Berichten

Panorama-Grou-2021-dronefotografie-Friesland-Press4All

Gemeente wil bezit tweede woning in Grou aan banden leggen

Grou – De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt in de dorpen in Fryslân zoals Grou toegenomen. Voor starters en jonge huishoudens wordt het steeds lastiger om een passende woning te vinden. Uit een recent gepubliceerd onderzoek is gebleken dat in het centrum van Grou zo’n 25 tot 30 huizen dienen als tweede huis.

Zo constateerde Pleatslik Belang Grou dat woningen steeds vaker worden opgekocht door mensen die deze aanhouden als tweede woning. Om een goed beeld te krijgen van het volume van tweede woningen is in opdracht van de gemeente Leeuwarden een analyse gemaakt omtrent het tweede woningbezit in Grou. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Companen (Advies voor woningmarkt en leefomgeving).

Tweede Woning

Naar aanleiding van de eerdere constatering van PB Grou heeft het CDA op 18 augustus 2020 schriftelijke vragen gesteld om de omvang hiervan te onderzoeken. Naast de analyse van de gemeentelijke databestanden heeft Pleatslik Belang Grou in juli 2021 een inventarisatie uitgevoerd van adressen die gebruikt worden als tweede woning. Deze lijst met adressen is meegenomen in het onderzoek. Hierbij is onderzoek gedaan in een aantal straten, maar niet de hele kern onderzocht. Het aantal tweede woningen zou dus nog hoger kunnen zijn.

Dronefoto van de Nijdjipstrjitte in Grou

Realisatie van nieuwe woningen Nijdjipstrjitte in Grou. Foto: Press4All

Schaarste

Om antwoord te geven in hoeverre er sprake is van schaarste op de woningmarkt is de ontwikkeling van de woningvoorraad nader geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar de prijsontwikkeling van de koopvoorraad en het aanbod te koop staande woningen. Daarnaast zijn de verhuisbewegingen nader geanalyseerd voor de periode 2016 tot en met 2019. Hoeveel mensen verhuizen binnen de kern, hoe groot is het aandeel vestigers en waar komen zij vandaan?

Makelaars

Om meer gevoel te krijgen bij de cijfermatige analyses zijn de uitkomsten getoetst bij twee lokale makelaars. Hierbij is gesproken met Hooghiemster makelaars en Mid-Fryslan makelaars. Beide makelaarskantoren zijn gevestigd in Grou.

Woningvoorraad

Op basis van de data-analyse en de inventarisatie van het Pleatslik Belang Grou wordt geschat dat circa 25 tot 30 woningen in Grou worden gebruikt als tweede woning. De omvang lijkt beperkt, circa 1% van de woningvoorraad, ware het niet dat deze woningen veelal geconcentreerd zijn in het centrum van Grou. In een beperkt aantal straten worden meerdere woningen gebruikt als tweede woning.

Onderzoek

De gemeente Leeuwarden vindt de geschetste situatie in het rapport ongewenst. Voordat hier maatregelen tegen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van een bestemmingsplan, huisvestingsverordening of zelfbewoningsplicht, zal er eerst extra onderzoek nodig zijn. Begin 2022 moet dat onderzoek afgerond zijn.

Locatie dorpskamer Grou

Gemeente Leeuwarden zoekt betaalde coördinator dorpskamer Grou

Grou – Al geruime tijd is de gemeente Leeuwarden bezig om een netwerk van dorpskamers op te zetten. Naast Leeuwarden moeten deze ook komen in Stiens en Grou. Nu dat in Grou vooralsnog niet gelukt is, heeft de gemeente Leeuwarden besloten om een vacature open te zetten voor een betaalde kracht die als coördinator de boel vlot gaat trekken. Renny Ausma van de Kringloopwinkel Grou is enorm blij dat er nu een dorpskamer in Grou op hun locatie gerealiseerd gaat worden.

Dorpskamer

Voor de gemeente Leeuwarden is het belangrijk om een aantal dorps- en buurtkamers te realiseren. Zo is er in Grou geen dorpshuis waar mensen op een ongedwongen manier bij elkaar kunnen komen. Een dorpskamer zou een ideaal ontmoetingspunt zijn. Hier kunnen dorpsgenoten met elkaar in contact komen en is het een rol bepalende plek voor het welzijn van burgers.

Renny Ausma in de Kringloopwinkel te Grou.

Renny Ausma in de Kringloopwinkel te Grou. Foto: Press4All

Laagdrempelig

“De dorpskamer is echt een laagdrempelige plek waar mensen samen kunnen komen. Elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. En indien iemand met een bepaald probleem zit kan die door worden verwezen naar een instantie of hulpverlener”, legt Renny Ausma van Kringloopwinkel Grou uit. “In eerste instantie werd gedacht dat wij de coördinatie van het opzetten van de dorpskamer op ons zouden nemen. Maar met het runnen van de kringloopwinkel in Grou hebben we onze handen meer dan vol.”

Dronefoto Kringloopwinkel Grou

Dronefoto Kringloopwinkel Grou. Foto: Press4All

Oplossing

Het afgelopen jaar is er met Wethouder Kuiken, Pleatslik Belang Grou, de Kringloopwinkel en andere organisaties in Grou volop overleg geweest om tot realisatie van de plaatselijke dorpskamer gekomen. Het bleek dat hier op vrijwillige basis geen animo voor was. Toch zet de gemeente alles op alles om een dorpskamer in Grou van de grond te krijgen. Hiervoor is er een vacature gerealiseerd voor een betaalde kracht die als coördinator het geheel vorm moet gaan geven. “Het is mooi dat er op deze manier toch een dorpskamer in Grou kan komen. Als Kringloopwinkel Grou willen we dit initiatief graag faciliteren met de hier beschikbare ruimte in het pand. De invulling en coördinatie zal echter in handen liggen van de betaalde kracht die de gemeente gaat aanstellen”, verklaart Renny Ausma de opzet van het nieuw te realiseren ontmoetingspunt. 

Vacature coördinator

Volgens de Leeuwarder Courant van donderdag 2 september heeft Pleatslik Belang Grou het probleem van de ontbrekende dorpskamer in Grou afgelopen maandagavond onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad. Naar nu blijkt had de gemeente al geanticipeerd op de ontstane vertraging in Grou door een vacature open te stellen. De gemeente realiseert zich dat het niet een taak is die je er even bij kunt doen laten ze in een schrijven weten. Het gaat hierbij om een persoon die het vertrouwen heeft van alle partijen, die nu al actief zijn in Grou. 

Aanmelden

Renny Ausma komt graag in gesprek met belangstellenden die interesse in deze boeiende vacature hebben. “Het gaat dus niet om vrijwilligerswerk maar om een betaalde functie. Kandidaten mogen zich ook bij mij aanmelden.”

Dronefotografie Friesland

Praat mee via livestream over ontwikkeling van een toekomstvisie voor Grou

Grou – Water, boten, een zeilmakerij en een karakteristiek centrum. Daarnaast Het Theehuis, hotel Oostergoo, de historie van een grote houtfabriek, de boeiende Bunker Bescherming Bevolking, volop natuur, watervilla’s en vakantieparken. Kortom een hechte gemeenschap en op een mooie zomerdag een heleboel bezoekers. Maar wat brengt de toekomst ? Praat daarover mee op woensdag 23 juni via de livestream over ontwikkeling van een toekomstvisie voor Grou.

Misschien heeft Grou wel de perfecte ingrediënten om het ideale dorp te zijn. Je kunt er wonen, werken en recreëren. Toch zijn er zorgen om de toekomst. Betaalbare woningen zijn schaars, de watersport staat onder druk. Net als het winkelaanbod. Hoe houden we het dorp vitaal? Daarnaast is Grou onderdeel van de grotere gemeente Leeuwarden geworden, wat is daarvan op termijn de impact op de identiteit van het dorp. Het is tijd voor een visie voor de toekomst. Maar waar staat Grou voor, wie zijn wij en wat willen wij?

Dronefotografie Friesland

Watersport beleving in Grou. Dronefoto: Press4All

Antwoorden

Identity Matching Academy (IMA) is gevraagd om daar samen met betrokken Grousters antwoorden op te vinden. Een mooie uitdaging voor IMA om op basis van de identiteit van het dorp en de ambities van alle betrokkenen een stapel stevige bouwstenen te leveren voor een nieuw Master Ontwikkelingsplan (dat ook als basis voor de Omgevingsvisie kan dienen) voor Grou. Zo maken we Grou samen klaar voor een vitale toekomst.

Dronefoto panorama Grou

Dronefoto panorama Grou. Foto: Press4All

Livestream

Op 23 juni a.s. nodigen wij u graag uit om digitaal kennis te nemen van deze bouwstenen voor we de volgende stappen gaan zetten. In een livestream nemen we u mee in het gehele proces, waar we nu staan en waar we graag naar toe willen werken. Bent u geïnteresseerd in de bouwstenen en te nemen vervolgstappen? Meldt u zich tot uiterlijk 21 juni aan via dit formulier voor de livestream op 23 juni 2021. U ontvangt na uw aanmelding per mail een instructie over hoe u kunt inloggen. Heeft u vragen? Mail dan naar communicatie@pbgrou.nl.

Het is mogelijk om tijdens de livestream vragen te stellen via de chatfunctie, waarna deze plenair worden voorgelegd aan degene die aan het woord is.

Graag tot 23 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

Pleatslik Belang Grou
Business Club Grou
Partners Grou Breed
en kartrekkers Durk van der Meer, Tjalling Dijkstra, Robert Landstra en Douwe Snoek

Praktische informatie:

Datum: Woensdag 23 juni 2021

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Link: volgt na opgave via Geef je nu op voor de livestream