Have Halbertsma

Doarpskoöperaasje Grou positief over doorontwikkeling Have Halbertsma

Grou – De tweede bewonersbijeenkomst voor Have Halbertsma is met grote belangstelling bezocht door het dorp Grou. De architecten van H+N+S, De Zwarte Hond en Penta zijn verder gegaan met de ontvangen feedback op de praatplaten en de presentatie.

Met deze terugkoppelingen zijn alle partijen aan de slag gegaan om het plan nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners van Grou. Hierbij is de voornaamste terugkoppeling dat de nadruk van water meer gelegd mag worden binnen de nieuwe wijk.

Doorontwikkeling

Onlangs heeft er wederom een nieuwe brainstormsessie plaats gevonden met de Gemeente Leeuwarden en de Dorpscoöperatie om samen tot een passende inrichting van het gebied te komen. De Dorpscoöperatie over de herontwikkeling: “Wij zijn positief over de doorontwikkeling van het plan waarin wij actief worden betrokken. Het inbrengen en beleven van het water zal een groter thema krijgen in de verdere doorontwikkeling van het plan. Wij zijn blij dat de feedback vanuit de coöperatie en het dorp wordt aangegrepen om het plan verder te brengen.”

Woonbestemming

In de loop van deze maand zal het plan verder worden uitgewerkt. Parallel wordt er achter de schermen gewerkt aan het wijzigingen van de bestemming waardoor woningbouw op het terrein van de voormalige palletfabriek ook formeel geregeld wordt. Het laatste nieuws rondom de ontwikkeling is te vinden op: www.havehalbertsma.nl.

Mienskipsfûns

Heb jij een goed idee om leefbaarheid in Grou te verbeteren?

Friesland / Grou – Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp zoals Grou, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 18 september tot en met 5 oktober 2023 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze laatste openstelling 900.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân. Daarnaast gaat het IMF dan ook open met ruim 2 miljoen voor het verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’.

Gedeputeerde Staten vindt het belangrijk dat inwoners die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun omgeving, ook worden geholpen met de realisatie van projecten die ze opzetten. Om inspiratie op te doen, kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op ‘Projecten in beeld’ op de website van Streekwurk. Regionale adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op draagvlak, continuïteit, samenwerking, duurzaamheid en Frysk en/of streektalen.

Verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’

Naast de reguliere openstelling van het Iepen Mienskipsfûns wordt 2.325.000 euro opengesteld voor het verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’. Per aanvraag is 35.000 euro beschikbaar en er kan tot maximaal 70% van de subsidiabele projectkosten gefinancierd worden. Gedeputeerde Knol: “It subsydzjepersintaazje is sa heech, omdat de needsaak foar it ferduorsumjen fan mienskipsfoarsjennings fan grut belang is foar it fuortbestean fan ferieningen en stichtingen, en dêrmei foar de leefberens yn Fryslân.” Wanneer elk project het maximale bedrag aanvraagt, zal er deze tender ruimte zijn voor 66 initiatieven. Alle kosten die te maken hebben met het verduurzamen van het pand zijn subsidiabel. Er kunnen dus ook kosten voor de vervanging van het dak en kosten voor vergunningen worden opgevoerd in de subsidieaanvraag.

Nieuwe college wil door met het Iepen Mienskipsfûns

Vanuit de uitgangspunten van het bestuursakkoord ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ wil Gedeputeerde Staten voorstellen een nieuw IMF te starten voor de periode 2024-2025-2026-2027. Dit wordt voor 2024 aan Provinciale Staten voorgelegd. Voorgesteld wordt om voor dit nieuwe Iepen Mienskipsfûns groot onderhoud en verduurzaming van mienskipsgebouwen een structurele plek te geven. Daarnaast moet het Iepen Mienskipsfûns eenvoudiger worden om aan te vragen wanneer het kleinere bedragen betreft.

Zeggenschap

Gedeputeerde Knol: “It is goed dat Friezen sels sizzenskip hawwe oer harren eigen omjouwing om ’t se sels witte wêr’t it measte ferlet fan is. Wy wolle de enerzjy fan ûnderop safolle mooglik stypje. Jild beskikber stelle foar inisjativen fan Friezen is foar my dêrom hiel wichtich. Minsken dy’t har yn harren frije tiid ynsette om Fryslân noch moaier te meitsjen, wolle we safolle mooglik helpe. Minsken yn de simmer op de pontsjes, de frijwilligers by de festivals, de klussers yn de doarpshuzen, de sporttrainers, de grienkommisjes, bestjoerders fan doarpsbelangen. Se meitsje it ferskil.”

Streekwurk

Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk. Kijk voor meer informatie op Iepen Mienskipsfûns | Fryslan of Leader Streekwurk | Fryslan.

Doarspkooperaasje Grou

Waar staat de nieuwe Doarpskoöperaasje Grou voor?

Grou – Dinsdag 18 juli 2023 om 16.49 uur was een memorabel moment voor alle Grousters en in het bijzonder de betrokkenen die zich de afgelopen jaren onvermoeibaar en vol overgave hebben ingezet om Doarpskoöperaasje Grou U.A. te realiseren. In navolging van de oprichters van Doarpskoöperaasje Grou U.A. en onder het toeziend oog van sylkeninginne Iris Wartena en haar hofdame Nienke Post, zette notaris Marieke van Eik als laatste haar handtekening onder de zorgvuldig samengestelde statuten. Hiermee sloot een intensieve periode van voorbereidingen af.

doarpskoöperaasje

De ondertekening van de oprichtingsakte. Foto: Press4All.

Tijdens de presentatie van de Visie, naar aanleiding van het onderzoek naar de identiteit van Grou door onderzoeksbureau Identity Matching Academy in 2021, werd de dorpscoöperatie genoemd als een van de pijlers. De opdrachtgevers, Pleatslik Belang Grou, BusinessClub Grou, Grou Breed en de gemeente Leeuwarden, omarmden de resultaten en zetten zich actief in om ze waar te maken. Doarpskoöperaasje Grou U.A. is de eerste pijler die nu is gerealiseerd. De oprichting is onder andere het startsein voor de verwezenlijking van de volgende pijlers, waaronder het aanstellen van een dorpsmanager en de ontwikkeling van een Multi Functioneel Centrum.

Pijlers

Tijdens de presentatie van de Visie, naar aanleiding van het onderzoek naar de identiteit van Grou door onderzoeksbureau Identity Matching Academy in 2021, werd de dorpscoöperatie genoemd als een van de pijlers. De opdrachtgevers, Pleatslik Belang Grou, BusinessClub Grou, Grou Breed en de gemeente Leeuwarden, omarmden de resultaten en zetten zich actief in om ze waar te maken. Doarpskoöperaasje Grou U.A. is de eerste pijler die nu is gerealiseerd. De oprichting is onder andere het startsein voor de verwezenlijking van de volgende pijlers, waaronder het aanstellen van een dorpsmanager en de ontwikkeling van een Multi Functioneel Centrum.

doarpskoöperaasje Grou

Het bestuur Doarpskoöperaasje Grou op de trap van het oude raadhuis, met voor hen de sylkeninginne en haar hofdame. Foto: Press4All

Doarpskoöperaasje Grou U.A. is opgericht om visie en plannen ter bevordering van de identiteit, brede welvaart, leefbaarheid en duurzaamheid van Grou collectief te ontwikkelen, bewaken en implementeren. Hiertoe worden gerekend alle denkbare activiteiten op sociaal en maatschappelijk gebied, zoals bijvoorbeeld welzijn, cultuur, zorg en sport, maar ook gelieerde financiële overeenkomsten. Doarpskoöperaasje Grou U.A. stelt zich, ten gunste van Grou, ook ten doel om activiteiten te verrichten op industrieel, financieel of commercieel gebied.

Ledenvergadering

Inwoners van Grou, ondernemingen, stichtingen en verenigingen kunnen lid worden van de dorpscoöperatie. In de statuten ligt vastgelegd dat het bestuur, op dit moment een oprichtingsbestuur bestaande uit voorzitter Ivo Krikke, penningmeester Daniël Engwerda, gecompleteerd met Janke Sietsma, Durk van der Meer en Gerard Bouma, de dagelijkse leiding voert. Tijdens de Algemene Vergadering informeert het bestuur de acht tot zestien mensen tellende Ledenraad. In het najaar van 2023 volgt de eerste Algemene Vergadering. Dan staat de verkiezing van bestuursleden op de agenda.

Wilt u meer weten over Doarpskoöperaasje Grou U.A. dan nodigen de bestuursleden u van harte uit om u te laten informeren via www.grou.nl. Uw vragen en reacties worden beantwoord via doarpskooperaasje@grou.nl.