Berichten

Alde Feanen

Grou poort naar kwetsbaar natuurgebied de Alde Feanen

Grou – De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses die de Provincie Fryslân heeft opgesteld over de beschermde natuurgebieden de Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer. De natuur daar is achteruitgegaan en voor de toekomst zijn er aanzienlijke risico’s voor verdere verslechtering. Grou wil zich in de nabije toekomst profileren als poort naar de Alde Feanen. 

Om de natuur te herstellen moet snel worden gestart met maatregelen, met name om de waterhuishouding te verbeteren en de stikstofneerslag te verlagen. Ook adviseert de Ecologische Autoriteit de provincie om op korte termijn een landschapsecologische systeemanalyse op te stellen, voor meer inzicht in de oorzaak van ecologische knelpunten in het gebied.

Onderbouwing

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de concrete maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.


Purperreiger vliegend bij De Deelen in natuurgebied de Alde Feanen. – Foto: Henk Brinkman

Soorten bijna verdwenen

In de Natura 2000-gebieden Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer komen bijzondere trilvenen en graslanden voor. Ook voor diersoorten als noordse woelmuis, meervleermuis, kleine modderkruiper en gevlekte witsnuitlibel zijn deze gebieden van belang. De Alde Feanen is bovendien aangewezen voor veel bijzondere vogelsoorten, zoals de zwarte stern en purperreiger. In de Rottige Meenthe & Brandemeer komt de met uitsterven bedreigde grote vuurvlinder voor.

zwarte stern

Zwarte Sterns bij Jan Durkspolder. Foto: Press4All

Overbelasting

Uit de analyse blijkt dat de gebieden deels al verslechterd zijn, ondanks de maatregelen de nu al worden genomen. En ook met de in de NDA nog voorgenomen extra maatregelen zullen de natuurdoelen niet worden gehaald. Door met name overbelasting met stikstof en problemen met het watersysteem zijn habitats en leefgebieden verslechterd en zijn kenmerkende soorten afgenomen of bijna verdwenen. Voor duurzaam systeemherstel zijn niet alleen maatregelen nodig in de gebieden zelf, maar ook in de omgeving.

De Ecologische Autoriteit adviseert snel aanvullende maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gebieden verder verslechteren. Noodzakelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit en het voor de natuur optimaliseren van het waterpeil in de gebieden. Ook het verlagen van de stikstofneerslag met bronmaatregelen is van belang. Om te voorkomen dat de grote vuurvlinder uitsterft, moet op zeer korte termijn een noodplan worden opgesteld en uitgevoerd om het beheer van het leefgebied te verbeteren.

sks-skûtsjesilen

Harde wind speelt SKS-skûtsjesilen weer parten

Grou – Er zal nog lang nagepraat worden over de openingswedstrijd van het SKS-kampioenschap 2023. Twee algehele valse starts, debutantschippers die verrassend goed voorin meezeilden, een draaiende wind met dikke ‘wynpûsters’ en helaas een skûtsje dat omsloeg. Voor de tweede dag op rij wordt na De Veenhoop vandaag ook de wedstrijd bij Earnewâld afgelast.

De winnaar op het thuiswater bij Grou hoorde op voorhand al tot de favorieten, Douwe Azn Visser van Grou. Op het thuiswater sloegen de Grousters hun eerste slag van het kampioenschap. “Onze eerste twee starts waren niet geweldig en de derde was perfect. Een geweldig mooie dag voor ons”, klonk een tevreden schipper.

Windpûsters

De wind blijft echter een onvoorspelbare factor. Daarom besloot de wedstrijdcommissie van SKS-Skûtsjesilen de wedstrijd van maandag op De Veenhoop niet door te laten gaan. Het is uiteindelijk de Minwaarrie die over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd een bindend advies geeft. De weersverwachting op De Veenhoop was met regen en harde wind dermate slecht dat het niet verantwoord geacht werd om de skûtsjes het water op te sturen. De wedstrijd op De Veenhoop wordt ingehaald op dinsdag 15 augustus.

Wedstrijd Earnewâld afgelast

Ook vandaag werd het weer nauwlettend in de gaten gehouden. De wind kwam uit het westen en was matig tot krachtig een 5 (18 -20 knopen), met uitschieters in 6 (22-24 knopen). En bij een bui uitschieters in 7. Daarom werd de wedstrijd weer afgelast en gaat de skûtsjevloot morgen op de Snitser Mar van start bij Terherne.

 

 

 

Loting skûtsjesilen

Deze SKS-skûtsjes starten vooraan op De Veenhoop en Earnewâld

Grou – In Grou was vanavond volgens bijzondere SKS-traditie de loting voor de twee wedstrijden waarbij de skûtsjes achter elkaar starten.  Special aandacht was er voor voorzitter Jan Feike Hoekstra, die als voorzitter van de Skûtsjecommissie Grou, ziek thuis moest blijven. Met een groot applaus werd hem en zijn familie sterkte toegewenst.

Het Halbertsma’s plein was als vanouds afgeladen vol. Binnen in de tent werden na het zingen van het Friese volkslied de lootjes uit de schipperspet van Fokke Wijkstra getrokken. Daaruit kwam naar voren dat het skûtsje Oeral Thús van Joure op De Veenhoop als eerste mag starten, terwijl de Súdwesthoek als eerste het spits mag afbijten in Earnewâld.

Start in Grou

Morgen begint de eerste wedstrijd om 14:00 uur in Grou. Daarna volgend op maandag en dinsdag de wedstrijden op De Veenhoop en Earnewâld. De speciale start wordt door het smalle vaarwater daar vanaf de wal begonnen,

Startvolgorde

De Veenhoop Earnewâld
Joure Súdwesthoek
Earnewâld Akkrum
Woudsend Drachten (d’Heale Moanne)
Langweer Drachten
Sneek Lemmer
Grou Heerenveen
Huizum Leeuwarden
Leeuwarden Huizum
Heerenveen Grou
Lemmer Sneek
Drachten Langweer
Drachten (d’Heale Moanne) Woudsend
Akkrum Earnewâld
Zuidwesthoek Joure