Berichten

dorpsbudet

Dorpsbudget Grou zoekt nieuwe initiatieven

Grou – Dorpsbudget Grou subsidieerde in 2023 weer een groot aantal initiatieven. De aanvragen komen van een klein groepje mensen, verenigingen en instellingen en dat is te beperkt, zo vindt de commissie Dorpsbudget, onderdeel van Plaatselijk Belang Grou. Om meer bekendheid te geven aan het dorpsbudget wordt hierbij een oproep gedaan om vooral een beroep te doen op dit budget.

De Gemeente Leeuwarden werkt, samen met de bewoners in de wijken en dorpen, aan een prettige leefomgeving. Door het verstrekken van een jaarlijks bedrag aan het Dorpsbudget kunnen ze indirect een positieve invloed van bewoners op hun eigen omgeving geven. Dit geldt voor initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp én voor sociaal maatschappelijke initiatieven.

Initiatieven

De afgelopen jaren is er subsidie verstrekt aan diverse voorstellingen, tentoonstellingen, jubileum acties en bijvoorbeeld initiatieven binnen buurtverenigingen en sportverenigingen. In 2023 werd bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan de buitenfitness, de volière in het Wilhelminapark en de vrij te bezoeken kerstbijeenkomst in de Sint Piterkerk. Bekijk bijgaande video om te kijken welke projecten er in 2023 zoal ondersteund werden.

Voorwaarden

Omdat de subsidie niet bedoeld is voor herhaalde activiteiten of het dichten van een begroting, is de commissie Dorpsbudget op zoek naar nieuwe initiatieven. Op die manier komt het geld te goede aan een grotere groep inwoners van Grou. De commissie staat open voor nieuwe initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp als ze maar aan de volgend voorwaarde voldoen:
  • De plannen dienen een publiek belang en hebben draagvlak in de buurt.
    •    Het bestede geld komt ten goede aan de (een grote groep) bewoners.
    •    Het gaat om incidentele zaken; uit de investeringen mogen geen verplichtingen voortvloeien.
    •    Besteding mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid of wet- en regelgeving.

Vraag nu aan !

De commissie dorpsbudget vergadert regelmatig, dus aanvragen kunnen altijd ingeleverd worden. De ingediende plannen zullen snel beoordeeld worden. Doe daarom nu meteen je aanvraag via en klik hier voor het digitale invulformulier.

pleatslik belang grou

Engel in hagelwit verpleegstersuniform geeft wonderlijke wending aan leven van Martin Koning uit Grou

Voorzitter Martin Koning van Pleatslik Belang Grou vertelt in de nieuwsbrief van de club van zo’n 600 Grousters die het beste willen voor hun dorp, een wonderlijk mooi verhaal over een engel in een hagelwit verpleegstersuniform die een belangrijke rol speelde in zijn leven.

Hilversum 1976

Het is rond 10.00 uur in de ochtend, wanneer ik als 18-jarige jongen uit een Drents dorp, in Hilversum de keuring onderga om toegelaten te worden tot de politieopleiding in Den Haag.

De keuring verloopt zeer voorspoedig, tot het moment dat ik tot mijn grote schrik bemerkte dat ik mijn bril niet bij me heb. De opmerking van de opticien, waar ik de bril had gekocht, echoot plotseling in hevige mate: “Meneer Koning…rijdt u ook auto?”. “Jawel meneer” antwoordde ik gedwee, waarop hij mij streng aankeek en verontwaardigd reageerde met de opmerking: ”Meneer Koning…met deze oogafwijking mag u niet eens in de buurt komen van een auto!”

Terwijl ik plaatsneem in de stoel voor de oogtest, voel ik al mijn hoop op een glansvolle en avontuurlijke politiecarrière langzaam afbrokkelen. Mijn rechteroog was (en is nog steeds) dominant op afstand. Achter mij staat een jonge vrouw, die met haar hand mijn linkeroog afdekt. Tot dan toe…geen probleem. Haar gesloten hand over mijn rechteroog brengt mijn zicht evenwel onmiddellijk in de problemen. De tijd staat voor mijn gevoel even stil. Op dat moment spreidt de engel in het hagelwit verpleegstersuniform langzaam haar vingers. Nadat ik uit de stoel ben opgestaan, draai ik me verbaasd om en kijk haar aan. Ze geeft me een knipoog en fluistert: “Gefeliciteerd…je bent vandaag voor alles geslaagd, veel plezier in Den Haag”.

Den Haag 2021:

Na 47 jaar politieavonturen, waarvan bijna 42 jaren in Friesland, ben ik weer terug in Den Haag. Ik had me aangemeld om daar mijn laatste jaren te werken en was weer terug op mijn oude stekkie Scheveningen. Die dag was er een jonge bromfietser die geen helm droeg, snel weggevlucht op het moment dat ik hem hierop wilde aanspreken. Even later die dag, het is donker en in de schaduw van de oude huizen, staat in de Pluvierstraat van Duindorp een groep jongeren. Zodra ze de politieauto zien, blokkeren ze de weg. De jonge collega die ik bij me heb, oppert voorzichtig dat, gezien de reputatie van het dorp en deze groep, het misschien verstandig zou zijn om achteruit te rijden. Ik zet de auto stil, stap uit en loop naar de groep die me omringt. Een van hen spreekt me aan en vertelt me dat een bewoner al lange tijd niet door hen is gezien en dat ze zich hierover zorgen maken. Even later treffen we in de kamer op de vloer een oude man bewusteloos aan. Nadat de oude man met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis, roep ik de jongen die me aansprak bij me. Ik had hem herkend als de bromfietser van eerder die dag. Dát laat ik voor wat het is en geef hem met een knipoog een kaartje met daarop mijn aanbeveling van zijn geschiktheid om bij de politie te komen solliciteren.

Grou, 2024

Via WhatsApp ontving ik een paar weken geleden een bericht van een onbekend nummer. Ik open het bericht en zie een foto met daarop een stralende jongeman in uniform. “Goedemorgen meneer Koning. Ik wil u even laten weten dat ik al enige tijd in de politieopleiding zit en wil u bij deze nog hartelijk bedanken voor de kans die u mij gaf ”.

Ik heb tijdens mijn werk veel mensen mogen helpen en ben hiervoor nog altijd de engel van toen intens dankbaar. Ik hoop dat ik ook het gen “help helpen” heb doorgegeven aan die trotse jonge politieman. Wellicht heeft het ook u op een idee gebracht. Het maakt de wereld echt een beetje mooier.”

PB Grou

Bestuur Pleatslik Belang Grou 2024. Met v.l.n.r. nieuwe voorzitter Martin Koning, secretaris Janke Sietsma, algemeen bestuurslid Drieseréé Schinkel en penningmeester Marcel Oosterkamp.

PB Grou

Tegearre foar de Mienskip Grou in 2024 met nieuwe voorzitter Pleatslik Belang Grou

Grou – Het bestuur van Pleatslik Belang Grou kan terugkijken op een bewogen 2023. Ze ondersteunden tal van projecten en hielden zich bezig met wonen, verkeer, infra- en veiligheidsvraagstukken en diverse sociale projecten. 

“We hielpen inwoners en organisaties uit het dorp bij de realisatie van ideeën die ten goede komen aan onze gemeenschap. We hielpen ook op momenten dat sommigen dreigden verstrikt te raken in bureaucratische webben en traden soms namens hen op als belangenbehartiger naar de gemeente en/ of andere actieve organisaties in Grou.”

“We waren getuige van de totstandkoming van de Doarpskoöperaasje Grou. Als Pleatslik Belang menen we, dat een goede samenwerking tussen ons, andere maatschappelijk betrokken organisaties in Grou en de DKG, in belangrijke mate bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze gemeenschap.

Nieuwe voorzitter

Met aanvulling van Robbie Heidema als nieuw (aspirant) bestuurslid en een aanpassing binnen het dagelijks bestuur, waarbij Martin Koning als voorzitter en Janke Sietsma als secretaris gaan fungeren, zetten “Pleatslik Belang Grou met versterkte energie de ingezette lijn door.

Tegearre foar de Mienskip

“Naast onze speerpunten zoals wonen, leefbaarheid en veiligheid zal het onderwerp jeugd een prominente plaats in gaan nemen.  Projecten die allemaal ten goede komen aan de Grouster gemeenschap waar we gezamenlijk de schouders onder gaan zetten. ‘Tegearre foar de Mienskiep’ is dan ook onze slogan voor dit nieuwe jaar. Haakt u als lid van Pleatslik Belang Grou ook in?”, laat het bestuur van Pleatslik Belang Grou weten.