Berichten

Bond Friese VogelWachten viert 75-jarig jubileum

Op zaterdag 12 november 2022 is het precies 75 jaar geleden dat de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten werd opgericht. De BFVW viert het jubileum met het Frysk FûgelFestijn op 10 september en een BFVW-feestavond op 12 november. Verder worden er onder andere speciale cursussen en wedstrijden georganiseerd en kreeg de organisatie een nieuwe huisstijl met een nieuw logo.

De naam is inmiddels ingekort tot Bond Friese VogelWachten (BFVW), maar de missie is nog altijd onverkort: ‘het beschermen van de flora en fauna in Fryslân en dan met name de avifauna’. Het uitvoeren van die missie is in de huidige tijd, waarin de Friese natuur meer onder druk staat dan ooit tevoren, nog belangrijker dan bij de oprichting.

Frysk Fûgelfestijn

De eerste editie van het Frysk FûgelFestijn bestaat volgens de organisatie uit ‘een mix van een kennisdag, een informatiemarkt, een ontmoetingsplek en een gezinsuitje’. Dat alles wordt samengebracht in een festivalsetting. De dag is voor iedereen gratis toegankelijk. Het festijn vindt plaats op het terrein van het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld en wordt geopend met een optreden van Syb van der Ploeg en door de burgemeester van Tytsjerksteradiel, Jeroen Grebben.

Samenwerking

De BFVW werkt samen met een breed scala aan organisaties op het gebied van natuur en landbouw. Deze organisaties zijn uitgenodigd om zichzelf te presenteren op de informatiemarkt. Ook de eigen BFVW-commissies krijgen hier natuurlijk de ruimte. De bezoekers krijgen op deze manier informatie over vele aspecten van het natuurbeschermingswerk in Fryslân. Verspreid over het festivalterrein staan een aantal tenten, waarin lezingen en workshops worden gehouden over vogel-gerelateerde onderwerpen en er worden films getoond.

Voor kinderen

Een speciale plek op het festivalterrein wordt gereserveerd voor kinderen: It Pikeplak. Het doorgeven van de liefde voor de natuur en voor de vogels heeft altijd een belangrijke plaats gehad binnen het werk van de BFVW. Een speciale plek voor kinderen op het het Frysk FûgelFestijn kan dan ook niet ontbreken. Verschillende activiteiten voor kinderen worden georganiseerd, denk aan nestkastje timmeren, pindaslinger rijgen, een speurtocht, een kampvuur om mashmallows te roosteren en geschminckt worden. Om de festivalfeer te verhogen zullen creaties van BirdActs de bezoekers verrassen en vermaken.

Excursies

Tijdens een festival met als thema vogels kan het niet alleen over vogels gaan, maar bezoekers worden ook in contact gebracht met vogels. Hiervoor worden vanaf het festivalterrein verschillende excursies georganiseerd. Bezoekers kunnen kiezen uit een wandelexcursie of een vaarexcursie (voor die laatste vraagt de organisatie een eigen bijdrage van 4 euro per persoon).

Laagdrempelig

Het doel van het festival is de liefde voor de natuur en in het bijzonder vogels op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen bij mensen. Hopelijk ook mensen die anders niet snel in aanraking komen met natuur of natuurbescherming. Met het festival wil BFVW mensen laten zien hoe mooi de natuur is en wat u zelf kunt doen om de natuur te beschermen.

Ga vogels tellen met SOVON. Foto Diane Helentjaris

Geef je nu op voor de cursus broedvogels tellen

Grou –  Ben je gek van de natuur in Fryslân en draag je de vogels een warm hart toe, dan is broedvogels tellen een bijzondere manier om je zorg voor de vaak kwetsbare soorten te laten blijken. Fûgelwacht Grou wil belangstellenden graag attenderen op de gratis cursus broedvogels tellen van Sovon.

Weigevogels tellen

Vogels tellen in Fryslân. Foto: Pixabay.

In het voorjaar van 2022 wordt er door Sovon in Fryslân weer een cursus broedvogels tellen (BMP-methode) georganiseerd. Door het tellen van een proefvlak volgens deze methode verkrijgt men een jaarlijks compleet beeld van de aantallen territoria (of broedparen) en de verspreiding daarvan, bijvoorbeeld van alle soorten in een weidevogelgebied.

Vogels tellen in Fryslân

Vogels tellen in Fryslân.

Resultaten

Éen van de voordelen daarbij is dat de nesten niet opgezocht hoeven te worden. De gegevens zijn digitaal beschikbaar en goed te vergelijken met de resultaten uit andere gebieden. In Fryslân worden sinds de jaren 90 op deze manier elk jaar honderden proefvlakken geteld in alle terreintypen, waaronder vele proefvlakken in graslanden.

Veldbezoeken 

De cursus loopt van half maart tot begin juni 2022 en bestaat uit vijf theorieavonden en vier veldbezoeken. De theorieavonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je als cursist de kans krijgt om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in een klein groepje op pad met ervaren BMP‘ers. Na deze cursus kan je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken. Bij voorkeur vinden de theorieavonden plaats d.m.v. fysieke bijeenkomsten. Mocht het noodzakelijk zijn i.v.m. dan geldende Covid-maatregelen, dan worden deze avonden online gegeven.  

Wat is BMP?

Jan-Willem Vergeer legt uit wat al die broedvogeltellingen voor het BMP-project opleveren. Waar draag je als teller aan bij? En wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?

Van de cursus in Fryslân zijn geen kosten verbonden, maar de cursus is wel bedoeld voor mensen die serieus in de toekomst aan de slag willen gaan met het tellen van broedvogels volgens de BMP-methode. Voor deelname aan de cursus is een redelijke kennis vereist van de herkenning (zicht en geluid) van de voorkomende soorten broedvogels in het gebied waar men wil gaan tellen.

Belangstellenden voor de cursus kunnen zich opgeven bij Jelle Postma jelle.postma@sovon.nl

Kievit in kruidenrijk Grasland. Foto: Fûgelwacht Grou

Succesvol broedseizoen weidevogels rondom Grou en Lege Midden

Grou – Na drie droge voorjaren op rij was het voorjaar van 2021 nat, heel nat. Dat is gunstig voor de overleving van weidevogelkuikens. Dit blijkt uit de cijfers die De Bond Friese VogelWachten onlangs over het jaar 2021 presenteerde. Het jaarbericht geeft een beeld van een broedseizoen met vliegvlugge kuikens en tellers die daar heel blij van worden. De vrijwilligers van Fûgelwacht Grou registreerden in hun gebied de nesten en broedparen.

Nest weidevogels. Foto: Fûgelwacht Grou

Nest van weidevogels. Foto: Fûgelwacht Grou

Opsteker

Spraken we vorig jaar nog van een historisch slecht jaar, dit jaar gaat het broedseizoen juist de boeken in als succesvol. Dat kunnen de weidevogels goed gebruiken en is een opsteker voor de motivatie van al die mensen die zich met hart en ziel voor de vogels inzetten! De telling van de weidevogels richt zich vooral op de grutto, kievit, tureluur en scholekster. 

Weidevogel telling Friesland 2021

Telling weidevogels Friesland 2021. Illustratie: BFVW

Op bovenstaande kaartje is te zien dat in het Lege Midden, het gebied waar de Fûgelwacht Grou aktief is een positieve ontwikkeling te zien is ten opzichte van 2020. Hieruit blijkt dat de nest, en duidelijke broedparen toename tussen de 1 en 10% te zien is voor de kievit, grutto en scholekster. Voor de tureluur is dat zelfs meer dan 10%. De algemene trend over meerdere jaren gemeten vanaf 1996 tot en met 2020 laat nog altijd een daling zien. Door een tekort aan tellers bij de fûgelwachters van Grou kon helaas niet overal geteld worden.

Grafiek Afname nesten weidvogels in Friesland

Grafiek Afname nesten weidvogels in Friesland.

De indexgrafieken van Fryslân van de vier hoofdsoorten van 1996 tot en met 2020, waarbij is gesteld dat het aantal van 1996 voor 100% staat, laten alle een matige jaarlijkse afname zien. (bron: Sovon & CBS)

Deze diashow vereist JavaScript.

Weidevogels

Vogels die op de grond broeden in weilanden en op akkers, noemen we weidevogels. De grutto, kievit, tureluur, scholekster, wulp, kemphaan en watersnip zijn steltlopers die horen bij de groep die we ‘echte’ of ‘primaire’ weidevogels noemen. Ook eenden als wilde eend, slobeend, zomertaling en kuifeend en zangvogels als graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik horen bij de ‘echte’ weidevogels. Een andere groep vogels broedt op graslanden, maar ook net zo vaak in andere landschappen. Zij worden tot de ‘secundaire’ weidevogels gerekend. In deze groep vallen soorten als wintertaling, meerkoet, kluut, paapje en bergeend.

Bron: Jaarbericht BFVW 2021 Fotografie: Fûgelwacht Grou en Press4All