Berichten

Halbertsmaterrein in Grou

Projectontwikkelaar stuurt brief naar gemeente Leeuwarden over trage voortgang ontwikkeling Halbertsma terrein Grou

Grou – Op het gebied van wonen zijn er verschillende ontwikkelingen gaande binnen het dorp Grou. Eén daarvan is de ontwikkeling van het terrein Halbertsma / Faber. De plek waar de voormalige palletfabriek was gevestigd. Middels een ingezonden brief naar de gemeente Leeuwarden laat projectontwikkelaar Bart Mertens namens Fagot Projectontwikkeling zijn ongerustheid blijken omtrent de trage besluitvorming.

Plannen

Al meteen na de sluiting van de palletfabriek in 2013 werden de eerste plannen gemaakt omtrent het bekende terrein Faber/Halbertsma. In het voorjaar van 2016 waren de verkenningen zover gevorderd dat er met een uitwerking begonnen kon worden. Omdat ook in Grou een woningtekort is, is de invulling met wonen en recreatie een ideale hybride vorm.

De voormalige palletfabriek van Halbertsma in Grou

De voormalige palletfabriek van Halbertsma in Grou. Dronefoto: Press4All

Hybride

In het voorjaar van 2019 presenteerde Fagot een nieuw plan voor het gebied met een hybride vorm van wonen en recreëren als invulling. Er moet, onder andere vanwege eventuele vervuiling van de grond, nog onderzocht worden, waar en hoe deze hybride vorm gerealiseerd kan worden. Uit de ingezonden brief blijkt dat een gepland overleg voor eind 2021 met Grou Breed en de gemeente door een woordvoerder van de gemeente is afgezegd (zie onderstaande ingezonden brief).

Voortgang

Volgens projectontwikkelaar Bart Mertens is hij in contact met de gemeente Leeuwarden. “Wij worden door de gemeente Leeuwarden ingelicht over de voortgang van het aanvullende onderzoek”, geeft Bart Mertens via een telefonische toelichting aan.

In de door de redactie van Grousters.nl opgevraagde brief staat:

“Op 12 november hebben we wederom met een ambtelijk/bestuurlijke vertegenwoordiging van uw gemeente gesproken. We hebben daarin samen afgesproken dat een overleg zou worden ingepland over de locatie met Grou Breed en uw gemeente, u zou daarin het voortouw nemen. Dit onder meer vanwege het feit dat het naar uw en onze mening ongewenst is dat over de ontwikkeling van de locatie Faber/Halbertsma wordt gesproken zonder dat wij als grondeigenaar en initiatiefnemer, daarbij aanwezig zijn.

Het verbaast ons dan ook ten zeerste om al na een week na het overleg van 12 november 2021 van u telefonisch te horen dat het bedoelde overleg niet zal plaatsvinden, maar dat u ‘tijd neemt om zelf nog verder te onderzoeken’ of en in hoeverre reguliere woningbouw op de locatie Faber/Halbertsma planologisch mogelijk en gewenst is.

Dit verbaast ons des te meer daar u in 2014 al aangegeven hebt dat u een nieuwe strategische ontwikkelingsvisie wilde opstellen in samenspraak met de omgeving. Daarnaast had ook in 2021 zo’n studie veel eerder kunnen plaatsvinden. Nu is 2021 wat de ontwikkeling betreft een verloren jaar.”

Pieter Halbertsma opende Halbertsma-expositie in Grou

GROU – Met een krachtige ruk trok Pieter Halbertsma, verre nazaat van oprichter Halbertsma houtzagerij in Grou, de boomstam weg die de toegang versperde naar de Halbertsma-expositie in museum ‘Hert fan Fryslân’. Zo krachtig zelfs, dat het touw in eerste instantie al brak.

Halbertsma verrichtte deze opening na afloop van een speciale avond van de Freonen van museum, waarin Jan Pieter Rottiné een toelichting gaf op deze tentoonstelling met de titel: Halbertsma Hou(d)t Grou op Stoom, de kracht van 125 jaar ‘Houtsjefabryk’.

MuseumDeze tentoonstelling is tot 10 september 2017 in het museum te zien. In de expositie neemt Rottiné, kenner van de stoom- en krachtinstallaties van de Halbertsmafabrieken, ons mee terug naar het begin van de industriële revolutie: 1891, ‘It Houtsjefabryk’ in Grou opgericht door Pieter Goslik Halbertsma, kleinzoon van Binnert Halbertsma.

Jan Pieter Rottiné, zoon van de hoofd-stoommachinist van de fabriek, is al van jongs af in de ban van de stoomtechniek en maakt daar ook aquarellen van. Zijn passie brengt hij ook regelmatig in praktijk bij het Woudagemaal bij Lemmer. In zijn expositie licht hij een tipje van de ‘stoomsluier in Grou’ op.

Om de sfeer van weleer te laten proeven zijn diverse materialen gebruikt die door oud-fabrieksmedewerkers aan het museum geschonken of in bruikleen gegeven zijn. Dit zijn herinneringen aan de bijzondere tijd, waarin de fabriek in Grou een hele grote rol heeft gespeeld.

Op 29 oktober is een deel van dit materiaal ook gebruikt bij de grote reünie en het afscheid van de Halbertsmafabrieken bij ‘Van Vuuren Deuren’ in Grou. Dit bijzondere afscheid krijgt nu dus een vervolg in het museum.

Afscheid van Halbertsmafabrieken Grou

GROU – Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober wil Grou stilstaan bij het feit dat het 125 jaar geleden is dat Hidde Halbertsma Bzn. een kleine stoomhoutzagerij oprichtte. Tevens wil het dorp afscheid nemen van de Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking in Grou.

Het afscheid wordt onder andere gedaan met een educatief programma voor de basisscholen uit Grou, een historisch overzicht van de Halbertsmafabrieken en bezichtigingen van het huidige proces van houtbewerking. Bovendien kan er getimmerd worden en zijn er demonstraties houtbewerking.

Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking
In 1891 werd een kleine fabriek gebouwd in de tuin van de familie Halbertsma, het begin van Halbertsma’s Fabrieken voor Houtbewerking imperium. Een periode die Grou veel gebracht heeft, maar ook voor de nodige littekens zorgde door o.a. een grote brand en verlies van werkgelegenheid.
Halbertsma ontwikkelde zich tot de grootste werkgever van Friesland, waarbij men op veel vlakken vooruitstrevend was. Zo stelde de directie bij het 25 jarig bestaan van de fabriek in 1916 een ouderdomspensioen in voor haar werknemers. Ook werd een eigen afdeling opgericht van de Fabrieksarbeidersbond in 1918.
Echter economische malaise en reorganisatie zorgde ook voor massaontslagen. Begin negentiger jaren bestond Halbertsma uit een tweetal BV’s, te weten Halbertsma Deuren B.V. en Halbertsma Pallets B.V.

Verdwijnen van de (naam) Halbertsmafabrieken
In 1990 komt Halbertsma Pallets B.V. in handen van de Faber Halbertsma Groep. Halbertsma Deuren B.V. wijzigde in 1994 in Van Vuuren Grou B.V. In 2013 gaan de werkzaamheden van Halbertsma Pallets over naar overige Noordelijke vestigingen van Faber Halbertsma Groep.
De droog- en opslagloodsen voor de pallets en een deel van de palletfabrieken zijn gesloopt. Al wat er nog herinnert aan de Halbertsmafabrieken is een leegstaand deel van de palletfabriek en het kantoor. De verwachting is dat ook de palletfabriek en het kantoor binnen afzienbare tijd zullen verdwijnen.

Herinneren en afscheid nemen
Het bedrijf heeft altijd een bijzondere en grote plek in de Grouster en Friese samenleving gehad. Om het verdwijnen van de (naam) Halbertsmafabrieken niet geruisloos te laten plaatsvinden, hebben de Ferieniging Foar Folksformaken (FFF), het Museum Hert Fan Fryslân en de Stifting Grou ervoor gekozen om hier bij stil te staan. Er is gekozen om een gepast ‘ôfskie’ te organiseren 125 jaar na oprichting.

Een afscheid voor oud-medewerkers, de Grousters en andere betrokkenen bij de fabrieken. Vrijdag 28 oktober zal in het teken staan van het doorgeven van de herinneringen aan de Grouster basisschooljeugd. Zaterdag 29 oktober zal overdag o.a. gelegenheid zijn om de historie van Halbertsma te beleven via een tentoonstelling en foto- en filmbeelden, gelegenheid zijn om de huidige moderne houtbewerking (CAD) te aanschouwen, kan de jeugd timmeren in een spijkerdorp en zijn er demonstraties houtbewerking.

Zaterdagavond is er gelegenheid – na aanmelding – voor de oud Halbertsma medewerkers en direct betrokkenen om met elkaar herinneringen uit te wisselen. Met dit programma en het bewaren van de attributen en beelden van de Halbertsmafabrieken wordt gehoopt de (naam) Halbertsmafabrieken voor het nageslacht levend te houden. Er is door oud-medewerkers of hun familie veel materiaal ingebracht. In november 2016 wordt de tentoonstelling vervolgd in het Museum Hert fan Fryslân.

Locatie
De activiteiten zullen plaatsvinden bij Van Vuuren Deuren B.V., v.h. Halbertsma Deuren, aan de J.W. de Visserwei 5 te Grou. Meer info over het Ofskie Halbertsmafabriken Grou en het programma is te vinden op de site van www.fffgrou.nl.