Berichten

Grutto

Vragen over geld voor langdurig beheer gruttoland

De grutto heeft het zwaar, in 1970 waren er nog 120.000 broedparen, nu nog 25.000. Om de vogel, maar ook andere weidevogels te helpen is het Aanvalsplan Grutto opgesteld. In Fryslân wordt hier invulling aan gegeven, maar de plannen stagneren door onduidelijkheid over de financiering van het langdurige beheer van deze gebieden.

De GroenLinks Tweede Kamerfractie stelde daarom vragen. Ook diverse provinciale fracties, waaronder ook de GrienLinksfractie in Fryslân, stelden vragen.

68 miljoen euro op de plank
Volgens berichtgeving in Trouw d.d. 15 april 2023 steggelen het Rijk en de Provincies al 2,5 jaar over het laatste deel van de financiering (68 miljoen euro): ‘Onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de grutto.’ Jochem Knol: “Dit is steggelen boven natuur plaatsen. De grote verliezer is de grutto. GroenLinks vindt dit een kwalijke zaak, omdat dit niet besturen is maar uitstellen en niets doen. Wij willen van het Friese college weten of er binnenkort een knoop doorgehakt wordt en of we daar iets aan kunnen doen vanuit Fryslân. Tenslotte zijn wij een belangrijk broedgebied voor de grutto!”

Vragen over geld voor langdurig beheer gruttoland – Grienlinks statenfractie Fryslân

Subsidiegeld provincie voor onderhoud molens Grou

Grou – 64 Friese Rijksmonumenten krijgen subsidie van de provincie. Restauratie, herbestemming en onderhoud is hierdoor mogelijk. Het gaat om een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro. Ook voor twee molens op eiland De Burd is geld beschikbaar gesteld voor onderhoud. Het betreft hier de Haensmolen en De Bird een spinnekopmolen. Het totale subsidiebedrag voor beide molens is € 12.049,-

De Haensmolen

De Haensmolen werd vermoedelijk in de achttiende eeuw gebouwd, ter bemaling van de polder de Gallelannen. Het exacte bouwjaar van deze spinnenkopmolen is echter onbekend. Het is de enige molen in Nederland met een lipvang voor het vangen (stilzetten) van de wieken.

Aanvankelijk stond de Haensmolen op de hoek van het Pikmeer en het Prinses Margrietkanaal. Op 9 januari 2004 werd hij echter door het uit de koers gelopen binnenvaartschip Renasa vrijwel geheel verwoest. Daarna werd door de provincie Friesland, die de molen in eigendom had, besloten hem te herbouwen aan de noordwestzijde van het eiland De Burd, nabij het Biggemeer. De vernieuwde Haensmolen werd op 12 mei 2008 geopend. Hij bemaalt nu een zomerpolder van 70 ha. Na de herbouw werd de molen door de provincie geschonken aan de Stichting Molens De Lege Midden.

De Bird

Spinnekopmolen De Bird. Foto: Willem Jans (cc rechtenvrij)

De Bird, ook wel de Koopmansmolen genoemd is een poldermolen en werd gebouwd in de achttiende eeuw, maar het exacte bouwjaar is onbekend. De molen komt echter al voor op een kaart uit 1718. De Bird werd geplaatst voor de bemaling van polder De Burd, de voormalige Koopmanspolder. Tot wanneer deze spinnenkopmolen als zodanig dienstdeed is eveneens niet bekend, maar in 2004 was hij zo vervallen dat hij gedeeltelijk werd afgebroken. De gemeente Boarnsterhim, die de molen in eigendom heeft, besloot daarop tot restauratie, waarbij de niet alleen de molen werd teruggeplaatst, maar ook de waterloop werd gerestaureerd. In november 2005 was de restauratie voltooid. Sindsdien doet De Bird dienst als hulpgemaal. Op 10 mei 2008 werd de molen officieel geopend.

De Borgmolen

Borgmolen – op eiland De Burd nabij Grou. Videostill: Press4All

Ook staat er nog een derde molen op De Burd, dit is de Borgmolen. Deze werd in 1895 gebouwd ter bemaling van de voormalige polder De Nije Borgkrite. Vanaf 1954 was hij niet meer maalvaardig. Als gevolg van het dempen van de boezemsloot kwam de molen steeds schever te staan en kwam het voortbestaan ervan in gevaar. In 2008 werd de molen in opdracht van de gemeente Boornsterhem, die de molen in eigendom heeft, gerestaureerd. Met die restauratie is de molen ongeveer een halve kilometer verplaatst. De molen is sindsdien weer maalvaardig.

Bron: Wikipedia