Berichten

gemeenteraad

Gemeenteraad praat vanavond in Grou over duurzaamheid en veiligheid

Grou – De raad van de gemeente Leeuwarden komt op woensdag 5 juli naar Grou. In hotel restaurant Oostergoo kan men praten over het jaarverslag 2022 en over de thema’s duurzaamheid en veiligheid. Inwoners van Grou zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Zo willen fracties ophalen wat inwoners vinden van de prestaties over 2022. Zijn de doelen die gesteld waren gehaald? En zijn de kosten beheersbaar gebleven en zo niet, zijn overschrijdingen verklaarbaar? Loopt dat parallel met de beleving van college en raad? De input wordt betrokken bij het debat over het jaarverslag/de jaarstukken. Besluitvorming over het jaarverslag/jaarstukken is op een later moment (12 juli) in de raadszaal.

Iedereen is welkom om aanwezig te zijn in Grou. Het debat wordt steeds uitgezonden via livestream. Wil je vooraf even laten weten of je komt! Graag dan een mail sturen aan griffie@leeuwarden.nl

Programma: Inspraak en debat jaarstukken – Terugblik 2022: jaarverslag

Datum: woensdag 5 juli 2023 – Tijd: 17:45 – 23:00 – Locatie: Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Grou

Tot ca. 20.00 uur gesprekken tussen inwoners en raadsleden.
De thema’s voor de gesprekken met inwoners zijn:

  • Duurzaamheid
  • Veiligheid

Aansluitend debat over de jaarstukken: de domeinen Veiligheid, Bestuur en Middelen, het hoofdstuk Financiën en de Paragrafen.

gemeenteraad

Gemeenteraad praat met Grousters over duurzaamheid en veiligheid

Grou – De raad van de gemeente Leeuwarden komt op woensdag 5 juli naar Grou. In hotel restaurant Oostergoo kan men praten over het jaarverslag 2022 en over de thema’s duurzaamheid en veiligheid. Inwoners van Grou zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Zo willen fracties ophalen wat inwoners vinden van de prestaties over 2022. Zijn de doelen die gesteld waren gehaald? En zijn de kosten beheersbaar gebleven en zo niet, zijn overschrijdingen verklaarbaar? Loopt dat parallel met de beleving van college en raad? De input wordt betrokken bij het debat over het jaarverslag/de jaarstukken. Besluitvorming over het jaarverslag/jaarstukken is op een later moment (12 juli) in de raadszaal.

Data en locaties gespreksavonden

Woensdag 28 juni in Leeuwarden, jeu de boulesbar BOEL, maandag 3 juli in Stiens, De Nije Skalm en woensdag 5 juli in Grou, HCR Oostergoo.  De bijeenkomsten zijn steeds van 17.45 – 20.00 uur. Een hapje eten inbegrepen. Het debat begint steeds rond 20.00 uur. 

Tijdens een pauze voorafgaand aan het debat is ruim gelegenheid in gesprek te gaan over alle onderwerpen die men te berde wil brengen.

Iedereen is welkom om aanwezig te zijn bij één of meerdere bijeenkomsten. Het debat wordt steeds uitgezonden via livestream. Wil je vooraf even laten weten of je komt! Graag dan een mail sturen aan griffie@leeuwarden.nl

Programma: Inspraak en debat jaarstukken – Terugblik 2022: jaarverslag

Datum: woensdag 5 juli 2023 – Tijd: 17:45 – 23:00 – Locatie: Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Grou

Tot ca. 20.00 uur gesprekken tussen inwoners en raadsleden.
De thema’s voor de gesprekken met inwoners zijn:

  • Duurzaamheid
  • Veiligheid

Aansluitend debat over de jaarstukken: de domeinen Veiligheid, Bestuur en Middelen, het hoofdstuk Financiën en de Paragrafen.

Laat weten hoe je denkt over de verkeerssituatie in Grou

Grou – De gemeente maakt dit jaar een nieuw beleidskader mobiliteit. In dit plan staat hoe we de komende jaren om willen gaan met verkeer en vervoer in onze gemeente, dus ook in Grou.

Want wat is de rol van de auto, het openbaar vervoer of deelvervoer in de toekomst? Hoeveel ruimte krijgen fietsers of voetgangers? Hoe belangrijk vinden we onderwerpen, zoals duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van wegen? En wat betekenen keuzes voor het parkeren, het groen en spelen in de straat? Dit zijn allemaal onderwerpen waar ook inwoners van Grou dagelijks mee te maken hebben. Daarom heeft de gemeente een vragenlijst voor inwoners gemaakt. Alle inwoners van de gemeente kunnen de vragenlijst invullen via www.leeuwarden.nl/mobiliteit. Wat gaat er goed op het gebied van mobiliteit en waar kan het beter?

Thema’s beleidskader mobiliteit

Mobiliteit is aan het veranderen. We zien nieuwe typen voertuigen op de weg verschijnen, data speelt een steeds grotere rol en er liggen grote opgaven op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Bovendien is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan aan een update toe. Daarom herziet de gemeente het strategisch mobiliteitsbeleid in een nieuw beleidskader mobiliteit.

Op het gebied van wet- en regelgeving zijn er veranderingen die gevolgen hebben voor het mobiliteitsbeleid van een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Green Deal met afspraken over de maximale milieu impact die mobiliteit mag hebben, de landelijke mobiliteitsvisie 2050 en het mobiliteitsprogramma van de provincie.

Bouw Halbertsma terrein

De gemeente zelf verandert ook. Er zijn verschillende woningbouwlocaties in de stad en de dorpen. In Leeuwarden worden bijvoorbeeld Middelsee en De Zuidlanden ontwikkeld en wordt het Spoordok omgevormd tot een aantrekkelijk binnenstedelijk woongebied. In Grou gaat bijvoorbeeld gebouwd worden op het Halbertsma terrein.

Betrekken inwoners

Wethouder Evert Stellingwerf: “Ik hoop dat veel inwoners en belangenorganisaties de vragenlijst invullen. Inwoners weten het beste wat er in hun omgeving gebeurt. Wij nemen deze ervaringen en ideeën graag mee in het maken van de plannen voor de toekomst. De uitkomsten van de vragenlijst presenteren wij aan inwoners tijdens een mobiliteitscafé waar we graag verder met hen van gedachten wisselen. Als gemeente zullen we de verschillende belangen afwegen en keuzes maken, zodat ons mobiliteitssysteem klaar is voor de toekomst.”

Het mobiliteitscafé is in juni 2023. De datum, locatie en het programma komen op de website www.leeuwarden.nl/mobiliteit te staan. Ook komt er in juni een bijeenkomst voor de gemeenteraad waar raadsleden het college inhoudelijke accenten mee kunnen geven als input voor de verdere uitwerking van het beleidskader.

Planning

Het is de bedoeling dat eind 2023 het beleidskader mobiliteit in concept klaar is. Begin 2024 kunnen inwoners en belangenorganisaties officieel hun mening geven tijdens een inspraakprocedure. In het voorjaar van 2024 legt het college het beleidskader voor aan de gemeenteraad. Zij stellen het uiteindelijk vast.