Berichten

biodiversiteit

Zelf aan de slag met biodiversiteit met gratis cursus

Meld je uiterlijk 25 oktober aan voor de gratis cursus ‘Bouwstenen voor Biodiversiteit’ en leer over de basis van biodiversiteitsherstel in Friesland.

Vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân wordt dit jaar nog een cursus georganiseerd ter bevordering van biodiversiteitsherstel. De cursus bestaat uit 5 workshops en is bedoeld voor groepen (dorpsbelangen, (buurt-)verenigen, (boeren-)bedrijven of andere lokale initiatieven). Aan het einde van deze cursus is jouw biodiversiteitsplan nog concreter en heb je ook een goede basis voor het doen van een financieringsaanvraag om je plan waar te kunnen maken.

Ecologisch Adviseur

De cursus wordt gegeven door professionals van Provinsje Fryslân, Landschapsbeheer Friesland en Wetterskip Fryslân en geeft concrete tools, zodat je echt het verschil kunt maken. Wordt jouw project geselecteerd voor de cursus, dan zijn er minimaal 2 en maximaal 3 personen van het project van harte welkom om de cursus geheel kosteloos bij te wonen. En nog mooier, ieder project krijgt een ecologisch adviseur toegewezen om samen – op maat – een plan te maken.

De cursus Bouwstenen voor Biodiversiteit is een initiatief van stichting Kening als onderdeel van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. Met dit herstelprogramma zetten verschillende partners in op het versterken van biodiversiteit in de provincie. Samen willen we de neergaande lijn van soortenrijkdom ombuigen naar een opgaande lijn.

Aanmelden cursus

De cursuslocaties zijn verspreid door Friesland. De laatste twee workshops vinden plaats in Theaterkerk Nes. Aanmelden en meer informatie over de cursus en data via biodiversiteit.frl

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Grou.

(video) Meer biodiversiteit bij waterzuivering (rwzi) Grou

Grou / Video – Het verbeteren van de biodiversiteit krijgt een prominente plaats in het werk van Wetterskip Fryslân. Op eigen grond, bijvoorbeeld bij rioolwaterzuiveringsintallaties (rwzi’s) zoals bij Grou, wil het waterschap een goed voorbeeld geven.

Dat staat in het ‘Utfieringsplan bioferskaat’ dat het dagelijks bestuur onlangs heeft vastgesteld. Het is gemaakt in opdracht van het algemeen bestuur, dat hier 200.000 euro voor uittrok. Dit geld besteedt Wetterskip Fryslân de komende drie jaar aan de uitvoering en aanstelling van een aanjager, die het belang van biodiversiteit (rijkdom aan planten- en dierensoorten) bewaakt bij grote projecten en in de dagelijkse praktijk.

‘Oanjager’ 

“Yn ús behears- en ûnderhâldswurk lizze in protte kânsen om ek daliks wat te dwaan foar it fergrutsjen fan it bioferskaat. Om derfoar te soargjen dat sokke kânsen herkend wurde, stelle wy no dizze oanjager oan”, zegt dagelijks bestuurslid Frank Jorna.

Passende zaadmengsels 

Rond de 27 eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties is winst te behalen. De meeste staan op terreinen van een paar hectare die eerder vooral regelmatig werden gemaaid. Met de beheerders bekijkt Wetterskip Fryslân in hoeverre minder maaibeurten, het planten van inheemse bomen en struiken en het inzaaien van passende kruidenmengsels bijdragen aan meer biodiversiteit.

Het waterschap zet specifieke zaadmengsels in die passen bij de streek en grondsoort. Die zijn ook te gebruiken op polderdijken wanneer hieraan wordt gewerkt. Zulke kruiden trekken insecten aan. Ook kunnen ze met hun wortelstelsel bijdragen aan de stevigheid van dijken.

Natuurvriendelijke oevers 

Als het gaat om de biodiversiteit in en om het water, wil Wetterskip Fryslân onderscheidend zijn. In Fryslân en het Groningse Westerkwartier zijn al veel maatregelen toegepast voor de Europese Kaderrichtlijn Water die bijdragen aan de biodiversiteit. Zo is er meer dan 100 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd en kregen meren ondiepe zones, waar het goed toeven is voor planten en dieren.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media

Houtwal Grou Wilhelminapark. Foto: Press4All

Houtwallen voor biodiversiteit Wilhelminapark Grou

Grou – Wie onlangs nog door het Wilhelminapark heeft gelopen, is het misschien wel opgevallen. Sinds kort zijn daar namelijk op verschillende plekken houtwallen aangelegd. “Dat hebben we dit jaar voor het eerst in het park gedaan”, legt hovenier Paul Kenter van de gemeente Leeuwarden uit.

Houtwallen Wilhelminapark verrijkt met stro. Foto: Press4All

Aan de randen van het park zijn tegen de bomenrijen boswallen gemaakt. Gesnoeide takken, stro en mest van de dieren vormen een mooi natuurlijke afscheiding. Op initiatief van hovenier Paul Kenter hebben groenmedewerkers van de gemeente van snoeisel en takken een biodiverse ophoging gecreëerd. 

Al eerder dit jaar ontstond er bij de meewerkend hovenier het idee om mestrichels in het park aan te leggen zodat die niet afgevoerd hoefde te worden. “Door ook het snoeiafval van takken en bladeren op die richels te verwerken houden we al het restmateriaal mooi in het park. Dat is niet alleen heel natuurvriendelijk maar scheelt ook nog in de afvoer- en verwerkingskosten”, legt Paul de nieuwe werkwijze voor onderhoud voor het park uit.

Egels houden van houtwallen. Foto: Elexas Foto’s

Zo’n wal is redelijk eenvoudig te maken en biedt ruimte aan het schuilen en broeden van insecten, zoogdieren en vogels. Ook paddenstoelen, mossen en varens groeien graag op dit soort plekken. Paul Kenter: “Het Wilhelminapark is een heel geschikte plek voor deze houtwallen. Het is een ideale schuilplek voor egels en ook kamsalamanders vinden het een fijne plek om in te leven.”

Kamsalamander

Kamsalamander. Foto: Pixabay

Zo kun je je snoeihout zinvol verwerken. De flora en fauna helpt om dood hout af te breken en daarmee de voedselketen rond te maken.

Wilde bramen

Paul: “Ook de damherten helpen mee om het park netjes te houden. Daarvoor zijn de hekken verplaatst zodat de dieren bij de wilde bramen kunnen. Deze hadden ze binnen mum van tijd helemaal weg gegeten. Zo hoeven we dit werk niet met een kraan te doen. Kortom een heel natuurvriendelijke oplossing die we misschien ook elders in Leeuwarden willen toepassen.”