Berichten

Bloeizone Fryslân Tour brengt wielertop twee keer bij Grou

Grou – Op 3 t/m 5 maart strijden de vrouwen in de Bloeizone Fryslân Tour wielerwedstrijd. Een driedaagse internationale wedstrijd voor vrouwen. Met de deelname van o.a. Trek-Segafredo, Jumbo-Visma en LIV Racing doen teams van internationaal topniveau mee.

Op donderdag 3 maart is de openingstijdrit in Surhuisterveen. Daarna is op vrijdag 4 maart de etappe Eastermar-Bakkeveen. Om op zaterdag 5 maart af te sluiten met de finale-etappe die via Grou en Akkrum naar finishplaats Drachten gaat.

Drie etappes

De wedstrijd telt dit jaar drie etappes. Begonnen wordt met een tijdrit van 14 kilometer met start en finish in wielerdorp Surhuisterveen. Daarna staat op dag twee een rit in lijn over 135 kilometer van Eastermar naar Bakkeveen op de rol. Op de derde dag is de slotetappe. Die vertrekt en finisht in Drachten en is 137 kilometer lang. Friesland kent een rijke wielerhistorie en wil zich de komende jaren weer nadrukkelijker op de wielerkaart zetten.

Voormalig winnaar Marianne Vos. Foto rechtenvrij: Bram Berkien

Voormalig etappe-winnaar Marianne Vos. Foto rechtenvrij: Bram Berkien

Kampioenen

Bekende wielerkampioenen stonden in het verleden aan de start van deze etappekoers. Zo behaalden Marianne Vos, Kirsten Wild en Anna van der Breggen dagzeges. Eindoverwinningen waren er voor Lucinda Brand en Amy Pieters. De wedstrijden worden dagelijks live op Omroep Fryslân uitgezonden en ook zijn er wedstrijdbeelden op Eurosport te zien.

Bloeizone Fryslân

De Bloeizone Fryslân Vierdaagse is de volgende stap in de koppeling van topsport aan maatschappelijke activering en inhoudelijke profilering in de provincie Friesland. In het afgelopen jaar hebben veel lokale gemeenschappen in Friesland zich gemeld om aan de slag te gaan met het gedachtengoed van de Bloeizone Fryslân. Het doel is om deze gemeenschappen tijdens de Bloeizone Fryslân vierdaagse zoveel mogelijk in het zonnetje te zetten langs de route.

Rapport vaarweg Drachten via Hegewarren naar Prinses Margrietkanaal Drachten.

Vraagtekens bij noodzaak vaarweg tussen Drachten en Grou voor klasse V schepen

Grou – Onder de titel ‘Varen is Vooruitzien’ presenteerde de Smallingerlandse politieke partij ELP een eigen onderzoeksrapport. Het onderwerp is de haalbaar- en wenselijkheid van een nieuwe vaarweg die de haven van Drachten vanaf het Prinses Margrietkanaal beter bereikbaar maakt.

Dit grote kanaal zal dwars door de Hegewarren en de Burd moeten lopen. Twee belangrijke ecologische gebieden. Volgens de ondertitel van het rapport ging ELP ‘op zoek naar een eerlijk verhaal’. In haar conclusie zet ELP vraagtekens bij de noodzaak om een eventuele nieuwe vaarweg geschikt te maken voor klasse V schepen. Tevens vraagt het zich af waarom er nauwelijks naar de mening van de inwoners van Smallingerland is gevraagd.

Het Prinses Margrietkanaal is onderdeel van het Europees netwerk van de grootste binnenvaartschepen. De vaarweg naar de haven van Drachten is op dit moment niet geschikt voor deze grote schepen. De aanleg van nieuwe vaarweg moet deze geschikt maken voor Klasse Va schepen. Dit zijn vrachtboten van maximaal 110 meter lang en 11,4 meter breed.

Varianten

Het co-creatieteam Hegewarren, bestaande uit 17 betrokkenen in en rond het gebied, heeft in opdracht van Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Gemeente Smallingerland verschillende alternatieven voor de toekomst van de Hegewarren ontwikkeld. Als resultaat bood het team op 7 oktober 2021 twee voorkeursalternatieven aan: ‘Polderaquarel’ en ‘Open en Natuurlijk’. Uiteindelijk is besloten de voorlichting over de ontwikkeling van de Hege Warren in de eerste maanden van 2022 te bespreken en die van de vaarweg in de zomer van 2022 nader toe te lichten.

Financiële haalbaarheid

In het nieuwe rapport van ELP komt de financiële haalbaarheid van de nieuwe vaarweg aan de orde. Zo concluderen ze: Financiële onderbouwing voor de toezegging van de ondernemers om per kilo vracht een heffing te betalen is door het uitvallen van ruim 40% aanvoer van Kijlstra beton op losse schroeven komen te staan! *

Daarnaast twijfelt ELP er aan of bij de raming om het gehele traject Klasse V geschikt te maken, ook de verbreding van het oude traject vanaf de Hooidammen en de Industriehaven Drachten is meegenomen.

Knelpunten

Verder meent ELP dat huidige industriehaven van Drachten niet geschikt is voor de klasse Va schepen. De huidige beschoeiing van de oude haven is in dermate slechte staat dat deze niet geschikt is voor Klasse V schepen maar ook de diepgang in de haven zal moeten worden aangepast. Wat deze extra kosten gaan bedragen is niet bekend maar zal zeker enkele miljoenen met zich mee brengen.* Vervolgens worden er in het rapport nog een viertal knelpunten op het traject benoemd, die de aanleg van de vaarverbinding kunnen bemoeilijken.

Veiligheid

Eén van de punten waar volgen ELP zeker aandacht aan besteedt moet worden is de vaarspanning tussen beroepsvaart en recreatief varen. Er zijn gelukkig weinig zware ongelukken op de route Drachten – Prinses Margrietkanaal, maar op het Prinses Margrietkanaal zelf zijn de laatste jaren toch wel enkele vervelende ongelukken gebeurd met enerzijds recreatievaart en anderzijds klasse V-schepen, zelfs met slachtoffers. Ook hebben daar meerdere aanvaringen met bruggen en zelfs een recreatiewoning plaatsgevonden.*

Optimale vaarverbinding

ELP is nog steeds voorstander van een optimale vaarverbinding. En de aanleg van deze vaarweg is bespreekbaar. Wel moet er voldoende draagvlak en financiële haalbaarheid zijn, zonder extra financiële belasting voor de inwoners van de gemeente Smallingerland. Een lacune in de hele discussie is, dat er nooit naar de mening van de inwoners van Smallingerland gevraagd is. Deze komt in de discussie tot nu toe nauwelijks naar voren. 

Vaarsnelweg NEE

Dit in tegenstelling tot het duidelijke standpunt, tegen de aanleg van de vaarweg, van diverse partijen in en rondom Grou. Bij natuurverenigingen is weinig enthousiasme voor een kanaal via de Hege Warren en door de Burd. Ook vanuit het dorp Grou, gemeente Leeuwarden en de vele recreanten welke gehuisvest zitten op de Hegewarren is er geen draagvlak voor dit plan.

Polderaquarel

‘Vaarweg Burd/Hegewarren Nee’ dat een samenwerkingsverband van bewoners, recreanten en natuurliefhebbers kiest voor de optie van het PolderAquarel. In het alternatief Polderaquarel wordt stapsgewijs toegewerkt naar een polder met bloem- en kruidenrijke graslanden. In ongeveer 10-20 jaar zal het waterpeil stapsgewijs worden opgezet om de vereiste verhoging van de grondwaterstand te bereiken. Het laagste deel van de polder wordt moerasnatuur. Een deel van de polder kan gebruikt worden voor extensieve landbouw. Dit alternatief kan op steun rekenen van o.a. recreatie woningeigenaren aan het Grytmansrak, buren van de Burd, Grou Breed en andere betrokkenen uit Grou.

Kruidenrijk Grasland De Burd Grou

Kruidenrijk Grasland De Burd Grou. Foto: Press4All

Het weidse polderlandschap blijft bestaan en de boer als lokale, agrarisch natuurbeheerder wordt gewaardeerd. Ook weidevogelliefhebbers hebben een voorkeur voor Polderaquarel. Al heeft de Hegewarren op zichzelf niet de kwaliteiten hét nieuwe weidevogelgebied te worden; men ziet kansen het gebied in te zetten voor nieuwe verbindingen, ter versterking van omliggende weidevogelgebieden.

* Citaten rapport ‘Varen is Vooruitzien’

VaarsnelwegNee plaatst spandoek tegen kanaal door natuur bij Grou

Grou / Oudega – Belangengroep ‘VaarsnelwegNee’ wil een duidelijk tegengeluid laten horen omtrent een nieuw te realiseren kanaal van Drachten langs Grou. Deze week maakten ze een statement door een groot spandoek te plaatsen. Op www.vaarsnelwegnee.nl worden de standpunten van de actiegroep nader toegelicht.  “We moeten duidelijk laten horen dat we tegen zo’n groot kanaal zijn waar straks schepen tot 110 meter doorheen kunnen varen”, laat woordvoerder Pier Houtsma van de actiegroep weten.

Spandoek

Deze week hebben de initiatiefnemers van het protest een groot spandoek geplaatst naast hotel-restaurant Ie-Sicht te Oudega. Ook veel inwoners van Grou zijn verontrust over het initiatief om een groot kanaal te maken door natuurgebied nabij Grou.  Niet alleen de natuur met weidevogels komt hierdoor onder druk te staan, ook de kleinschalige recreatie en watersport zal hier de dupe van worden. Zo liet voorzitter van GrouBreed Gerard Bouma onlangs aan Grousters.nl weten. VaarSnelwegNee sluit zich volledig aan bij de standpunten van GrouBreed.

Protesten

Kort geleden stuurde voorzitter Gerard Bouma van GrouBreed een verontrustend schrijven naar provinsje Fryslân. Hij was namelijk onaangenaam verrast door provinciale aankoop van land rond eiland Trije Hûs. “Vooruitlopend op een beslissing over een vaarweg vanaf Drachten is de provincie Fryslân overgegaan tot aankoop van grond bij eiland Trije Hûs.” De Polder Hege Warren, Trije Hûs en eiland de Burd zijn in beeld om een nieuwe vaarweg naar Drachten door te graven.

Compilatie vaarsnelweg nee

Compilatie vaarsnelweg nee. Foto: VaarSnelwegNee

VaarsnelwegNee

Zo is ook Pier Houtsma meer dan ongerust over de plannen die Provinsje Fryslân nu toch door probeert te zetten met de realisatie van een groot kanaal. Pier Houtsma: “‘Vaarweg Burd/Hegewarren Nee’ is een samenwerkingsverband van bewoners, recreanten en natuurliefhebbers. Velen van ons komen al tientallen jaren – zo niet al een heel leven lang – in het gebied in en rond de Burd en de Hegewarren, in Midden Friesland. We zijn geen professionele actievoerders of fundamentalisten, maar gewone, bezorgde burgers. We zijn bezorgd om de onherstelbare schade die het vaarwegproject zou toebrengen aan de unieke natuur en recreatiemogelijkheden in dit gebied en de afbreuk die het zou doen aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarde daarvan. Ook zijn we bezorgd omdat de vaarweg naar onze mening onnodig is, het plan slecht is onderbouwd en verkeerd gebruik van overheidsgeld zou zijn.”

Dubbel tonnage

“Waar we ons vooral zorgen over maken is het feit dat er straks misschien miljoenen gemeenschapsgeld aan deze vaarweg besteed gaan worden. Dit ten koste van de natuur en bijvoorbeeld het woongenot van arkbewoners. Als er straks schepen van 110meter lang en 11 meter breed met een tonnage van 3000 ton langs varen heeft dit zeker negatieve invloed op de omgeving”, aldus Houtsma. “Met onze groep en acties willen we duidelijk onze stem laten horen naar de provinsje Fryslân en betrokken gemeentes. Het kanaal moet er gewoon niet komen.”

Voor meer informatie kijk op www.vaarsnelwegnee.nl