Berichten

recreatiepark hoflan Grou

Doarpskoöperaasje Grou verrast door berichtgeving recreatiepark en wil afstemming met omgeving

Grou – Begin deze maand heeft Doarpskoöperaasje Grou via mediaberichten vernomen dat Gemeente Leeuwarden en Projectontwikkelaar Kontour een intentieovereenkomst zijn aangegaan rondom de ontwikkeling van recreatiewoningen ten Noorden van Grou. Dit bericht kwam onverwacht en onaangekondigd voor de Doarpskoöperaasje en omwonenden, terwijl de gepresenteerde plannen grote impact kunnen hebben voor het dorp Grou in het algemeen en voor de direct aanwonenden van het omvangrijke landelijk gebied in het bijzonder.

Doarpskoöperaasje Grou was informeel op de hoogte gebracht van de ideeën van projectontwikkelaar Kontour. Alles nog in het kader van kennisgeving en in de wetenschap dat allereerst de gemeente Leeuwarden de plannen nog moest gaan beoordelen en daarover een formeel standpunt moest gaan innemen. Na die duidelijkheid zou dan een interactieproces met omwonenden en de Doarpskoöperaasje Grou kunnen worden opgestart vergelijkbaar met het proces zoals dat bij het project Have Halbertsma is gevolgd.

Doarpskoöperaasje Grou heeft in haar eerste reactie wel reeds verwezen naar het landelijke karakter met haar open zichtlijnen, het toetsingskader met de opgestelde brand values van Grou en de uitgangspunten voor brede welvaart en welzijn voor Grou en haar buitengebied. Tevens heeft Doarpskoöperaasje Grou het belang benadrukt van goed omgevingsmanagement met de direct omwonenden.

De onverwachte en onaangekondigde publicatie beoordeelt Doarpskoöperaasje Grou als niet passend bij een proces van een goede interactie. Bovendien heeft er nog nagenoeg geen afstemming met de omgeving plaatsgevonden. Doarpskoöperaasje Grou heeft bij de ontwikkelaar Kontour kenbaar gemaakt dat zij dit proces met vaart bijgestuurd zou willen zien en verzocht zo spoedig mogelijk de direct omwonenden te informeren omtrent de plannen. Om daarna met Doarpskoöperaasje Grou het proces op te pakken zoals dat bij het project Have Halbertsma met succes, wederzijds respect en meerwaarde voor de projectontwikkelaar en het dorp Grou verloopt.

De ontwikkelaar Kontour verwijst met betrekking tot het moment van publicatie en het hanteren van een onjuist overzichtskaartje ook naar de Gemeente Leeuwarden, maar heeft toegezegd op zeer korte termijn de direct omwonenden te informeren en daarna met Doarpskoöperaasje Grou het proces verder op te gaan pakken. Projectontwikkelaar Kontour heeft te kennen gegeven dat het een hoogwaardige recreatieontwikkeling betreft, waarbij de natuur in het middelpunt staat. Doarpskoöperaasje Grou is vooreerst neutraal in haar beoordeling van de plannen en zal de ontwikkeling objectief en tegen de verschillende perspectieven beoordelen. Het standpunt van provincie Fryslân over de ontwikkeling van het landelijk gebied en deze locatie in het bijzonder zal daarbij ook een belangrijke rol spelen.

Alberto Kinderman nieuwe dorpsmanager Doarpskoöperaasje Grou

Grou – Doarpskoöperaasje Grou zet opnieuw een grote stap voorwaarts: na de oprichting van de Doarpskoöperaasje Grou volgt nu het benoemen van een dorpsmanager. Op 13 december 2023 praat het bestuur op de eerste ledenvergadering het dorp uitgebreid bij en presenteren we de dorpsmanager: Alberto Kinderman.  

Doarpskoöperaasje Grou is afgelopen zomer – op 18 juli 2023 – opgericht. Een groep enthousiaste Grouster vrijwilligers heeft hier de afgelopen jaren naar toe gewerkt. Niet met oprichting als doel, maar als middel om de vele goede initiatieven in Grou te kunnen faciliteren en borgen, waaronder ook een goede samenwerking met de gemeente en ondernemende initiatiefnemers. Iedere Grouster kan actief mee doen.

Initiatieven zijn er vele. Doarpskoöperaasje Grou houdt zich onder andere bezig met:

  • Een multifunctioneel centrum in Grou
  • Passend aanbod voor, door en met de Grouster Jeugd
  • Vaststellen en bewaken van de identiteit (merkwaarden) van het dorp Grou
  • Ontwikkeling van woningen op het Halbertsma terrein (i.p.v. recreatief)
  • Ontwikkeling van het gebied van de voormalig Groene Kruis locatie
  • Ontwikkeling van de omgeving rondom de Hellingshaven
  • Infrastructuur en verkeersstromen
  • Duurzaam en energieneutraal Grou
  • Grou als Bloeizone
  • Grou als toeristische hot spot voor de omgeving – waaronder Nationaal Park de Alde Feanen

En nog veel meer kleine en grotere initiatieven en ontwikkelingen. In de komende periode zal de Doarpskoöperaasje Grou meerdere inhoudelijke groepssessies organiseren. Mail info@doarpskooperaasjegrou.nl voor meer informatie of interesse om hierbij te zijn. Grousters kunnen zich per mail (lid@doarpskooperaasjegrou.nl) aanmelden als lid.

Dorpsmanager Grou is een belangrijke en noodzakelijke rol voor het goed kunnen functioneren van Doarpskoöperaasje Grou. De Dorpsmanager fungeert als centraal aanspreekpunt voor alle inwoners en de vele verenigingen en stichtingen die Grou rijk is. Na oprichting van Doarpskoöperaasje Grou is het oprichtingsbestuur gestart met werven. En vol trots kunnen we nu bekend maken dat Alberto Kinderman aan de slag gaat als dorpsmanager van het dorp Grou. 13 december a.s. stelt Alberto zich als dorpsmanager aan het dorp voor.

Samenwerken is een belangrijke sleutel. Niet voor niets werkt Doarpskoöperaasje Grou nauw samen met Pleatslik Belang Grou, Grou2030, BusinessClub Grou en vele anderen.

Inwoners van Grou kunnen in belangrijke mate een bijdrage leveren aan het succes van de Doarpskoöperaasje Grou

We vertellen graag veel meer over het tot stand komen van de Doarpskoöperaasje Grou en alle ontwikkelingen. En de dorpsmanager stelt zich uitgebreid aan u voor tijdens de komende Algemene Ledenvergadering. Om samen meer te bereiken.

Algemene Ledenvergadering op 13 december 2023 om 19:30 uur. Deze avond organiseren we samen met Pleatslik Belang Grou en is voor alle leden van beide organisaties. Pleatslik Belang trapt af met een update over de oprichting waarna er een formele ledenvergadering van de Doarpskoöperaasje volgt. Tijdens deze vergadering wordt het bestuur benoemd, het instellen van een Ledenraad besproken en de Dorpsmanager stelt zit voor. In het voorjaar van 2024 volgt de volgende ledenvergadering waarin we inhoudelijk op meerdere projecten en initiatieven ingaan.

Grousters kunnen zich vanaf nu aanmelden als lid van Doarpskoöperaasje Grou. Stuur een mail naar lid@doarpskooperaasjegrou.nl met uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en te gebruiken mailadres. Een lidmaatschap kost niets.

Doarspkooperaasje Grou

Waar staat de nieuwe Doarpskoöperaasje Grou voor?

Grou – Dinsdag 18 juli 2023 om 16.49 uur was een memorabel moment voor alle Grousters en in het bijzonder de betrokkenen die zich de afgelopen jaren onvermoeibaar en vol overgave hebben ingezet om Doarpskoöperaasje Grou U.A. te realiseren. In navolging van de oprichters van Doarpskoöperaasje Grou U.A. en onder het toeziend oog van sylkeninginne Iris Wartena en haar hofdame Nienke Post, zette notaris Marieke van Eik als laatste haar handtekening onder de zorgvuldig samengestelde statuten. Hiermee sloot een intensieve periode van voorbereidingen af.

doarpskoöperaasje

De ondertekening van de oprichtingsakte. Foto: Press4All.

Tijdens de presentatie van de Visie, naar aanleiding van het onderzoek naar de identiteit van Grou door onderzoeksbureau Identity Matching Academy in 2021, werd de dorpscoöperatie genoemd als een van de pijlers. De opdrachtgevers, Pleatslik Belang Grou, BusinessClub Grou, Grou Breed en de gemeente Leeuwarden, omarmden de resultaten en zetten zich actief in om ze waar te maken. Doarpskoöperaasje Grou U.A. is de eerste pijler die nu is gerealiseerd. De oprichting is onder andere het startsein voor de verwezenlijking van de volgende pijlers, waaronder het aanstellen van een dorpsmanager en de ontwikkeling van een Multi Functioneel Centrum.

Pijlers

Tijdens de presentatie van de Visie, naar aanleiding van het onderzoek naar de identiteit van Grou door onderzoeksbureau Identity Matching Academy in 2021, werd de dorpscoöperatie genoemd als een van de pijlers. De opdrachtgevers, Pleatslik Belang Grou, BusinessClub Grou, Grou Breed en de gemeente Leeuwarden, omarmden de resultaten en zetten zich actief in om ze waar te maken. Doarpskoöperaasje Grou U.A. is de eerste pijler die nu is gerealiseerd. De oprichting is onder andere het startsein voor de verwezenlijking van de volgende pijlers, waaronder het aanstellen van een dorpsmanager en de ontwikkeling van een Multi Functioneel Centrum.

doarpskoöperaasje Grou

Het bestuur Doarpskoöperaasje Grou op de trap van het oude raadhuis, met voor hen de sylkeninginne en haar hofdame. Foto: Press4All

Doarpskoöperaasje Grou U.A. is opgericht om visie en plannen ter bevordering van de identiteit, brede welvaart, leefbaarheid en duurzaamheid van Grou collectief te ontwikkelen, bewaken en implementeren. Hiertoe worden gerekend alle denkbare activiteiten op sociaal en maatschappelijk gebied, zoals bijvoorbeeld welzijn, cultuur, zorg en sport, maar ook gelieerde financiële overeenkomsten. Doarpskoöperaasje Grou U.A. stelt zich, ten gunste van Grou, ook ten doel om activiteiten te verrichten op industrieel, financieel of commercieel gebied.

Ledenvergadering

Inwoners van Grou, ondernemingen, stichtingen en verenigingen kunnen lid worden van de dorpscoöperatie. In de statuten ligt vastgelegd dat het bestuur, op dit moment een oprichtingsbestuur bestaande uit voorzitter Ivo Krikke, penningmeester Daniël Engwerda, gecompleteerd met Janke Sietsma, Durk van der Meer en Gerard Bouma, de dagelijkse leiding voert. Tijdens de Algemene Vergadering informeert het bestuur de acht tot zestien mensen tellende Ledenraad. In het najaar van 2023 volgt de eerste Algemene Vergadering. Dan staat de verkiezing van bestuursleden op de agenda.

Wilt u meer weten over Doarpskoöperaasje Grou U.A. dan nodigen de bestuursleden u van harte uit om u te laten informeren via www.grou.nl. Uw vragen en reacties worden beantwoord via doarpskooperaasje@grou.nl.