Berichten

De Burd met invulling natuur. Foto: Press4All

Staten kiezen voor ‘Open en natuurlijk’ in de Hegewarren

Grou – De toekomst van het schiereiland de Hegewarren ten noordoosten van de Veenhoop ligt in grote lijnen vast: meer open water, een hoger waterpeil, geen nieuwe vaarweg er doorheen en misschien ook de bouw van recreatiewoningen, dan wel de komst van woonarken.

Samen met een nog uit te breiden ‘co-creatieteam’ moet in de loop van 2024 een nieuw ontwerp voor de herinrichting bedacht worden. “Wy besykje der mear jongeren by te belûken”, aldus gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA), over dat co-creatieteam.

Open en Natuurlijk

Binnen open en natuurlijk krijgt water de hoofdrol. De Hegewarren wordt grotendeels getransformeerd tot moerasnatuur en open water. Het waterpeil wordt verhoogd naar boezempeil, zo zijn er vrijwel geen polderkades meer nodig. Het waterrijke landschap wordt ingezet om de natuur en verschillende vormen van recreatie te versterken. Nieuwe recreatieve vaarverbindingen tussen de Kromme Ee en de Grutte Krite maken dit alternatief ook op regionale schaal interessant.

Recreatie

Er is een variant die uitgaat van enkel lokaal grondverzet en een variant waar meer gegraven wordt om ruimer vaarwater te creëren. Open en Natuurlijk is geliefd bij watersport- en natuurliefhebbers, vanwege de vele kansen voor waterrecreatie en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Bestaande natuurwaarden verdwijnen – het gebied zal ingrijpend transformeren – maar daar komen royale kansen voor laagveenontwikkeling voor terug. Recreatie als nieuw perspectief voor het gebied kan op steun rekenen van de deelnemers, al zijn er ook zorgen over toenemende drukte; dit mag niet ten koste gaan van het nieuwe landschap, de rust, de leegte en de natuur.

Waterbeheerkosten

De eerste aanleiding voor deze ‘gebiedsontwikkeling’ is dat het waterbeheer van deze eilandpolder steeds duurder wordt. Door het waterpeil te verhogen, hoopt de provincie Fryslân – samen met Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland – bovendien de veenoxidatie van de weilanden af te remmen. Door ook meer vaarwater te graven, moet het gebied aantrekkelijker worden voor varende recreanten.

Weerstand

Dit graafwerk stuit op weerstand in Provinciale Staten van Fryslân, bleek woensdag 21 september 2022. Gevreesd wordt dat er dan juist meer CO2 vrijkomt, dan wanneer het gebied zoveel mogelijk met rust wordt gelaten. Gedeputeerde Douwe Hoogland beloofde dat dit graafwerk “sa sunich mooglik” zal worden verricht, dus met zo weinig mogelijk verlies van CO2.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media

Blik van boven op Eiland de Burd met de draaiende Borgmolen. Foto: Press4All

Friese Staten: Geen nieuwe vaarweg van Grou naar Drachten

Een grote meerderheid in de Friese Staten wil geen nieuwe vaarweg van Grou door de Burd en door de Hegewarren naar Drachten. Dat blijkt uit het debat dat woensdagmiddag 21 september 2022 in de Statenzaal gehouden is. Alleen de fracties van Forum voor Democratie, ChristenUnie en mevrouw Wymenga-Kooistra (ex-FvD) willen een nieuwe vaarweg door de Hegewarren niet uitsluiten. Mevrouw Wymenga is er zelfs vlak voor.

Onvoldoende synergie

De meeste fractiewoordvoerders bleken de argumenten van het college van Gedeputeerde Staten (GS) te delen: een nieuwe vaarweg door de Hegewarren levert onvoldoende ‘synergie’ op, met name voor de (toekomstige) recreatieve ontwikkeling en voor de natuur. “De kosten fan de ynfestearring weagje net op tsjin it geunstige effekt foar de ekonomy”, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA), die haar (zieke) collega Avine Fokkens (VVD) verving.

De Hegewarren

De Friese Staten debatteren vanaf circa 15:40 uur over de eventuele herinrichting van de Hegewarren, nu nog een grotendeels agrarisch (schier-)eiland ten noordwesten van de Veenhoop. Daarbij gaat het om twee alternatieven: ‘iepen en natuerlik’ of ‘polderakwarel’.

Bron: Dit artikel is in samenwerking met Actief Media tot stand gekomen

Smallingerland sluit brede vaarweg Drachten langs Grou nog niet uit

‘Neem nog geen definitief besluit over de vaarweg naar Drachten. Dat is het dringende verzoek van b. en w. van Smallingerland aan Provinciale Staten van Fryslân. Die bespreken dit onderwerp – en ook de (natuur-)ontwikkeling van het schiereiland De Hegewarren – woensdagavond 14 september in een commissievergadering en woensdag 21 september (overdag) in de vergadering van Provinciale Staten.

Door Gerrit van der Meer

Het college van Smallingerland baseert haar advies op een dinsdag 6 september verschenen rapport van dr. Walter J.J. Manshanden van NEO Observatory in Rotterdam. Hij heeft de eerder dit jaar gepubliceerde maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) over de vaarweg naar Drachten nader onderzocht. Zijn conclusie is, dat er méér moet worden onderzocht om tot een breed gedragen oordeel te kunnen komen. “Daar zijn wij het mee eens”, zegt wethouder Maria le Roy van Smallingerland.

Bestaande vaarweg

Dat ‘meer’ betreft onder andere het beter bekijken van de voor- en nadelen van het aanpassen van de bestaande vaarweg door de Alde Feanen naar Drachten: dus breder en dieper maken, ten gunste van grotere vrachtschepen (Klasse V in plaats van Klasse IV).

Het rapport van Manshanden – met de ironische titel ‘Samen het schip in’ – is geschreven op verzoek van de gemeente Smallingerland. “Maar het was een vrije opdracht. De conclusies van Manshanden zijn zijn verantwoordelijkheid”, beklemtoont de wethouder. Dat neemt niet weg dat het college van Smallingerland de essentie van het nieuwe rapport deelt: er moet breder worden gekeken naar de voor- en nadelen van de nieuwe vaarweg, inclusief het verbreden en verdiepen van de bestaande vaarweg. De wethouder en haar collega’s delen ook de mening van Manshanden, dat de MKBA ‘breder’ opgezet had moeten worden, met meer betrokkenheid van bijvoorbeeld de gemeente en Drachtster bedrijven bij de voorbereiding.

Niet investeren

De gemeente en de havengebonden bedrijven in Drachten vrezen dat de provincie Fryslân niet zal investeren in het verbeteren van de vaarweg naar Drachten. “Als dit elders wel gebeurt, zodat andere binnenhavens in Nederland wél bereikbaar worden voor klasse V-vrachtschepen, wordt de haven van Drachten benadeeld”, zegt wethouder Le Roy.

“Als eigenaren van vrachtschepen willen investeren in ‘schonere’ aandrijving van motoren en in nieuwe motoren, kiezen ze vaak ook voor grotere schepen, om de investering sneller te kunnen terugverdienen”, stelt Le Roy. Zij hoopt dan ook van harte dat Provinciale Staten van Fryslân nog geen definitief besluit nemen over het niet aanleggen van een nieuwe vaarweg naar Drachten (door de Hegewarren), dan wel over het niet verbeteren van de bestaande vaarweg.

“De nieuwe Staten en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten moeten er na de statenverkiezingen van maart volgend jaar ook nog over kunnen praten”, vindt de wethouder. “Ook met het oog op de herinrichting van de Hegewarren.”

Bron & Tekst: overgenomen in samenwerking en met toestemming van Actief Media