Alde Feanen

Grou poort naar kwetsbaar natuurgebied de Alde Feanen

Grou – De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses die de Provincie Fryslân heeft opgesteld over de beschermde natuurgebieden de Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer. De natuur daar is achteruitgegaan en voor de toekomst zijn er aanzienlijke risico’s voor verdere verslechtering. Grou wil zich in de nabije toekomst profileren als poort naar de Alde Feanen. 

Om de natuur te herstellen moet snel worden gestart met maatregelen, met name om de waterhuishouding te verbeteren en de stikstofneerslag te verlagen. Ook adviseert de Ecologische Autoriteit de provincie om op korte termijn een landschapsecologische systeemanalyse op te stellen, voor meer inzicht in de oorzaak van ecologische knelpunten in het gebied.

Onderbouwing

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de concrete maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.


Purperreiger vliegend bij De Deelen in natuurgebied de Alde Feanen. – Foto: Henk Brinkman

Soorten bijna verdwenen

In de Natura 2000-gebieden Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer komen bijzondere trilvenen en graslanden voor. Ook voor diersoorten als noordse woelmuis, meervleermuis, kleine modderkruiper en gevlekte witsnuitlibel zijn deze gebieden van belang. De Alde Feanen is bovendien aangewezen voor veel bijzondere vogelsoorten, zoals de zwarte stern en purperreiger. In de Rottige Meenthe & Brandemeer komt de met uitsterven bedreigde grote vuurvlinder voor.

zwarte stern

Zwarte Sterns bij Jan Durkspolder. Foto: Press4All

Overbelasting

Uit de analyse blijkt dat de gebieden deels al verslechterd zijn, ondanks de maatregelen de nu al worden genomen. En ook met de in de NDA nog voorgenomen extra maatregelen zullen de natuurdoelen niet worden gehaald. Door met name overbelasting met stikstof en problemen met het watersysteem zijn habitats en leefgebieden verslechterd en zijn kenmerkende soorten afgenomen of bijna verdwenen. Voor duurzaam systeemherstel zijn niet alleen maatregelen nodig in de gebieden zelf, maar ook in de omgeving.

De Ecologische Autoriteit adviseert snel aanvullende maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gebieden verder verslechteren. Noodzakelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit en het voor de natuur optimaliseren van het waterpeil in de gebieden. Ook het verlagen van de stikstofneerslag met bronmaatregelen is van belang. Om te voorkomen dat de grote vuurvlinder uitsterft, moet op zeer korte termijn een noodplan worden opgesteld en uitgevoerd om het beheer van het leefgebied te verbeteren.