gedeelte staat volgens het kadaster nog steeds op naam van Kooistra. Hij wil er vakantiehuizen bouwen. Dit project zou volgens Gerard Bouma voorlopig stop zijn gezet. Vorig jaar juni waren op het eiland nog geen bouwwerkzaamheden waarneembaar.

Situatie Trije Hûs volgens Google Maps.

Co-creatie

Gerard Bouma: “Ik heb afgelopen jaar namens Grou Breed deelgenomen aan het zogenaamde co-creatieproces Hege Warren. Vorige week zijn daarvan de concept resultaten via de website https://toekomsthegewarren.frl/concept-resultaten/ bekend gemaakt. Wij (Grou, De Burd en watersportverenigingen) hebben steeds gepleit voor een optie zonder vaarweg en met behoud van de fietsroute! Daarnaast is kleinschalige watersport en behoud van een gevoelig natuurgebied voor weidevogels belangrijk voor het toerisme en de leefbaarheid nabij Grou.” 

Acties

“De Provincie heeft ons gevraagd om zonder voorwaarden vooraf deel te nemen aan het co-creatieproces, maar nu is ons vertrouwen beschaamd!” Daarom is het volgens de voorzitter van Grou Breed nu tijd voor acties en stevige(r) stellingname.

Brief naar de Provinciale staten:

Geachte leden van Provinciale Staten,

Tot ons oprecht ongenoegen, voelen we ons genoodzaakt om u nog voor het einde van het co-creatieproces Hege Warren, deelgenoot te maken van onze bevindingen. De gebiedsontwikkeling van De Hege Warren is noodzakelijk en vergt weloverwogen keuzes voor de toekomst, daar doen en deden we graag aan mee.

Door de (bestuurlijke) opdracht om hierbij ook een groot kanaal (eufemistich spreekt men van een vaarweg) te plannen, was al reden om te twijfelen over deelname vanuit Grou aan het co-creatieproces. Wij vreesden dat we daardoor in een fuik zouden zwemmen, resulterend in plannen voor zowel gebiedsontwikkeling als de aanleg van een grote vaarweg dwars door druk recreatief vaarwater en nu nog ongerepte natuur.

Nu blijkt dat Provinciaal gemeenschapsgeld is gebruikt om een groot kanaal daadwerkelijk te kunnen aanleggen, heeft ons zeer onaangenaam verrast. Door dit weinig transparante handelen bevestigt de Provincie ons vermoeden en zijn we daadwerkelijk in de fuik terecht gekomen.

Hoewel de Provincie enkele jaren geleden nog sprak van de ontwikkeling van een visie voor een vaarweg voor over 30 jaar en u steeds in meerderheid heeft aangegeven dat deze vaarweg niet reëel is, dreigt nu de gebiedsontwikkeling te worden misbruikt.

Wij uiten u nu reeds deze bevindingen en zullen later (wellicht dit najaar) u wederom benaderen, om er alles aan te doen om dit onzalige plan definitief niet door te laten gaan. Wij gaan er vanuit, dat dan tijdens de bestuurlijke afweging wél sprake zal zijn van het wegen van alle feiten. Daarbij zullen we niet nalaten om dan wel de relevante feiten tegen de investering voor een groot kanaal in te brengen en tevens aandacht te vragen voor zowel een duurzame aanpak als het verantwoord besteden van publieke middelen.

Met vriendelijke groet, Gerard Bouma – Voorzitter Grou Breed