Berichten

verduurzamen woningbouw in Grou

Woningen verduurzamen en betalingsproblemen voorkomen

Grou – De gemeente, de woningcorporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben voor het nieuwe jaar de prestatieafspraken vastgesteld. Met de vaste thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit, wonen en zorg. De lange termijnafspraken blijven staan en in de prestatieafspraken 2023 staat wat we in dat jaar gaan doen om de lange termijndoelen te halen.

Louter voortborduren op de meerjarenafspraken uit 2021 blijkt gezien de snel veranderende samenleving niet voldoende. De stijgende energieprijzen hebben onder meer betalingsproblemen en energiearmoede tot gevolg. Hierop anticiperen de partijen in de prestatieafspraken voor 2023.

Betaalbaarheid en preventie

Alle partijen zetten nog meer in op vroegsignalering om schulden ten gevolge van de hoge energielasten zo veel mogelijk voor te zijn. Te denken valt aan de inzet van energiecoaches, schuldenbegeleiding op maat en actieve voorlichting. De inzet van al deze maatregelen is scherp: geen huisuitzettingen op grond van huurachterstanden of hoge energielasten meer.

Energietransitie en verduurzaming

In het kader van betaalbare energielasten zien partijen de noodzaak om woningen te verduurzamen. Genoemd worden waterzijdig inregelen, compartimentering, alternatieve energiebronnen en isoleren. Elkien en WoonFriesland zijn al langere tijd bezig met het energiezuiniger maken van woningen maar gaan dit versneld aanpakken. Verduurzaming en de leefbaarheid van Leeuwarden Oost is een extra speerpunt waar alle partijen in samenwerken. In dat kader is er ook veel aandacht voor een samenwerking van de verschillende buurtkamers en wijkteams.

Nieuwbouw en aanpassingen in 2023

De nieuwbouwprogrammering tot 2030 wordt begin volgend jaar bekend gemaakt. Het streven is dat dertig procent hiervan sociale huurwoningen zijn. Standaardisatie kan de komst van nieuwbouw versnellen. Alle partijen denken aan een pilot ‘biobased bouwen’.

Woonzorgvisie in ontwikkeling

Er is veel vraag naar woningen dichtbij voorzieningen voor inwoners die langer thuis willen of moeten wonen en voor mensen met een zorgvraag. Daarom stelt de gemeente Leeuwarden samen met woon- en zorgorganisaties een woonzorgvisie op. Deze visie zal de opgave voor toekomstige plannen in de Leeuwarder wijken en dorpen beschrijven.

Dorpscoöperatie Grou kan rekenen op brede steun

Grou – In hun drukbezochte bijeenkomst in hotel Oostergoo lieten zo’n honderd belangstellenden zich dinsdagavond 6 september informeren over de dorpsvisie en de op te richten dorpscoöperatie in Grou. 

Het initiatief tot een op te richten dorpscoöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid wordt door partijen zoals Grou Breed, Pleatslik Belang Grou en Businessclub Grou volledig omarmt. Het klinkt hen als muziek in de oren. Het ligt in de bedoeling dat de oprichting van deze coöperatie eind dit jaar een statutair feit is.

Dorpsvisie

De voorbereiding om tot een gezamenlijke visie te komen is ook positief ontvangen door de gemeente Leeuwarden. Projectmanager Feiko de Boer van de gemeente, heeft de voortvarendheid, de samenstelling en de aanpak rondom deze visie als krachtig ervaren, zo liet hij tijdens de bijeenkomst weten. “Maar we zijn er nog niet.”  Er liggen voldoende uitdagingen die opgepakt moeten worden. De kosten die gemaakt zijn voor onderzoek en samenstelling van het rapport Wetterhûs Grou, door Identity Matching Academy (IMA) is voor 50% door de gemeente gefinancierd.

Dorpscoöperatie Grou

Na de oprichting van de coöperatie zal er een flinke uitdaging liggen om de plannen een gezicht te geven. Dat is op het gebied van woningbouw, recreatie, het sociale domein voor ouderen en jongeren, parkeerproblematiek en het Wetterfront. Daarnaast is een fysieke plek waar de dorpscoöperatie vorm krijgt eigenlijk een must. Onder de paraplu van de coöperatie kunnen belangenclubs uit Grou een plek vinden. Iedereen in Grou kan lid van de dorpscoöperatie worden en zodoende invloed uitoefenen op de besluitvorming. Het één en ander zal aangestuurd worden door een dorpsmanager die als betaalde kracht in functie zal zijn.

Innovatief

En hoewel de historie en het verleden van Grou een permanente plek moet krijgen, wordt door diverse partijen zoals de Businessclub Grou onderzocht, hoe duurzaamheid een permanente plek in het dorp kan krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door zonnepanelen op bedrijfspanden in Grou te installeren zodat deze bedrijvigheid voor een groot gedeelte zelfvoorzienend kan worden. Ook wordt er gekeken naar het halen van energie uit water, waar in Grou volop beschikking is en wordt er gedacht aan een energiecoöperatie.

Een aantal doelstellingen die voor de ontwikkeling van Grou geformuleerd zijn:

  • Het verbeteren van de leefbaarheid
  • Ontwikkeling stimuleren voor bedrijven en toerisme
  • Het aantrekkelijker maken van Grou voor jonge gezinnen en starters en verdere vergrijzing tegengaan
  • Vitaliteit van Grou in zijn algemeenheid verbeteren

Bouwen met karakter

Binnen de toekomstige bouw is het belangrijk om rekening te houden met het karakter van Grou in wat dorpsbouwkunde genoemd wordt. De kern hiervan is gevarieerde bouw in een hybride vorm van wonen, werken, recreëren en zorg. Alles in een mix door elkaar. Door te bouwen met thema’s zoals hout, water en duurzaamheid moet ook de skyline als Wetterfront z’n eigen unieke karakter behouden.

Wil je als betrokken bewoner van Grou meedenken of meedoen in een actueel of toekomstig project laat dat dan weten via info@pbgrou.nl

Woningbouw in Grou

Praat mee over de toekomst van woningbouw in Grou

Het college van de gemeente Leeuwarden heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het Beleidskader wonen in de dorpen, ‘Ruimte voor kwaliteit, aandacht voor eigenheid, vast te stellen. Met dit kader wordt ruimte geboden voor woningbouwinitiatieven in dorpen zoals Grou en de woningbehoefte in de dorpen gefaciliteerd. 

Dit wordt gedaan door de indicatieve groeiruimte per dorp aan te geven en door duidelijkheid te geven over welke ontwikkelingen gewenst zijn. Specifiek voor jongvolwassenen en ouderen wordt ruimte geboden aan bij hun levensfase passende woonvormen, zoals sociale huurwoningen, particuliere huurwoningen, koopwoningen passend bij inkomen en levensloopbestendige woningen.

Woonvormen

Verder zijn er kansen voor bijzondere woonvormen en bijzondere ontwikkelmethodes zoals een Collectief particulier opdrachtgeverschap. (Klik op link om te lezen wat CPO is). De ruimte wordt met name geboden binnen bestaand bebouwd gebied, bouwen binnen bestaand bebouwd gebied gaat voor uitbreiding. Uitgangspunt is dat het aantal woningen en de kwaliteit van woningbouw passend moeten zijn bij aard, schaal en het karakter van het dorp. Hiermee is er oog voor de demografische transitie en reeds bestaande woningvoorraad in de dorpen.

Inspreken

Op woensdag 14 september staat het beleidskader wonen in de dorpen voor de informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad geagendeerd. Vanaf 19.00u is er de mogelijkheid om aanwezig te zijn in de raadszaal (of via de digitale uitzending) bij deze behandeling. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om in te spreken. Leden van het bestuur van Pleatslik Belang Grou zullen hierbij aanwezig zijn.

Naar verwachting zal de gemeenteraad op 12 oktober een besluit nemen over het beleidskader.

Inwoners van Grou die ook gebruik willen maken van de inspreekmogelijkheid kunnen zich tot uiterlijk 12 september opgeven via raadadviseur Jellie Rijpma van de gemeente Leeuwarden: jellie.rijpma@leeuwarden.nl