Berichten

Sint Piterkerk

Nieuwe subsidies voor verduurzamen (monumentale) bedrijfspanden

Grou – Vanaf 28 februari 2024 zijn er twee nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen om ondernemers te helpen bij het verlagen van de gestegen energielasten en het verduurzamen van bedrijfspanden. Dit zijn de regelingen ‘Isolatiemaatregelen bedrijven’ en ‘Verduurzaming bedrijven in monumenten’.

Deze subsidies kunnen ondernemers in de gemeente Leeuwarden gebruiken voor verschillende energiebesparende maatregelen. Het maximale subsidiebedrag is 20.000 euro. De subsidieregeling is onderdeel van het ‘Inflatiepakket Ondernemers’.

Energiebesparende maatregelen

De subsidie is bedoeld voor ondernemers en bedrijfspanden in de gemeente Leeuwarden. De subsidie kan gebruikt worden voor onder andere vloer-, dak- of gevelisolatie en het plaatsen van isolerend glas (HR++). Voor het gebruik van biobased isolatiematerialen wordt tot 10% extra subsidie per maatregel gegeven. In totaal is er 400.000 euro beschikbaar binnen deze subsidieregelingen. De regelingen zijn te combineren met andere (landelijke) subsidie- en financieringsregelingen voor de verduurzaming van bedrijven.

Uitdagingen

Wethouder Abel Reitsma: “Ondernemers worden geconfronteerd met veel uitdagingen, waarvan het verduurzamen van hun bedrijfspand er slechts één is. Met deze nieuwe subsidieregelingen verlagen we de financiële drempel voor ondernemers om daarmee aan de slag te gaan. Zo streven we ernaar om de gestegen lasten van ondernemers te verlichten door een lagere energierekening mogelijk te maken. Bovendien bieden we met de MKB Energiecoach een onafhankelijk aanspreekpunt om ondernemers te begeleiden in het verduurzamingsproces, waarbij we als gemeente proactief ondersteuning bieden aan ondernemers.”

Extra hulp en advies via Energieloket voor ondernemers

Ondernemers kunnen voor informatie en advies over subsidies en het verduurzamen van hun bedrijfspand terecht bij het Energieloket voor ondernemers via https://ondernemendleeuwarden.nl/support/energieloket/

Voor kosteloos advies kan hier een afspraak met de MKB Energiecoach aangevraagd worden.

De nieuwe subsidies zijn:

– Aan te vragen tot 31 december 2024.

– Voor ondernemers met een (monumentaal) bedrijfspand gevestigd in gemeente Leeuwarden.

– Tot 30% subsidie en maximaal 20.000 euro.

– Voor gebruik biobased isolatiematerialen kan per maatregel tot 10% extra subsidie worden verkregen.

– Voor monumentale panden zijn bijvoorbeeld ook een duurzaam monumenten advies, een architect en benodigde leges te vergoeden.

Meer informatie of subsidie aanvragen?

Meer informatie over de nieuwe subsidies en over de precieze voorwaarden vindt u op: https://www.leeuwarden.nl/subsidies/  (zoek op: isolatiemaatregelen bedrijven)

Doe nu je aanvraag bij Stichting HVS in Grou

Ben jij heel goed in een bepaalde sport, kunst, muziek of zang? En woon je in Grou, Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens of Jirnsum ? Dan kun je bij Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam (HVS) een financiële bijdrage aanvragen voor de (extra) trainings- of materiaalkosten.

Voor 15 februari 2024 a. s. kunnen de inwoners van Grou ,Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum  weer een financiële aanvraag doen bij de stichting HVS te Grou.

Ondersteuning

De afgelopen 16 jaar heeft de Stichting HVS  op het gebied van sport en cultuur, maar ook op sociaal gebied 10-tallen Grousters, Grouster verenigingen, scholen, instellingen en stichtingen financieel ondersteund. Een paar voorbeelden van de afgelopen jaren: zeilster Laila van der Meer, schaatser Marwin Talsma, surfer Hidde van der Meer, maar ook het Sint Piterfeest, het Mingd Koar Grou, de Stichting Zeilen zonder Beperking, de Grouster Basisscholen en Stichting Play en Skate Court Grou. Kijk voor meer voorbeelden op  www.stichtinghvs.nl onder projecten.

Omliggende dorpen

Vanaf 1 januari 2023 heeft de Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam  haar ‘werkgebied’ uitgebreid naar de inwoners van de Grou omringende dorpen Idaerd, Aegum,  Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. In 2023 hebben we ook al aardig wat  aanvragen binnengekregen uit de Grou omliggende dorpen. Een paar voorbeelden; uit Wergea, de tegen de top aanzittende shorttrackster Lotte Donderwinkel, Werkgroep Biodiversiteit en Gymnastiekverenging UDI. Ook de VV Jirnsum kwam met een aanvraag net als de stichting Wartenster Wetter Wille en uit Reduzum de Stichting Iepen Loft Festival.
Ook dit jaar 2024 hoopt het bestuur van de stichting HVS op mooie aanvragen uit de bovengenoemde dorpen.

Aanvraagformulier

Op de site van de Stichting HVS  is een aanvraagformulier te vinden voor zowel  personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur  beoordeeld en de aanvragers krijgen voor eind juni bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.

Ben je geïnteresseerd, kijk op onze website www.stichtinghvs.nl voor meer informatie. Denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, doe een aanvraag en vul dan een aanvraagformulier in. Aanvragen dienen voor 15 februari ingediend te zijn en in  juni worden de aanvragen beoordeeld door het bestuur. Graag zien we jullie aanvragen tegemoet.

Stichting HVS
p/a ’t Skûtsje 3
9001HH Grou
www.stichtinghvs.nl
stichtinghvs@hotmail.com

subsidie

600 miljoen euro subsidie beschikbaar voor isolatie en warmtepompen

Grou – Huiseigenaren en bedrijven kunnen komend jaar opnieuw subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning of (kantoor)gebouw. Vanaf 1 januari 2024 wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) weer beschikbaar gesteld, onder meer voor isolerende maatregelen of een (hybride) warmtepomp.

Het budget is met 40 miljoen euro verhoogd tot 600 miljoen euro. Daarnaast is de ISDE op een aantal punten gewijzigd zodat de regeling toegankelijker wordt voor de isolatie van monumentale woningen en het gebruik van biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen.

ISDE

Huiseigenaren kunnen met de ISDE een deel van hun investeringen vergoed krijgen als zij investeren in isolatie, een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, elektrische kookvoorziening of een aansluiting op het warmtenet. Zakelijke gebruikers kunnen naast warmtepompen en zonneboilers subsidie aanvragen voor kleine windmolens. Ruim 200.000 woningeigenaren vroegen de ISDE in 2023 aan. Het budget wordt daarom in 2024 verhoogd tot 600 miljoen euro. Daarnaast is er 5 miljoen euro beschikbaar voor kleine windmolens.

Monumentale woningen

De ISDE wordt komend jaar toegankelijker voor woningeigenaren die wonen in een monumentale woning. Vanwege het behoud van het monumentale karakter kan een deel van de eigenaren van monumenten geen HR++ glas of buitengevelisolatie toepassen. Ook hebben veel monumenten geen spouwmuur, wat isoleren ingewikkeld maakt. Investeringen in maatregelen voor monumenten voldoen hierdoor vaak niet aan de eisen van de ISDE. De minimale isolatiewaarden voor monumenten worden vanaf 1 januari 2024 versoepeld. Ook worden de minimale afmetingen waarvoor een aanvraag voor glasisolatie kan worden ingediend voor monumentale woningen verlaagd. Door deze wijzigingen wordt de regeling toegankelijker voor monumentale woningen.

Extra subsidie biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal

Biobased isolatiemateriaal is duurzaam geproduceerd materiaal zoals hout, vezelhennep en vlas. Dit materiaal is vaak duurder dan minder duurzame isolatiematerialen. Om het gebruik van biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal aan te moedigen wordt er een extra bedrag per vierkante meter aan subsidie toegekend.

Warmtepompen

Een warmtepomp moet vanaf 2024 minimaal energielabel A++ hebben om ISDE te ontvangen. De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label. Warmtepompen met energielabel A+ of lager komen in 2024 niet meer in aanmerking voor subsidie. Warmtepompen vanaf energielabel A+++ krijgen een aanvullende subsidiebonus van € 225. Wie in 2023 een warmtepomp met energielabel A+ of lager heeft gekocht en laat installeren in 2024, kan wel subsidie aanvragen. Deze wijziging geldt niet voor warmtepompboilers en voor warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger.

Aanvragen via RVO

Een subsidieaanvraag voor de ISDE kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Naast de ISDE-regeling voor woningeigenaren zijn er ook regelingen voor de verduurzaming van huurhuizen en gebouwen die onderdeel zijn van een VvE. Meer informatie is te vinden bij RVO.