Berichten

Subsidiegeld provincie voor onderhoud molens Grou

Grou – 64 Friese Rijksmonumenten krijgen subsidie van de provincie. Restauratie, herbestemming en onderhoud is hierdoor mogelijk. Het gaat om een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro. Ook voor twee molens op eiland De Burd is geld beschikbaar gesteld voor onderhoud. Het betreft hier de Haensmolen en De Bird een spinnekopmolen. Het totale subsidiebedrag voor beide molens is € 12.049,-

De Haensmolen

De Haensmolen werd vermoedelijk in de achttiende eeuw gebouwd, ter bemaling van de polder de Gallelannen. Het exacte bouwjaar van deze spinnenkopmolen is echter onbekend. Het is de enige molen in Nederland met een lipvang voor het vangen (stilzetten) van de wieken.

Aanvankelijk stond de Haensmolen op de hoek van het Pikmeer en het Prinses Margrietkanaal. Op 9 januari 2004 werd hij echter door het uit de koers gelopen binnenvaartschip Renasa vrijwel geheel verwoest. Daarna werd door de provincie Friesland, die de molen in eigendom had, besloten hem te herbouwen aan de noordwestzijde van het eiland De Burd, nabij het Biggemeer. De vernieuwde Haensmolen werd op 12 mei 2008 geopend. Hij bemaalt nu een zomerpolder van 70 ha. Na de herbouw werd de molen door de provincie geschonken aan de Stichting Molens De Lege Midden.

De Bird

Spinnekopmolen De Bird. Foto: Willem Jans (cc rechtenvrij)

De Bird, ook wel de Koopmansmolen genoemd is een poldermolen en werd gebouwd in de achttiende eeuw, maar het exacte bouwjaar is onbekend. De molen komt echter al voor op een kaart uit 1718. De Bird werd geplaatst voor de bemaling van polder De Burd, de voormalige Koopmanspolder. Tot wanneer deze spinnenkopmolen als zodanig dienstdeed is eveneens niet bekend, maar in 2004 was hij zo vervallen dat hij gedeeltelijk werd afgebroken. De gemeente Boarnsterhim, die de molen in eigendom heeft, besloot daarop tot restauratie, waarbij de niet alleen de molen werd teruggeplaatst, maar ook de waterloop werd gerestaureerd. In november 2005 was de restauratie voltooid. Sindsdien doet De Bird dienst als hulpgemaal. Op 10 mei 2008 werd de molen officieel geopend.

De Borgmolen

Borgmolen – op eiland De Burd nabij Grou. Videostill: Press4All

Ook staat er nog een derde molen op De Burd, dit is de Borgmolen. Deze werd in 1895 gebouwd ter bemaling van de voormalige polder De Nije Borgkrite. Vanaf 1954 was hij niet meer maalvaardig. Als gevolg van het dempen van de boezemsloot kwam de molen steeds schever te staan en kwam het voortbestaan ervan in gevaar. In 2008 werd de molen in opdracht van de gemeente Boornsterhem, die de molen in eigendom heeft, gerestaureerd. Met die restauratie is de molen ongeveer een halve kilometer verplaatst. De molen is sindsdien weer maalvaardig.

Bron: Wikipedia

VNL Architecten uit Grou koopt gereformeerde kerk en sloopt De Boei


Vandaag meldt het Friesch Dagblad dat VNL Architecten uit Grou de nieuwe eigenaar gaan worden van de gereformeerde kerk uit 1939. De makelaar belde gisteren met de verheugende mededeling dat de kerk en De Boei aan de architecten gegund wordt. De officiële ondertekening van het koopcontract volgt binnenkort.

Op dit ogenblik huurt VNL kantoorruimte in het oude Raadhuis van Grou. Het is de bedoeling dat het historische kerkgebouw in volle glorie compleet gerestaureerd en geïsoleerd gaat worden.

Dronefoto van de gereformeerde kerk links en het oude raadhuis rechts. Foto: Press4All Grou

Nadat de kerk voor actieve vieringen was gesloten, is er geprobeerd een nieuwe bestemming voor het terrein te vinden. Zo zou er een woon-zorgcentrum komen, waarbij de kerk aan de slopershamer ten prooi zou vallen. Erfgoedvereniging Heemschut en de historische vereniging Aed Levwerd kwamen daartegen in het verweer. Dat verweer resulteerde uiteindelijk in het feit dat de gemeente Leeuwarden de kerk als gemeentelijk monument aanwees.

Naast de volledige restauratie van de kerk zal het gebouw van De Boei gesloopt worden. Wie komend weekend nog even bij De Boei binnen wil kijken kan zaterdag naar de verkoop van de inventaris gaan. Het gaat onder meer om stoelen, tafels, serviesgoed en klokken. De verkoop is in De Boei aan de Kievitstraat 3a.

Van 9.30 tot 12.00 uur is er uitsluitend voor de eigen kerkelijke gemeenteleden gelegenheid om een keuze te maken. Vanaf 12.00 tot 15.00 uur is iedereen welkom.

Bron: Friesch Dagblad – Foto: Press4All Grou