Berichten

Jaarvergadering Pleatslik Belang Grou

Maandag 4 oktober jaarvergadering Pleatslik Belang Grou in Hotel Oostergoo

Grou – Graag nodigt het bestuur van Pleatslik Belang Grou haar leden uit voor de ledenvergadering van 2021. Ook niet leden zijn na de pauze om 20:45 uur welkom.

Tijdens de jaarvergadering zal er worden teruggeblikt op het jaar 2020 en wordt het desbetreffende jaarverslag besproken. Na de pauze kunnen ook niet leden de bijeenkomst bijwonen. In dit tweede gedeelte dat start om 20:45 gaan de kwartiermakers Tjalling Dijkstra, Durk v.d. Meer en Douwe Snoek een toelichting geven op de toekomstvisie Grou: “Waar staan we nu en hoe verder.”

Het bestuur van Pleatslik Belang Grou rekent op een grote opkomst.

Jaarvergadering PB Grou in hotel restaurant Oostergoo. Foto: Press4All

UITNODIGING: MAANDAG 4 oktober 2021 | HR OOSTERGOO – AANVANG 20.00 UUR

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Jaarverslag 2020
 4. Financieel jaarverslag 2020, begroting 2021
 5. Verslag kascommissie, bestaande uit Wietse Witteveen en Dick Willemsen
 6. Benoeming nieuw kascommissielid: aftredend Wietse Witteveen
 7. Verslag Dorpsbudget 2019 en 2020
 8. Bestuursverkiezing:
 • In 2020 was Drieseréé Dijkstra aftredend en herkiesbaar, Rienk Leenstra was in 2020 statutair ook aftredend en niet herkiesbaar.
 • 2021: Elske Kinderman is aftredend en herkiesbaar, Hendrik Snip is aftredend en niet herkiesbaar
 • Fenna Bijlstra is aftredend, maar blijft aan tot er een opvolger is
 • Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Dirk Willem Wolters

Namen van tegenkandidaten kunnen t/m dinsdag 28 september 2021 schriftelijk of via de mail worden

ingediend bij het secretariaat, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van PBG.

 1. Rondvraag
 2. PAUZE
 3. Na de pauze gaan de kwartiermakers Tjalling Dijkstra, Robert Landstra, Durk v.d. Meer en Douwe Snoek een toelichting geven op de toekomstvisie Grou: “Waar staan we nu en hoe verder”
 4. Sluiting en informeel samenzijn.