Berichten

Doarpskoöperaasje

Leden stemmen in met plannen Doarpskoöperaasje

Grou – In het onlangs vernieuwde Oostergoo vond op 23 april de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van Doarpskoöperaasje Grou. Deze bijeenkomst trok ongeveer 55 van de 230 leden. Zij kwamen niet alleen samen om te luisteren naar de stand van zaken maar namen ook actief deel aan het gesprek over de toekomst van ons dorp.

Het bestuur opende de vergadering met een helder overzicht van de financiële situatie, wat een sterke basis legde voor de rest van de avond. Vervolgens was er een belangrijk moment waarop de eerste leden van de nieuwe ledenraad zich presenteerden. Zij werden warm onthaald met applaus, wat de positieve en gezamenlijke sfeer van de avond benadrukte.

Ambitieuze plannen

De kern van de avond was de presentatie van ambitieuze plannen door het bestuur en de dorpsmanager. Deze plannen omvatten onder meer de oprichting van een multifunctioneel centrum, dat als kloppend hart van diverse activiteiten binnen het dorp zal functioneren. Daarnaast werden er plannen benoemd voor ruimtelijke ontwikkelingen en werd de bijzondere plaats van ons dorp binnen het nationaal park Alde Feanen benadrukt. Een nieuw initiatief dat veel enthousiasme ontving, was het voorstel voor de oprichting van een energiecoöperatie, gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening van ons dorp.

Dynamiek

De leden reageerden niet alleen met instemming op deze plannen maar brachten ook opbouwende kritische geluiden naar voren. Deze dynamiek versterkte het gevoel van betrokkenheid en gemeenschapszin, wat belangrijk is voor het succes van onze Doarpskoöperaasje.

Word nu lid

Wil je ook meedenken en meebeslissen over de toekomst van ons dorp? Sluit je dan aan en word (gratis) lid: Doarpskoöperaasje Grou (doarpskooperaasjegrou.nl). Samen bouwen we aan een toekomst die even ambitieus als duurzaam is.

Inwoner van Grou? Word lid van de Doarpskoöperaasje!

Grou – De Doarpskoöperaasje Grou bevordert de brede welvaart, het welzijn, de leefbaarheid en de duurzaamheid van het dorp Grou. En ze bewaakt de identiteit van het dorp en haar visie op de toekomst. Een verschil met andere maatschappelijke organisaties in het dorp is dat de Doarpskoöperaasje vernieuwing en verbetering bevordert door deze organisaties te faciliteren en te ondersteunen. Maar ook door initiatieven van belangengroepen in het dorp samen te brengen, te coördineren en waar nodig en mogelijk te versterken.

De Doarpskoöperaasje initieert verder ook eigen, vaak grotere projecten. Zo speelt ze een belangrijke rol in het optimaliseren van het plan voor Have Halbertsma voor het dorp en de dorpelingen, werkt ze nu aan het plan voor realisatie van het multifunctioneel centrum in het voormalige Blokkerpand en is ze, samen met leden en andere geïnteresseerden uit het dorp, ideeën aan het vormen over ruimtelijke ontwikkeling van het dorp en de omgeving en manieren om Grou haar eigen energie te laten opwekken.

Gratis lid worden: voor alle inwoners en organisaties in Grou

We streven ernaar zo veel mogelijk inwoners en organisaties van Grou als lid te verwelkomen. Als lid kun je meedenken en invloed uitoefenen op de richting en keuzes van de Doarpskoöperaasje en daarmee het dorp Grou. Je ontvangt van ons af en toe een digitale nieuwsbrief met daarin informatie, vragen om mee te denken en actuele ontwikkelingen. Het lidmaatschap is gratis.

Lid worden? Surf naar Lid worden – Doarpskoöperaasje Grou (doarpskooperaasjegrou.nl of scan de QR-code en vul het formulier in.

gemeenteraad

Extra ledenvergadering PB Grou van 24 oktober 2023 uitgesteld!

Grou – Het bestuur van Pleatslik Belang heeft meer tijd nodig om deze extra ledenvergadering, die op dinsdag 24 oktober a.s. op de agenda stond, over doel, opzet en werkwijzen van de Doarpskooperaasje Grou goed voor te bereiden. 

Het bestuur gaat overleggen met een aantal gemotiveerde leden en er komt ook nog een overleg met het bestuur van de Doarpskooperaasje. Zo kunnen we een goede gezamenlijke vergadering met de leden van Pleatslik Belang houden, op weg naar verbinding en samenwerking.

Nader nieuws volgt spoedig!