De Burd

(ingezonden stuk) Belangenvereniging De Burd slaat alarm tegen bedreiging van natuurgebied

Grou – Dit artikel is een ingezonden brief. Belangenvereniging De Burd luidt de noodklok tegen de voorgenomen vergunningsaanvraag van Ferbine BV voor de bouw van 15 grote recreatieappartementen op het terrein van de voormalige theeschenkerij, diep geworteld in het prachtige natuurgebied De Burd. Dit unieke stukje natuur, dat symbool staat voor rust en ongerepte schoonheid, dreigt te worden aangetast door grootschalige ontwikkelingen die niet stroken met onze visie op duurzaamheid en natuurbehoud.

Geen draagvlak

De lokale gemeenschap verzet zich tegen de voorgestelde plannen, die niet alleen het karakter van De Burd zouden verstoren, maar ook de recreatiedruk aanzienlijk zouden verhogen. In plaats daarvan stellen wij voor om het huidige hoofdgebouw te behouden met daarin slechts drie appartementen, terwijl de ligboxenstallen kunnen worden omgevormd tot twee woningen voor permanente bewoning.

In strijd met bestemmingsplan en juridische onzorgvuldigheid

De omgevingsvergunningsaanvraag is op dit moment in behandeling bij de gemeente. Het voorgestelde project is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied Boarnsterhim 2008. De procedure die hiervoor door de gemeente wordt gevolgd roept vragen op, met name de zorgvuldigheid te komen tot een aangepast bestemmingsplan. Er wordt bijvoorbeeld niet onderzocht of het wenselijk of passend is op de Burd, en of dit plan niet te grootschalig is, nog afgezien van precedentwerking.

Bedreiging van een uniek stukje natuur

De bouw van 15 luxeappartementen zal een aanzienlijke toename van de recreatiedruk betekenen, met verstrekkende gevolgen voor de weidevogelstand en de kwetsbare habitats van de weide-, zang- en roofvogels en de groepjes reeën en ander wild, zoals hazen etc. De verstoring van het broedseizoen door fietsers en wandelaars zal een blijvende impact hebben op het delicate evenwicht van dit bijzondere gebied.

“Rust en ruimte is kenmerkend voor dit gebied. Dit soort plekken worden steeds schaarser. We moeten zorgvuldig omgaan met deze unieke plek en zorgen voor een goede balans tussen mens en natuur. Onze vereniging De Burd vertegenwoordigt vrijwel alle bewoners op het eiland. Met elkaar willen we de kwetsbare natuur beschermen en in alle redelijkheid kijken naar oplossingen” aldus Jan Hendrik Beek, voorzitter Belangenvereniging De Burd.

Verkeer en veiligheid

Toenemende recreatie impliceert een toenemend gebruik van de veerpont. Er passeren jaarlijks van april tot oktober zo’n 30.000 fietsers, dat is gemiddeld 164 per dag. Er ontstaan gevaarlijke situaties als auto’s en fietsers elkaar moeten passeren op de smalle weg.

Wij roepen de gemeente Leeuwarden op om de stem van de gemeenschap te horen en te handelen in het belang van de toekomst van De Burd. Samen kunnen we een duurzame balans creëren tussen menselijke activiteiten en natuurbehoud, en de unieke schoonheid van dit gebied beschermen voor toekomstige generaties.

Secretaris Martijn Schootstra namens Belangenvereniging De Burd e-mail: belangenverenigingdeburd@kpnmail.nl