Terras Hotel Oostergoo Grou

Kom naar de ledenvergadering van Pleatslik Belang Grou

Op dinsdag 26 september 2023, 20.00 uur, houdt Pleatslik Belang Grou, in hotel restaurant Oostergoo een algemene ledenvergadering.

Dan gaat het bestuur onder andere een jaar vol activiteiten presenteren. Na de pauze gaat het over “Zicht op de jeugd”: een aanzet tot meer gezamenlijke inspanningen voor jeugd en jongeren in ons dorp met Geja de Vries (sociaal werk), Maurice Paassen (jongerenwerk) en Robbie Heidema (Geluksfabriek) aan het woord.

Aanmelden graag! Via info@pbgrou.nl

Op 24 oktober 2023 volgt, zoals eerder toegezegd, een extra, afzonderlijke ledenvergadering over de Doarpskoöperaasje Grou en de relatie met Pleatslik Belang Grou. Dit vraagt wat meer voorbereidingstijd van ons en andere betrokkenen. Ook hiervoor geldt: aanmelden graag!

Het bestuur van Pleatslik Belang Grou.

AGENDA:

1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 27 oktober 2022.

Notulen jaarvergadering 27 oktober 2022

4. Presentatie van onze activiteiten in 2022 en 2023.

5. Financieel verslag en verslag besteding Dorpsbudget 2022.
6. Verslag kascommissie (Wietse Witteveen en Hinke Volbeda).
7. Benoeming kascommissie: Wietse treedt af en Hinke blijft nog een jaar aan.
Kandidaten worden verzocht zich te melden voor of tijdens de vergadering.
8. Vaststellen huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk Reglement

9. Bestuursverkiezing: Statutair aftredend: Drieseréé Dijkstra-Schinkel. Zij is nog één maal herkiesbaar. Leden kunnen zich te allen tijde aanmelden voor bestuurswerk. Het bestuur is blij te kunnen voordragen: de heer Martin Koning.
10. Stand van zaken Doarpkoöperaasje Grou u.a. en de verhouding met Pleatslik Belang Grou. Het bestuur stelt voor, zoals eerder toegezegd, hierover een extra ledenvergadering te houden en wel op dinsdag 24 oktober a.s.
11. Voorstel Algemene Ledenvergadering 2024: dinsdag 26 maart.
12. Rondvraag.
13. Sluiting huishoudelijke agenda.

Na de PAUZE:

“Zicht op de jeugd”

Pleatslik Belang Grou wil graag meer gezamenlijke inspanningen zien, om er voor te zorgen dat onze jeugd, onze jongeren, een goede plek hebben en gezien en gehoord worden in ons dorp.
Een aantal gemotiveerde mensen komt vertellen hoe zij hier tegenaan kijken en wat er, samen met de jongeren, kan worden ondernomen. Een thema dat ons allemaal aangaat…

De agenda en alle stukken voor deze vergadering zijn te vinden op www.pbgrou.nl.
Vragen, opmerkingen, voorstellen en kandidaten voor het bestuur graag voor 18 september doorgeven aan het bestuur via info@pbgrou.nl

Have Halbertsma

Doarpskoöperaasje Grou positief over doorontwikkeling Have Halbertsma

Grou – De tweede bewonersbijeenkomst voor Have Halbertsma is met grote belangstelling bezocht door het dorp Grou. De architecten van H+N+S, De Zwarte Hond en Penta zijn verder gegaan met de ontvangen feedback op de praatplaten en de presentatie.

Met deze terugkoppelingen zijn alle partijen aan de slag gegaan om het plan nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners van Grou. Hierbij is de voornaamste terugkoppeling dat de nadruk van water meer gelegd mag worden binnen de nieuwe wijk.

Doorontwikkeling

Onlangs heeft er wederom een nieuwe brainstormsessie plaats gevonden met de Gemeente Leeuwarden en de Dorpscoöperatie om samen tot een passende inrichting van het gebied te komen. De Dorpscoöperatie over de herontwikkeling: “Wij zijn positief over de doorontwikkeling van het plan waarin wij actief worden betrokken. Het inbrengen en beleven van het water zal een groter thema krijgen in de verdere doorontwikkeling van het plan. Wij zijn blij dat de feedback vanuit de coöperatie en het dorp wordt aangegrepen om het plan verder te brengen.”

Woonbestemming

In de loop van deze maand zal het plan verder worden uitgewerkt. Parallel wordt er achter de schermen gewerkt aan het wijzigingen van de bestemming waardoor woningbouw op het terrein van de voormalige palletfabriek ook formeel geregeld wordt. Het laatste nieuws rondom de ontwikkeling is te vinden op: www.havehalbertsma.nl.

Mienskipsfûns

Heb jij een goed idee om leefbaarheid in Grou te verbeteren?

Friesland / Grou – Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp zoals Grou, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 18 september tot en met 5 oktober 2023 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze laatste openstelling 900.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân. Daarnaast gaat het IMF dan ook open met ruim 2 miljoen voor het verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’.

Gedeputeerde Staten vindt het belangrijk dat inwoners die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun omgeving, ook worden geholpen met de realisatie van projecten die ze opzetten. Om inspiratie op te doen, kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op ‘Projecten in beeld’ op de website van Streekwurk. Regionale adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op draagvlak, continuïteit, samenwerking, duurzaamheid en Frysk en/of streektalen.

Verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’

Naast de reguliere openstelling van het Iepen Mienskipsfûns wordt 2.325.000 euro opengesteld voor het verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’. Per aanvraag is 35.000 euro beschikbaar en er kan tot maximaal 70% van de subsidiabele projectkosten gefinancierd worden. Gedeputeerde Knol: “It subsydzjepersintaazje is sa heech, omdat de needsaak foar it ferduorsumjen fan mienskipsfoarsjennings fan grut belang is foar it fuortbestean fan ferieningen en stichtingen, en dêrmei foar de leefberens yn Fryslân.” Wanneer elk project het maximale bedrag aanvraagt, zal er deze tender ruimte zijn voor 66 initiatieven. Alle kosten die te maken hebben met het verduurzamen van het pand zijn subsidiabel. Er kunnen dus ook kosten voor de vervanging van het dak en kosten voor vergunningen worden opgevoerd in de subsidieaanvraag.

Nieuwe college wil door met het Iepen Mienskipsfûns

Vanuit de uitgangspunten van het bestuursakkoord ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ wil Gedeputeerde Staten voorstellen een nieuw IMF te starten voor de periode 2024-2025-2026-2027. Dit wordt voor 2024 aan Provinciale Staten voorgelegd. Voorgesteld wordt om voor dit nieuwe Iepen Mienskipsfûns groot onderhoud en verduurzaming van mienskipsgebouwen een structurele plek te geven. Daarnaast moet het Iepen Mienskipsfûns eenvoudiger worden om aan te vragen wanneer het kleinere bedragen betreft.

Zeggenschap

Gedeputeerde Knol: “It is goed dat Friezen sels sizzenskip hawwe oer harren eigen omjouwing om ’t se sels witte wêr’t it measte ferlet fan is. Wy wolle de enerzjy fan ûnderop safolle mooglik stypje. Jild beskikber stelle foar inisjativen fan Friezen is foar my dêrom hiel wichtich. Minsken dy’t har yn harren frije tiid ynsette om Fryslân noch moaier te meitsjen, wolle we safolle mooglik helpe. Minsken yn de simmer op de pontsjes, de frijwilligers by de festivals, de klussers yn de doarpshuzen, de sporttrainers, de grienkommisjes, bestjoerders fan doarpsbelangen. Se meitsje it ferskil.”

Streekwurk

Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk. Kijk voor meer informatie op Iepen Mienskipsfûns | Fryslan of Leader Streekwurk | Fryslan.