Berichten

Panorama-Grou-2021-dronefotografie-Friesland-Press4All

Gemeente wil bezit tweede woning in Grou aan banden leggen

Grou – De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt in de dorpen in Fryslân zoals Grou toegenomen. Voor starters en jonge huishoudens wordt het steeds lastiger om een passende woning te vinden. Uit een recent gepubliceerd onderzoek is gebleken dat in het centrum van Grou zo’n 25 tot 30 huizen dienen als tweede huis.

Zo constateerde Pleatslik Belang Grou dat woningen steeds vaker worden opgekocht door mensen die deze aanhouden als tweede woning. Om een goed beeld te krijgen van het volume van tweede woningen is in opdracht van de gemeente Leeuwarden een analyse gemaakt omtrent het tweede woningbezit in Grou. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Companen (Advies voor woningmarkt en leefomgeving).

Tweede Woning

Naar aanleiding van de eerdere constatering van PB Grou heeft het CDA op 18 augustus 2020 schriftelijke vragen gesteld om de omvang hiervan te onderzoeken. Naast de analyse van de gemeentelijke databestanden heeft Pleatslik Belang Grou in juli 2021 een inventarisatie uitgevoerd van adressen die gebruikt worden als tweede woning. Deze lijst met adressen is meegenomen in het onderzoek. Hierbij is onderzoek gedaan in een aantal straten, maar niet de hele kern onderzocht. Het aantal tweede woningen zou dus nog hoger kunnen zijn.

Dronefoto van de Nijdjipstrjitte in Grou

Realisatie van nieuwe woningen Nijdjipstrjitte in Grou. Foto: Press4All

Schaarste

Om antwoord te geven in hoeverre er sprake is van schaarste op de woningmarkt is de ontwikkeling van de woningvoorraad nader geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar de prijsontwikkeling van de koopvoorraad en het aanbod te koop staande woningen. Daarnaast zijn de verhuisbewegingen nader geanalyseerd voor de periode 2016 tot en met 2019. Hoeveel mensen verhuizen binnen de kern, hoe groot is het aandeel vestigers en waar komen zij vandaan?

Makelaars

Om meer gevoel te krijgen bij de cijfermatige analyses zijn de uitkomsten getoetst bij twee lokale makelaars. Hierbij is gesproken met Hooghiemster makelaars en Mid-Fryslan makelaars. Beide makelaarskantoren zijn gevestigd in Grou.

Woningvoorraad

Op basis van de data-analyse en de inventarisatie van het Pleatslik Belang Grou wordt geschat dat circa 25 tot 30 woningen in Grou worden gebruikt als tweede woning. De omvang lijkt beperkt, circa 1% van de woningvoorraad, ware het niet dat deze woningen veelal geconcentreerd zijn in het centrum van Grou. In een beperkt aantal straten worden meerdere woningen gebruikt als tweede woning.

Onderzoek

De gemeente Leeuwarden vindt de geschetste situatie in het rapport ongewenst. Voordat hier maatregelen tegen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van een bestemmingsplan, huisvestingsverordening of zelfbewoningsplicht, zal er eerst extra onderzoek nodig zijn. Begin 2022 moet dat onderzoek afgerond zijn.

Politie onderzoekt mogelijk steekincident in Grou

Grou – In de nacht van vrijdag op zaterdag is de politie een onderzoek gestart nadat een vrouw in een woning aan de Lyts Blijema gewond is geraakt. Het zou mogelijk gaan om een steekincident.

De vrouw heeft een steekwond opgelopen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd in de woning en hoe de vrouw gewond is geraakt. Het slachtoffer is verzorgd in het ziekenhuis en kon daarna weer naar huis.

Buurtonderzoek

In en rondom de woning wordt forensisch onderzoek gedaan. Daarnaast is de politie een buurtonderzoek gestart. Die komt graag met mensen in contact die mogelijk iets bijzonders gezien of gehoord hebben omstreeks 03.00 uur rondom de Lyts Blijema. Wellicht zijn er camerabeelden in die buurt? Heeft u deze of anderzijds informatie voor de politie? Laat het dan weten via 0900-8844 of via de website van www.politie.nl

Uitkomst enquête voor project Grou 2030 opstap naar realisatie ‘groen’ dorp

Vanavond presenteren studenten van Van Hall Larenstein de resultaten van een onderzoek dat afgelopen twee maanden werd gedaan bij inwoners en ondernemers uit Grou. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van Grou 2030 zal inzicht worden gegeven hoe Grousters denken over vergroening en duurzaamheid. 260 huishoudens vulden het enquêteformulier in.

Er zijn veel groene en duurzame onderwerpen waar inwoners van Grou graag aan mee willen werken. Is er draagvlak voor een autoluw dorpshart? En kan Grou op een snelle manier overstappen op duurzame groene energie? Grou 2030 is een project van Groen Grou. Deze projectgroep wil graag dat het watersportdorp op een innoverende manier bezig is met water, energie, voedsel en vervoer.

Inzage deelrapport

Projectleider Enny van der Wiel had inzage in een deelrapport. Daaruit bleek dat de groep mensen die gereageerd heeft over de verschillende onderwerpen, hier een uiteenlopende mening over heeft. Zo zien bewoners van Grou een autoluwe dorpskern wel zitten, terwijl de ondernemers graag willen dat de klanten winkels makkelijk met de auto moeten kunnen bereiken. Ze zijn bang dat de klanten anders wegblijven.

Vergroening van Grou tijdens operatie Steenbreek – juni 2018. Foto: Press4All

Zo blijkt uit het onderzoek ook dat bewoners van Grou hun eigen tuin graag groener willen maken. Daarmee werd vorig jaar juni al een start gemaakt tijdens ‘Operatie Steenbreek’. Toen konden inwoners in de wijken hun stoeptegel omruilen voor een fraaie vaste- of bloeiende plant. Veel mensen willen aan de biodiversiteit bijdragen maar weten niet goed hoe ze dat aan moeten pakken.

Dorpsmolen en zonneweide

In het kader van het versneld duurzaam collectief opwekken van energie geeft een aantal mensen aan dat ze een zonneweide of een dorpsmolen bij het industrieterrein wel zien zitten. Zo zou stromings- of waterbeweging in de Rjochte Grou ook gebruikt kunnen worden om energie op te wekken.

Uiteindelijk moet Grou in 2030 een groen en duurzaam dorp zijn. Met de resultaten van het onderzoek gaan de werkgroepen van Grou 2030 de komende tijd aan de slag.

De volledige uitkomst van het onderzoek zal vanavond om 19:30 uur worden gepresenteerd in de hal van de basisscholen aan de Jongema 6 in Grou.

Bron: Friesch Dagblad Foto: Press4All