Berichten

Recreatiepark Hoflan Grou

Pleatslik Belang niet op de hoogte van plan recreatiepark bij Grou Noord

Grou – Onlangs kwam in de media dat B&W in Leeuwarden een belangrijke stap gezet heeft richting een mogelijke realisatie van een hoogwaardig recreatiepark bij het landelijke Hôflân ten noorden van Grou.

Vanuit de politiek en bezorgde inwoners van Grou kwam de vraag of PB Grou hiervan op de hoogte was. Het bestuur laat weten dat Pleatslik Belang tot op heden binnen de beleidsketen op geen enkele wijze formeel is meegenomen in de planvorming.

Pleatslik Belang hecht zeer veel waarde aan een goede en transparante procedure rondom dit onderwerp. De bewoners en plaatselijke belangenorganisaties in de volle breedte hadden hierbij vanaf het eerste moment bij betrokken moeten worden. Dit is helaas niet het geval geweest.

Tot 2030 kunnen we met het plan tot mogelijke realisatie van 140 woningen op het Halbertsma terrein voldoen aan een harde (woon) norm voor ons dorp. Aangezien er echter ook een grote behoefte aan woningen onder de jeugd is, voldoen we met 140 woningen dan nog aan de vraag? En hoe verhoudt een recreatiepark in het voorgesteld gebied zich tot de opkomende vraag tot betere zorg voor onze ouderen en mogelijke realisaties van hieraan gekoppelde nieuwe woonvormen?

Pleatslik Belang wil hier een duidelijk beeld van krijgen en wil hierover zo spoedig mogelijk in overleg met de bewoners, andere belangenorganisaties in ons dorp en de gemeente Leeuwarden. Wij horen graag van onze leden via info@pbgrou.nl wat ze van deze plannen vinden en of ze andere ideeën hebben voor dit gebied. Laat het ons weten!

recreatiepark hoflan Grou

FNP stelt vragen over plannen recreatiewoningen bij Hôflân Grou

Grou – Onlangs kwam in de media dat B&W in Leeuwarden een belangrijke stap gezet heeft richting een mogelijke realisatie van een hoogwaardig recreatiepark bij het landelijke Hôflân ten noorden van Grou. De FNP-fractie vraagt zich af of Pleatslik Belang Grou op de hoogte van deze plannen is?

Op 12 mei 2020 heeft de FNP-fractie namelijk schriftelijke vragen gesteld over de plannen voor de bouw van 48 luxe (water)woningen ten noorden van Grou. Destijds kregen ze als antwoord van het college dat er geen aanvraag was ingediend voor deze waterwoningen. In reactie hierop werd aangegeven dat de gemeente andere prioriteiten in Grou heeft en op dit moment niet openstaat voor deze plannen; de gesprekken zijn daarna niet voortgezet.

100 tot 150 recreatiewoningen

Begin november 2023 vernamen we uit de media dat er opnieuw plannen zijn voor recreatiewoningen en dat er onderzoek zal worden gedaan naar 100 tot 150 (kostbare) recreatiewoningen. De FNP-fractie Leeuwarden heeft daarom de volgende vragen:

  1. Heeft Plaatselijk Belang voor het dorp Grou een dorpsvisie vastgesteld, en past zo’n grootschalig recreatiegebied in deze visie?
  2. Zijn de plannen bekend bij Plaatselijk Belang Grou? Zo ja, wat is hun reactie?
  3. Kan dit gebied een dergelijk groot recreatiepark accommoderen?
  4. Er zal onderzoek plaatsvinden naar 100-150 recreatiewoningen in Grou. Is het niet wenselijk om deze grootschalige recreatieplannen eerst met de inwoners van Grou te delen voordat er onderzoek wordt gedaan?
  5. Waarom vond de gemeente het noodzakelijk om een convenant met de ontwikkelaar aan te gaan?
  6. Wat is de reden dat de gemeente een aanzienlijke financiële bijdrage moet leveren aan dit onderzoek?
  7. Het gaat hier om 50 hectare agrarische grond in het Leechlân ten noorden van Grou. Is het college niet van mening dat deze kostbare agrarische grond in het Leechlân ten koste gaat van deze plannen?
  8. Wat is de visie van de Provincie Fryslân met betrekking tot deze plannen?
  9. In de Wergeasterfeart en omgeving liggen veel recreatiearken. Welke gevolgen heeft dit voor hen? De arkbewoners hebben ook grond bij hun arken en parkeergelegenheid. Worden deze bewoners ook meegenomen in het onderzoek?
recreatiepark hoflan Grou

Krijgt Grou nieuw recreatiepark bij Hôflân?

Het college van B&W in Leeuwarden heeft een belangrijke stap gezet richting een mogelijke realisatie van een hoogwaardig recreatiepark bij het landelijke Hôflân ten noorden van Grou. Een intentieovereenkomst met Kontour Vastgoed B.V. uit Heerenveen markeert de serieuze plannen voor dit ambitieuze project.

Eerdere voorstellen omvatte de bouw van 48 luxe villa’s langs vaarwater De Mear, maar deze nieuwe overeenkomst opent de deur naar iets veel grootschaligers. Het zou nu mogelijk gaan om 100 tot 150 luxe recreatiewoningen.

Verkenning

De intentieovereenkomst legt de basis voor samenwerking tussen het college en Kontour Vastgoed, waarin zij zich committeren aan het verkennen en uitwerken van diverse aspecten omtrent de ontwikkeling van dit recreatiepark bij Grou. Bovendien stelt het college voor om € 50.000,- beschikbaar te stellen voor de benodigde ambtelijke voorbereiding.

Koopoptie

Het beoogde gebied, bekend als de ‘Bouma-locatie’ bij het Hôflân, strekt zich uit over 50 hectare langs de Neare Galle, de vaarweg naar Wergea. Kontour Vastgoed heeft een koopoptie op dit stuk grond en overweegt zelfs uitbreiding naar aangrenzende gebieden ten zuiden hiervan.

Impact

De ontwikkelaar richt zich op een exclusief segment in de markt, waarbij de focus ligt op mensen met een ruime financiële armslag. Het project zal zorgvuldig omgaan met de natuurwaarden en een waterrijke inrichting, zo belooft de gemeente. Natuurlijk brengt een dergelijk grootschalig project ook uitdagingen met zich mee, met name wat betreft het gebruik van landbouwgrond. De impact op dit gebied zal zorgvuldig worden onderzocht, in lijn met de natuurlijke omgeving en de visie van het provinciebestuur.

Uiterlijk in juli 2024 zullen de gemeente en de ontwikkelaar een besluit nemen over de verdere voortgang van deze veelbelovende plannen.